start

Zaliczenie przedmiotu Wychowanie Fizyczne

Wyciąg z Regulaminu Studiów1. Studenta obowiązuje aktywny udział we wszystkich zajęciach dydaktycznych przewidzianych w planie studiów i wypełnianie w terminie wszystkich regulaminowych obowiązków.


2. Student jest zobowiązany do niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach. Prowadzący zajęcia określa sposób i termin uzupełniania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach.


       W Studium za obowiązkowy termin odrobienia zajęć przez studenta przyjmuje się termin
2 tygodni od ponownego pojawienia sie na zajęciach po nieobecności
.


3. Nieobecność studenta, nawet usprawiedliwiona, na więcej niż 1/3 zajęć w semestrze, może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć. Niewykonanie ćwiczeń określonych programem zajęć laboratoryjnych uniemożliwia ich zaliczenie.


4. Nieusprawiedliwione nieobecności studenta na jednym przedmiocie w semestrze na 1/5 zajęć mogą być podstawą do odmowy zaliczenia.


5. Student jest zobowiązany do przedkładania zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia o innym zdarzeniu losowym do trzech dni od terminu zaliczenia lub egzaminu.


6. Warunki uzyskania zaliczeń ustala prowadzący zajęcia i ogłasza je przed rozpoczęciem zajęć.
7. Student, który przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej nie uzyskał zaliczenia z zajęć, ma prawo do jednego terminu zaliczenia podczas każdej sesji egzaminacyjnej.


8. Na wniosek studenta kwestionującego procedury zaliczenia zajęć kierownik zakładu może wyrazić zgodę na zaliczenie komisyjne. W skład komisji wchodzą: kierownik zakładu jako przewodniczący, prowadzący zajęcia i egzaminator. Na wniosek zdającego w składzie komisji może uczestniczyć przedstawiciel samorządu studenckiego. Ocena z zaliczenia komisyjnego jest ostateczna.


9. W uzasadnionych przypadkach (np. wypadek losowy powodujący nieobecność na-uczyciela akademickiego podczas sesji egzaminacyjnej) kierownik właściwej jednostki organizacyjnej ma prawo samodzielnego zaliczenia zajęć oraz dokonania wymaganych wpisów w dokumentach.


10. Wyniki zaliczenia ustnego ogłaszane są studentowi bezpośrednio po jego zakończeniu.


11. Wyniki zaliczenia pisemnego ogłaszane są w sposób uzgodniony ze studentami, najpóźniej do 7 dni od daty jego przeprowadzenia. Wyniki mogą być również udostępnione studentom przez Internet i sieć lokalną z zachowaniem indywidualnego dostępu oraz zasad ochrony informacji.

 

12. W Studium Wychowania Fizycznego i Sportu nie przewiduje sie trwałych zwolnien z zajęc wf. Studenci posiadający zwolnienie lekarskie z ww. zajęć są kierowani na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

 

13. W sprawach nieuregulowanych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje kierownik SWFiS.

 


zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito