start
Najczęściej oglądane

Ważne informacje dla studentów

Wnioski o przyznanie stypednium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz rektora dla najlepszych studentów

   Uwaga studenci!

 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2017/2018

 

Ważne informacje do wypełniania i składania wniosku:

A. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta (za 2016 rok) uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018 wynosi 750,00 zł.

B. Termin składania wniosków: 3 – 11 października 2017 roku w dni robocze w godzinach od 8:30 do 14:00.

Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 4 (parter)

Dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacjonarnych: 7 października 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w obiektach przy ulicy:

- Wyspiańskiego 20 (Turaszówka),

- Dmochowskiego 12 (Suchodół).

C. Wnioski należy składać osobiście. Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

D. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta należy dokładnie przeczytać i dopiero wypełnić wniosek.

E. Student składa pierwszą i drugą stronę wniosku oraz załącznik nr 3 (oświadczenie studenta, które student składa w imieniu całej rodziny). Drugą stronę wniosku należy koniecznie wypełnić komputerowo na załączonym poniżej druku, wydrukować i podpisać. Arkusz ten po wypełnieniu rubryk sam wyliczy miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie.
Student oraz każdy pełnoletni członek rodziny składa oświadczenie (załącznik nr 1 - jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego (wedlug wzoru - jeśli  prowadzi działalność na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej).
Załącznik nr 4 składa student jeżeli miesięczny dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 200 zł. Dodatkowo (w zależności od sytuacji indywidualnej studenta) należy dołączyć potrzebne dokumenty wymienione w wyjaśnieniach dotyczących ustalenia dochodu studenta.

F. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2016 r. wynosi 2577 zł. Student oraz każdy pełnoletni członek rodziny składa oświadczenie (załącznik nr 5 - jeśli nie posiada żadnego gospodarstwa rolnego) lub przedstawia zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Miasta bądź nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego (gdy gospodarstwo rolne posiada).

Załączniki:

1. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta

2. Pierwsza strona wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

3. Druga strona wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (wyliczenie dochodu) - format .XLS

4. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie - brak ryczałtu)

5. Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie gdy dochód zerowy)

6. Załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie studenta - dochody nieopodatkowane wliczane do dochodu rodziny)

7. Załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie gdy dochód poniżej 200zł)

8. Załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (oświadczenie - brak gosp. rolnego)

9. Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego - gdy student lub członek rodziny rozlicza działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu bądź karty podatkowej

10. Tabele dotyczące ustalenia dochodu dla działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu lub karty podatkowej

  

 

Uwaga Studenci! Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018 należy składać w dniach 3 – 11 października 2017 roku w dni robocze w godzinach od 8:30 do 14:00.

Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 4 (parter)

Dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacjonarnych: 7 października 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w obiektach przy ulicy:

- Wyspiańskiego 20 (Turaszówka),

- Dmochowskiego 12 (Suchodół).

O stypendium specjalne mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię (wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego) [Wnioski można przesyłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego].

 

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
w roku akademickim 2017/2018

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student II, III oraz IV roku (w sem. 7), który:

a) uzyskał w roku akademickim 2016/2017 wysoką średnią arytmetyczną ze wszystkich negatywnych i pozytywnych ocen objętych planem studiów i/lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (dotyczy roku akademickiego 2016/2017)

b) uzyskał wszystkie zaliczenia i złożył wszystkie egzaminy objęte planem studiów najpóźniej do 26 lutego 2017 (semestr zimowy) oraz do 15 września 2017 roku (semestr letni).

c) złożył indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta do zaliczenia semestru zimowego (do 8 marca 2017) i letniego (do 25 września 2017) w sekretariacie odpowiednim dla swojego kierunku studiów. W przypadku studentów korzystających z ITS lub IPS i których okresem rozliczeniowym jest rok akademicki obowiązuje termin złożenia indeksu i karty okresowych osiągnięć do zaliczenia roku akademickiego (do 25 września 2017). Terminy składania indeksu i karty okresowych osiągnieć studenta dotyczącą studentów zobligowanych do rozliczania sesji egzaminacyjnych za pomocą indeksu papierowego (studenci III i IV rok studiów w roku akademickim 2017/2018).

d) znajdzie się w grupie 10 % najlepszych studentów na danym roku danego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych

e) złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie do 11 października 2017 roku (w godzinach otwarcia sekretariatu właściwego dla swojego kierunku)

Wzór wniosku i dokumentacji osiągnięć:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018

2. Średnia ocen w roku akademickim 2016/2017 (załącznik nr 1)

3. Osiagnięcia naukowe, sportowe, artystyczne w roku akademickim 2016/2017 (załacznik nr 2)

4. Punktacja za osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe

WSZYSTKIE DOKUMENTY wystawiane przez osoby trzecie (np. opiekunowie kół naukowych, kierownicy zakładów, osoby potwierdzające osiągnięcia czy udział w danym wydarzeniu) WAŻNE ABY BYŁY OPATRZONE PROPOZYCJĄ  PUNKTÓW zgodną z punktacją za osiągniecia artystyczne, naukowe i sportowe (załącznik do regulaminu pomocy materialnej).

Studenci I roku studiów:

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą  olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

 

Wniosek o zapomogę losową.
Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito