start

Aktualności

UWAGA! Stypendia na rok akademicki 2019/2020

17-09-2019

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego

oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2019/2020

 

Ważne informacje do wypełniania i składania wniosku:

A. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta (za 2018 rok) uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 wynosi 850 zł.

B. Termin składania wniosków: 3 – 11 października 2019 roku w dni robocze w godzinach od 8:30 do 14:00.

Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, pokój nr 4 (parter)

Dodatkowy termin dla studentów studiów niestacjonarnych5 i 12 października 2019 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w obiektach przy ulicy:

- Wyspiańskiego 20 (Turaszówka),

- Dmochowskiego 12 (Suchodół).

C. Wnioski należy składać osobiście. Wnioski przesłane pocztą nie będą rozpatrywane.

D. Wyjaśnienia dotyczące ustalenia dochodu studenta należy dokładnie przeczytać i dopiero wypełnić wniosek.

E. Student składa pierwszą, drugą i trzecią stronę wniosku. Trzecią stronę wniosku należy koniecznie wypełnić komputerowo na załączonym druku, wydrukować i podpisać. Arkusz ten po wypełnieniu rubryk sam wyliczy miesięczny dochód studenta na osobę w rodzinie.

Dodatkowo KAŻDY pełnoletni członek rodziny (UWAGA. Student również jest osobą pełnoletnią) składa:

1. zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za rok kalendarzowy 2018 (wraz z informacją o kwotach otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dopłata państwa kwoty różnicy zwrotu dla ulgi na dzieci – zeznanie roczne za 2017r. PIT-37 poz. 134 lub PIT-36 poz. 214) studenta, małżonka, rodziców (opiekunów prawnych bądź faktycznych) i wszystkich pełnoletnich członków rodziny pobierających naukę do 26 roku życia pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym – obowiązkowo dla wszystkich pełnoletnich.

Uwaga! Nie wlicza się do rodziny studenta rodzeństwa studenta powyżej 18 roku życia, które się nie uczy oraz uczące się po 26 roku życia (wyjątek: 26 rok przypada w ostatnim roku studiów to do ich ukończenia oraz rodzeństwo niepełnosprawne, bez względu na wiek).

2. załącznik nr 1 (w przypadku braku wskazanego tam dochodu) lub jeśli prowadzi taką działalność gospodarczą deklaruje dochód z ryczałtu/karty podatkowej wyliczony na podstawie tych tabel

3. załącznik nr 2 (składa student lub/i członek rodziny jeśli nie rozliczał się z US lub uzyskał dochód 0)

4. załącznik nr 3 (obowiązkowo składa student nawet gdy rodzina studenta nie posiada wymienionych tam dochodów)

5. załącznik nr 4 (składa każdy członek rodziny wymieniony we wniosku z wyjątkiem wnioskodawcy)

6. załącznik nr 5 (składa członek rodziny, który nie posiada gospodarstwa rolnego) lub zaświadczenie z gminy (ewentualnie nakaz płatniczy za 2018 rok) z którego wynika ilość hektarów fizycznych i przeliczeniowych

7. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmujący okres 2018 roku lub bieżący – dotyczy studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł netto (przykład wniosku do OPS znajduje się tutaj).

8. oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (utrudnony dojazd do uczelni)

9. oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców

Dodatkowo (w zależności od sytuacji indywidualnej studenta) należy dołączyć potrzebne dokumenty wymienione w wyjaśnieniach dotyczących ustalenia dochodu studenta.


BARDZO WAŻNE

Studenci, którzy będą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, a ich dochód nie przekracza 528 zł na osobę w rodzinie mają obowiązek złożyć, wraz z pozostałą dokumentacją o dochodach, zaświadczenie z ośrodka pomocy rodzinie (OPS, GOPS, MOPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (2018 rok) tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium. OPS na wydanie takiego zaświadczenia ma 30 dni od złożenia wniosku, a zaświadczenie ważne jest przez 6 miesięcy. W interesie studenta jest zatem zwrócenie się naj najszybciej do OPS o wydanie ww. zaświadczenia.

UWAGA! Należy zwrócić uwagę na treść wydanego zaświadczenia, gdyż informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student korzysta, lub nie korzysta z pomocy OPS jest NIEWYSTARCZAJĄCA.

Przedstawienie zaświadczenia, z którego nie wynika sytuacja dochodowa i majątkowa studenta i jego rodziny traktowane będzie jako niedostarczenie zaświadczenia, a konsekwencją będzie ODMOWA przyznania stypendium.

Obowiązek złożenia takiego zaświadczenia przez studenta wynika z art. 88 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Wzór wniosku do OPS znajduje się tutaj.

 

Wniosek o przyznanie stypendium rektora na roku akademickim 2019/2020

Stypendium rektora na dany rok akademicki może otrzymać student:

• drugiego, trzeciego lub czwartego roku studiów I stopnia 

 pierwszego roku, drugiego semestru studiów II stopnia (studiów za wyniki osiągnięte w pierwszym semestrze – dotyczy Inżynierii produkcji), lub

• pierwszego roku, pierwszego semestru studiów II stopnia (dotyczy Zarządzania), który ukończył studia I stopnia nie dalej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia studiów

jeżeli uzyskał w poprzednim roku akademickim wysoką średnią arytmetyczną z ocen końcowych ze wszystkich  przedmiotów objętych planem studiów i programem nauczania na danym kierunku studiów (potwierdzona przez właściwy sekretariat) i/lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągniecia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Wysoka średnia ocen oznacza średnią nie niższą niż 4,00 i mnożona przez 12 daje wynik punktowy za średnią ocen (wynik wyliczany jest do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrąglania). W przypadku średniej niższej od 4,00 student otrzymuje za średnią ocen 0 punktów. Każde osiągniecie uznane we wniosku nie może być uznane ponownie we wniosku na kolejny rok.

Ponadto:

• uzyskał wszystkie zaliczenia i złożył wszystkie egzaminy objęte planem studiów najpóźniej do 10 lutego 2019 (semestr zimowy) oraz do 15 września 2019 roku (semestr letni).

• jest wpisany na kolejny rok akademicki

• znajdzie się w grupie 10 % najlepszych studentów na danym roku danego kierunku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych

• złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w terminie do 

12 października 2019 roku (w godzinach otwarcia sekretariatu właściwego dla swojego kierunku).

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów I stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

• laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

• medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

 

Wzór wniosku i dokumentacji osiągnięć:

1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020

2. Średnia ocen  za rok akademicki 2018/2019 (załącznik nr 1)

3. Osiagnięcia naukowe, sportowe, artystyczne w roku akademickim 2018/2019 (załacznik nr 2)

4. Punktacja za średnią ocen oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w roku akademickim 2018/2019

5. Szablon zaświadczenia (w przypadku posiadania osiągnięć artystycznych lub/i naukowych)

Osiągnięcia artystyczne i naukowe dokumentowane na zaświadczeniach potwierdzone przez osoby trzecie (np. opiekunowie kół naukowych, kierownicy zakładów, organizatorzy, osoby potwierdzające osiągnięcia czy udział w danym wydarzeniu) powinny być ujęte oddzielnie dla każdej organizacji studenckiej na załączonym szablonie zaświadczenia BEZ PROPOZYCJI PUNKTÓW. 

Jedynie udział w Zespole Pieśni i Tańca oraz w Chórze Uczelnianym koniecznie powinien być opatrzony propozycją  punktów w przedziale od 0 do 5 pkt.

 
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
 
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2019/2020 należy składać w dniach 3 – 11 października 2019 roku w dni robocze w godzinach od 8:00 do 14:00.
Miejsce składania wniosków: Rektorat, Rynek 1, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, pokój nr 1 (parter)
Dodatkowe terminy dla studentów studiów niestacjonarnych: 5 i 12 października 2019 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w obiektach przy ulicy:
Wyspiańskiego 20 (Turaszówka),
Dmochowskiego 12 (Suchodół).
O stypendium specjalne mogą ubiegać się studenci, którzy posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dołączą do wniosku jego kserokopię (wzór wniosku).
 

 

 

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito