start

Opłaty na studiach

Opłata za studia od roku akademickiego 2019/2020

Za świadczone usługi edukacyjne:

1)      powtarzanie określonych zajęć przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce – 100 zł za punkt ECTS

2)      prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku – 100 zł za punkt ECTS,

3)      odbywanie różnic programowych przez studentów studiów niestacjonarnych – 100 zł za punkt ECTS,

4)      przeprowadzanie potwierdzenia efektów uczenia się – w wysokości ustalonej przez Rektora,

5)      powtarzanie roku na studiach niestacjonarnych w wysokości opłat za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych,

6)      wznowienie studiów na studiach niestacjonarnych – 100 zł.

 

Wysokość opłaty semestralnej na poszczególnych kierunkach studiów za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych
dla cyklu kształcenia 2019 – 2023:

 1) studia I stopnia

 Kierunek studiów

Wysokość opłaty

1. Budownictwo

1 900 zł

2. Energetyka

1 800 zł

3. Filologia (Filologia angielska, Dwujęzykowe studia dla tłumaczy)

1 900 zł

4. Filologia (Język niemiecki ze specjalizacją nauczycielską, Język rosyjski i wiedza o Rosji)

1 800 zł

5. Górnictwo i geologia

1 800 zł

6. Informatyka

1 850 zł

7. Inżynieria środowiska

1 800 zł

8. Mechanika i budowa maszyn

1 950 zł

9. Międzynarodowa komunikacja językowa

1 800 zł

10. Pedagogika

1 800 zł

11. Pielęgniarstwo

2 100 zł

12. Produkcja i bezpieczeństwo żywności

1 800 zł

13. Towaroznawstwo

1 750 zł

14. Turystyka i rekreacja

1 750 zł

15. Wychowanie fizyczne

1 800 zł

16. Zarządzanie

1 750 zł

17. Zielarstwo

1 850 zł

 

2)      studia II stopnia

 Kierunek studiów

Wysokość opłaty

Inżynieria produkcji

2 100 zł

Zarządzanie

1 750 zł

 

3)      Terminy wnoszenia opłat:

-     semestr zimowy

      I rata w wysokości 50 % do 5 października 2019 roku

      II rata w wysokości 50 % do 15 listopada 2019 roku

-     semestr letni

      I rata w wysokości 50 % do 15 lutego 2020 roku

      II rata w wysokości 50 % do 15 kwietnia 2020 roku

 

Wysokość opłaty za wydanie lub uwierzytelnianie następujących dokumentów:

1)      elekronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł,

2)      indeks – 4 zł,

3)      odpisu dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu w języku angielskim innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy – 20 zł,

4)      za wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu – 20 zł,


 

Wysokość opłaty rekrutacyjnej pobieranej od kandydatów na I rok studiów wynosi 85 zł.

 

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito