start

Ważne informacje dla studentów

Stypendia na rok akademicki 2018/2019

Uwaga Studenci

Komisja stypendialna przyznała stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019.


STYPENDIUM SOCJALNE

Próg dochodu Kwota stypendium
0 - 200 zł 1200 zł
200,01 - 400 zł 1000 zł
400,01 - 600 zł 800 zł
600,01 - 850 zł 600 zł


ZWIĘKSZONA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM SOCJALNEGO
z tytułu zakwaterowania wynosi: 200 złSTYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stopień Kwota stypendium
lekki 600 zł
umiarkowany 900 zł
znaczny 1200 złZe względu na zapisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), rankingi w sprawie przyznania stypendium rektora, jak również wykaz osób,
które otrzymały poszczególne rodzaje stypendiów, NIE BĘDĄ PUBLIKOWANE.

Szczegółowe informację na temat pomocy materialnej znajdą się w decyzjach administracyjnych, które zostaną:
1. rozesłane studentom tradycyjną pocztą (decyzje negatywne)
2. przekazane do sekretariatów instytutów/ zakładów (decyzje pozytywne).

 

 

Przelewy dla osób, którym stypendia zostały przyznane, zrealizowane będą do końca października.
W tym samym terminie wysłane będą do studentów decyzje negatywne.
Decyzje pozytywne, będzie można odbierać w sekretariacie ok. 10 listopada br.

 

WAŻNE:

Podstawą do odwołania (w przypadku nie przyznania stypendium socjalnego lub specjalnego dla osób niepełnosprawnych) lub prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku (w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów) jest potwierdzenie otrzymania decyzji, na której widnieje pouczenie o możliwości odwołania lub złożenia prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Wypłaty stypendiów realizowane będą na koniec każdego miesiąca:

- dla studentów I, II i III roku studiów (stypendia socjalne i rektora) do czerwca 2019 r. włącznie,

- dla studentów IV roku studiów (stypendia socjalne i rektora) do lutego 2019 r. włącznie.

- dla stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych (w terminach jak wyżej, chyba, że ważność orzeczenia jest krótsza).

 


Komisja Stypendialna
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Pigonia w Krośnie

 

Wnioski o przyznanie stypednium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz rektora dla najlepszych studentów

   Uwaga studenci!

 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2018/2019


Ważne informacje do wypełniania i składania wniosku:

A. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta (za 2017 rok) uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi 850,00 zł.

B. Termin składania wniosków: 3 – 11 października 2018 roku w dni robocze w godzinach od 8:30 do 14:00.

Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 4 (parter)

Dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacjonarnych: 6 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w obiektach przy ulicy:

- Wyspiańskiego 20 (Turaszówka),

- Dmochowskiego 12 (Suchodół).

C. Wnioski należy składać osobiście. Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

D. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta należy dokładnie przeczytać i dopiero wypełnić wniosek.

E. Student składa pierwszą część (1 i 2 strona), i drugą część (3 stronę) wniosku oraz załącznik nr 3 (oświadczenie studenta, które student składa w imieniu całej rodziny). Drugą stronę wniosku należy koniecznie wypełnić komputerowo na załączonym poniżej druku, wydrukować i podpisać. Arkusz ten po wypełnieniu rubryk sam wyliczy miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie.
Student oraz każdy pełnoletni członek rodziny (oprócz standardowych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego) składa oświadczenie (załącznik nr 1 - jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego (wedlug wzoru - jeśli  prowadzi działalność na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej) - szczegóły w wyjaśnieniach.
Załącznik nr 4 składa student jeżeli miesięczny dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 200 zł. Dodatkowo (w zależności od sytuacji indywidualnej studenta) należy dołączyć potrzebne dokumenty wymienione w wyjaśnieniach dotyczących ustalenia dochodu studenta.

F. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2017 r. będzie ogłoszony 23 września. Student oraz każdy pełnoletni członek rodziny składa oświadczenie (załącznik nr 5 - jeśli nie posiada żadnego gospodarstwa rolnego) lub przedstawia zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta bądź nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego (gdy gospodarstwo rolne posiada).

G. UWAGA. Każda osoba wpisana we wniosku (z wyjątkiem wnioskodawcy) musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych we wniosku. W imieniu osób niepełnoletnich lub nieposiadajacych zdolności do czynnosci prawnych ową zgodę podpisuje rodzin/opiekun prawny - załącznik nr 6

Załączniki:

1. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta

2. Pierwsza część wniosku (strona 1 i 2) o przyznanie stypendium socjalnego

3. Druga część (3 strona) wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (wyliczenie dochodu) - format .XLS

4. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie - brak ryczałtu)

5. Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie gdy dochód zerowy)

6. Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie studenta - dochody nieopodatkowane wliczane do dochodu rodziny)

7. Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie gdy dochód poniżej 200zł)

8. Załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie - brak gosp. rolnego)

9. Załacznik nr 6 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego - dla każdej osoby trzeciej wpisanej do wniosku (z wyjątkiem wnioskodawcy)

10. Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego - gdy student lub członek rodziny rozlicza działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu bądź karty podatkowej

11. Tabele dotyczące ustalenia dochodu dla działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu lub karty podatkowej

  

 

Uwaga Studenci! Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych


Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019 należy składać w dniach 3 – 11 października 2018 roku w dni robocze w godzinach od 8:30 do 14:00.

Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 4 (parter)

Dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacjonarnych: 6 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w obiektach przy ulicy:

- Wyspiańskiego 20 (Turaszówka),

- Dmochowskiego 12 (Suchodół).

O stypendium specjalne mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię (wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego) [Wnioski można przesyłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego].

 

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
w roku akademickim 2018/2019

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student II, III oraz IV roku (w sem. 7), który:

a) uzyskał w roku akademickim 2017/2018 wysoką średnią arytmetyczną z ocen końcowych ze wszystkich modułów objętych planem studiów i/lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (dotyczy roku akademickiego 2017/2018)

b) uzyskał wszystkie zaliczenia i złożył wszystkie egzaminy objęte planem studiów najpóźniej do 25 lutego 2018 (semestr zimowy) oraz do 15 września 2018 roku (semestr letni).

c) złożył indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta do zaliczenia semestru zimowego (do 7 marca 2018) i letniego (do 25 września 2018) w sekretariacie odpowiednim dla swojego kierunku studiów. W przypadku studentów korzystających z ITS lub IPS i których okresem rozliczeniowym jest rok akademicki obowiązuje termin złożenia indeksu i karty okresowych osiągnięć do zaliczenia roku akademickiego (do 25 września 2018). Terminy składania indeksu i karty okresowych osiągnieć studenta dotyczącą studentów zobligowanych do rozliczania sesji egzaminacyjnych za pomocą indeksu papierowego (studenci III i IV rok studiów w roku akademickim 2018/2019).

d) znajdzie się w grupie 10 % najlepszych studentów na danym roku danego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych

e) złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie do 11 października 2018 roku (w godzinach otwarcia sekretariatu właściwego dla swojego kierunku)

Wzór wniosku i dokumentacji osiągnięć:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/2019

2. Średnia ocen w roku akademickim 2017/2018 (załącznik nr 1)

3. Osiagnięcia naukowe, sportowe, artystyczne w roku akademickim 2017/2018 (załacznik nr 2)

4. Punktacja za osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe

WSZYSTKIE DOKUMENTY wystawiane przez osoby trzecie (np. opiekunowie kół naukowych, kierownicy zakładów, osoby potwierdzające osiągnięcia czy udział w danym wydarzeniu) WAŻNE ABY BYŁY OPATRZONE PROPOZYCJĄ  PUNKTÓW zgodną z punktacją za osiągniecia artystyczne, naukowe i sportowe (załącznik do regulaminu pomocy materialnej).

Studenci I roku studiów:

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą  olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

 

Wniosek o zapomogę losową.
Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito