start

Pomoc materialna

Kto i ile? Czyli lista osób, którym komisja stypendialna przyznała stypendia.

Listy osób, którym komisja stypendialna przyznała STYPENDIA SOCJALNE:

- dla studentów I, II i III roku studiów w Instytucie Humanistycznym (kliknij),

- dla studentów I, II i III roku studiów w Instytucie Politechnicznym (kliknij),

- dla studentów I, II i III roku studiów w Instytucie Zdrowia i Gospodarki (kliknij),

- dla studentów IV roku studiów.

 

Progi do stypendium socjalnego:

dochód od 0,00 do 200,00  zł - kwota 750 zł
dochód od 200,01 do 400,00 zł - kwota 520 zł
dochód od 400,01 do 600,00 zł - kwota 320 zł
dochód od 600,01 do 700,00 zł - kwota 200 zł.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu studenta lub na kwaterze prywatnej - 100 zł.

 

Listy osób, którym komisja stypendialna przyznała STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW  na kierunkach:

- Mechanika i budowa maszyn, Informatyka (kliknij),

- Zarządzanie, Turystyka i rekreacja, Wychowanie fizyczne (kliknij),

- Produkcja i bezpieczeństwo żywności, Rolnictwo, Towaroznawstwo (kliknij),

- Inżynieria środowiska, Górnictwo i geologia, Energetyka, Budownictwo (kliknij),

- Pedagogika, Dwujęzykowe studia dla tłumaczy, Filologia angielska, Filologia polska (kliknij),

- Pielęgniarstwo (kliknij).

 

LIsta osób, którym komisja stypendialna przyznała STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (kliknij).

progi do stypednium specjalnego:
stopień lekki - 150 zł
stopień umiarkowany - 400 zł
stopień znaczny - 600 zł

 

WAŻNE:

Podstawą do odwołania (w przypadku nie przyznania stypendium socjalnego/specjalnego) lub prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku (w przypadku stypendium rektora) jest potwierdzenie otrzymania decyzji, na której widnieje pouczenie o możliwości odwołania/prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku.

Decyzje w sprawie przyznania stypendiów będą do odebrania w połowie listopada w sekretariacie odpowiednim dla swojego kierunku studiów.

Wypłaty stypendiów realizowane będą w ostatnim tygodniu każdego miesiąca:

- dla studentów I, II i III roku studiów do czerwca 2017 r. włącznie,

- dla studentów IV roku studiów do lutego 2017 r. włącznie.

- dla studentów niepełnosprawnych (w terminach jak wyżej, chyba, że ważność orzeczenia jest krótsza).

Wnioski o przyznanie stypednium socjalnego i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

  

  

Uwaga studenci!

 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2016/2017

 

 

Ważne informacje do wypełniania i składania wniosku:

 

A. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta (za 2015 rok) uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2016/2017 wynosi 700,00 zł.

B. Termin składania wniosków: 3 – 11 października 2016 roku w dni robocze w godzinach od 8:30 do 14:00.

Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 4 (parter)

Dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacjonarnych: 1 oraz 8 października 2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w obiektach przy ulicy:

- Wyspiańskiego 20 (Turaszówka) przy sekretariacie Instytutu Kultury Fizycznej (tylko 8 października),

- Dmochowskiego 12 (Suchodół) przy portierni (1 i 8 pździernika).

C. Wnioski należy składać osobiście. Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

D. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta należy dokładnie przeczytać i dopiero wypełnić wniosek.

E. Student składa pierwszą i drugą stronę wniosku oraz załącznik nr 1 (na wszystkich pełnoletnich członków rodziny). Drugą stronę wniosku należy koniecznie wypełnić komputerowo na załączonym poniżej druku, wydrukować i podpisać. Arkusz ten po wypełnieniu rubryk sam wyliczy miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie. Załącznik nr 2 składa student jeżeli miesięczny dochód w rodzinie na osobę nie przekracza 200 zł. Dodatkowo (w zależności od sytuacji indywidualnej studenta) należy dołączyć potrzebne dokumenty wymienione w wyjaśnieniach dotyczących ustalenia dochodu studenta.

F. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego za 2015 r. wynosi 1975zł.

Załączniki:

1. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta

2. Pierwsza strona wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

3. Druga strona wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (wyliczenie dochodu) - format .XLS

4. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (ryczałt / karta podatkowa)

5. Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego (gdy dochód poniżej 200zł)

6. Wzór oświadczenia w przypadku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego, z którego wynika, że student bądź członek rodziny nie złożył zeznania za 2015 r. bądź nie figuruje w ewidencji tego urzędu albo wykazany w zaświadczeniu dochód wynosi 0 (załącznik nr 3).

  

 

Uwaga Studenci! Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2016/2017 należy składać w dniach 3 – 11 października 2016 roku w dni robocze w godzinach od 8:30 do 14:00.

Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 4 (parter)

Dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacjonarnych: 1 oraz 8 października 2016 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w obiektach przy ulicy:

- Wyspiańskiego 20 (Turaszówka) przy sekretariacie Instytutu Kultury Fizycznej (tylko 8 października),

- Dmochowskiego 12 (Suchodół) przy portierni (1 i 8 października).

O stypendium specjalne mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię (wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego) [Wnioski można przesyłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego].

 

 

 

 

Wniosek o zapomogę losową.
Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito