start

Aktualności

Studia na kierunkach politechnicznych to najlepszy start w przyszłość!

14-07-2017W Instytucie Politechnicznym kształcimy specjalistów na potrzeby rynku pracy, przygotowujemy przyszłych inżynierów do czwartej rewolucji przemysłowej.
W naszej ofercie znajdziesz kierunki studiów, które w ciągu trzech ostatnich lat mieściły się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych kierunków według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tj.: budownictwo, informatyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria środowiska czy zarządzanie.
Przychodząc do nas możesz też studiować jeden z kierunków studiów, który być może wybrałby Bill Gates, gdyby obecnie zdawał maturę, czyli Energetykę. Dodatkowo, PWSZ w Krośnie jest jedną z czterech uczelni w kraju, która ma w swojej ofercie kierunek Górnictwo i geologię.

Jeżeli więc jesteś ambitny i nie przerażają Cię trudności – które pomożemy Ci pokonać – dołącz do nas i twórz z nami nową jakość polskiego przemysłu.

W roku akademickim 2017/2018 zapraszamy na studia w następujących obszarach:


 W trakcie trwania studiów na kierunku Budownictwo studenci uzyskują kwalifikacje z dziedziny inżynierii lądowej w zakresie: realizacji obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich, nadzorowania i zarządzania procesami budowlanymi oraz utrzymania, eksploatacji i odtwarzania zasobów budowlanych. Program kształcenia realizowany jest z wykorzystaniem nowoczesnej bazy laboratoryjnej i technologii informatycznych. Praktyki realizowane są przy współpracy z firmami budowlanymi z dużym doświadczeniem.

Program kształcenia umożliwia absolwentom kierunku Budownictwo uzyskanie uprawnień budowlanych po odbyciu wymaganej praktyki w zawodzie i zdaniu odpowiednich egzaminów przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Izby Inżynierów Budownictwa. Dyplom inżyniera pozwala na kontynuowanie nauki na poziomie magisterskim na kierunku Budownictwo.

Specjalności do wyboru:    
•    Konstrukcje budowlane
•    Budowa dróg
Więcej informacji 

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło na świecie, zmieniające się regulacje prawne, oraz niezbędna rozbudowa i modernizacja sektora energetycznego, wymuszają w przedsiębiorstwach wdrożenie polityki energetycznej. Prognozując – przyszłe działania firm będą skupione na efektywnych urządzeniach energetycznych, polityce prosumenckiej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii.
Wszystko to powoduje, że energetyka już, a w przyszłości jeszcze bardziej, będzie dziedziną wiedzy, która bardzo dynamicznie będzie się rozwijać, a absolwenci kierunku Energetyka będą poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.
Po ukończeniu studiów inżynierskich I stopnia absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze systemów energetycznych oraz zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Może również pracować przy przedsięwzięciach, związanych z modernizacją i projektowaniem maszyn oraz wdrażaniem nowych technologii a także znaleźć zatrudnienie w jednostkach samorządowych i zespołach administracji centralnej.

Specjalności do wyboru:
•    odnawialne źródła energii
•    elektroenergetyka
Więcej informacji


 Studenci na kierunku Górnictwo i geologia zdobędą wiedzę i umiejętności wymagane do realizacji zadań związanych z organizacją i nadzorem prac w górnictwie odkrywkowym, z odwadnianiem górotworu i wyrobisk; z eksploatacją złoża i wydobyciem kopaliny; z utrzymaniem ruchu w zakładach górniczych; z przeciwdziałaniem zagrożeniom naturalnym o charakterze geologicznym, w tym przeciwdziałaniem i zabezpieczeniem osuwisk.
Absolwenci kierunku Górnictwo i geologia zdobędą przygotowanie zawodowe w zakresie planowania, nadzoru i organizacji procesów produkcyjnych w zakładach wydobycia surowców skalnych i kruszyw, konwencjonalnych źródeł energii, eksploatacji wód podziemnych oraz w innych zakładach przemysłu, w których wymagane są uprawnienia regulowane przepisami prawa górniczego i geologicznego.

Specjalności do wyboru:

•    górnictwo odkrywkowe
•    górnictwo otworowe
Więcej informacji

 

 


Informatyka to nowoczesny kierunek studiów ze specjalnościami ściśle wpisanymi w zapotrzebowanie rynku pracy. Zapotrzebowanie na informatyków stale rośnie. Studiując u nas nabędziesz specjalistyczna wiedzę i umiejętności w dziedzinie programowania i administrowania systemami komputerowymi. Nauczysz się projektować i administrować  bazy danych. Będziesz umiał projektować i programować inteligentne budynki. Dowiesz się także, jak zabezpieczać systemy informatyczne przed niepowołanym dostępem.  Po studiach masz szeroki wachlarz możliwości podjęcia pracy. Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć atrakcyjne zatrudnienie jako programista, administrator sieci,  baz danych, projektant inteligentnych instalacji, czy administrator bezpieczeństwa informacji.

Specjalności do wyboru:
•    bezpieczeństwo systemów informatycznych
•    sieciowe systemy informatyczne
•    technologie internetowe i bazy danych
•    informatyka praktyczna
Więcej informacji 

Studenci na kierunku Inżynieria środowiska nauczą się analizować i wykonywać projekty instalacyjne: centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne, a także projekty w specjalności hydrotechnicznej. Ostatnio w Europie obserwuje się nowy trend dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego (gospodarka cyrkulacyjna). Gospodarka ta stanowi jeden z priorytetów polityki gospodarczej Komisji Europejskiej. Koncepcja ta zakłada, że wszelkie produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak to jest możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.
Absolwenci kierunku inżynieria środowiska mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane instalacyjne oraz hydrotechniczne w pełnym zakresie, a także konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie po odbyciu odpowiednich praktyk.

Specjalności do wyboru:
•    sieci i instalacje budowlane
•    gospodarka obiegu zamkniętego

Więcej informacji

  Zakład Mechaniki i budowy maszyn Instytutu Politechnicznego PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie prowadzi badania i kształcenie inżynierów na kierunku Mechanika i budowa maszyn w czterech specjalnościach. Proces kształcenia oparty jest o harmonijne połączenie zdobywania wiedzy w zakresie nauk podstawowych oraz zajęć o charakterze praktycznym i eksperymentalnym. Dumą zakładu jest nowoczesna baza laboratoryjna obejmująca laboratoria: Materiałoznawstwa, Wytrzymałości materiałów, Projektowania 3D, Metrologii, Elektrotechniki, Obrabiarek CNC, oraz Mechatroniki i diagnostyki samochodowej. Szczególny nacisk został położony na nabycie praktycznej umiejętności posługiwania się komputerowymi pakietami oprogramowania wspomagającymi procesy konstrukcji oraz analizę występujących w nich stanów naprężenia i odkształcenia (w oparciu o Metodę Elementów Skończonych MES). Na tej bazie student zapoznaje się także z strukturą oraz funkcjonowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na platformie CATIA.
Drugim fundamentem jest rozszerzony program praktyk zawodowych prowadzonych w ścisłym – merytorycznym i organizacyjnym - powiązaniu z współpracującymi z Uczelnią zakładami przemysłowymi. Dzięki oparciu programu tych praktyk o standardy obowiązujące w przemyśle studenci mają ułatwioną możliwość znalezienia zatrudnienia i szybkiej adaptacji w nowym miejscu pracy.

Specjalności do wyboru:
•    Obrabiarki sterowane numerycznie
•    Mechatronika diagnostyka samochodowa
•    Mechanika lotnicza
•    Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym


Więcej informacji

 

 

Zarządzanie od lat jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów Polsce, łączy bowiem w sobie, jak mało które studia, elementy teorii z praktyką, co także pozwala na studiowanie interdyscyplinarne. Studia adresowane są zarówno do kandydatów pragnących studiować Zarządzanie jako pierwszy, podstawowy kierunek studiów, jak również studentów i absolwentów różnych Uczelni – w tym kierunków technicznych i humanistycznych, którzy chcieliby uzyskać dodatkowe kwalifikacje menedżerskie, niezbędne w efektywnym wykonywaniu ról kierowniczych. Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie stwarza perspektywy zatrudnienia we wszystkich działach gospodarki, a jego absolwenci posiadają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania typowych problemów związanych z gospodarowaniem zasobami (ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi), zarządzania procesami, a także umiejętności pracy w zespole.

Specjalności do wyboru:

•    zarządzanie finansami
•    zarządzanie w przedsiębiorstwie
•    zarządzanie instytucjami publicznymi

 Więcej informacji

http://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/media/34/1/elektroniczna_rekrutacja_niebieska1.jpg

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito