start

Specjalności kształcenia

Kierunek Rolnictwo

Uchwałą Nr 525/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 5 wrzesnia 2013r.

uzyskał pozytywną ocenę programową

na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

 

W świetle przeprowadzonej akredytacji kierunek Rolnictwo w PWSZ w Krośnie spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę materialną.

 

Kierunek Rolnictwo

      Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Rolnictwo o profilu praktycznym absolwent posiada podstawową wiedzę, biologiczną, chemiczną, ekologiczną i ekonomiczną. Ma umiejętność oceny uwarunkowań przyrodniczych, społecznych, prawnych, instytucjonalnych i ekonomicznych  w doborze kierunków produkcji rolniczej. Zna systemy i technologie produkcji rolniczej. Potrafi dobrać i wdrażać technologie w produkcji rolniczej i przetwórstwie z wykorzystaniem techniki rolniczej do istniejących uwarunkowań. Umie przeprowadzić analizę i dokonać oceny efektywności gospodarowania w rolnictwie. Potrafi zaplanować, zorganizować i samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne. Zna aktualne trendy w funkcjonowaniu rynków, produkcji rolniczej i przetwórstwie, w tym produkcji żywności wysokiej jakości. Zna i stosuje zasady dobrej praktyki rolniczej i wzajemnej zgodności. Zna i stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Jest przygotowany do wykorzystania technik informatycznych w rolnictwie i procesie decyzyjnym. Zna zasady i narzędzia realizacji wspólnej polityki rolnej, programów rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Posiada podstawową wiedzę z zarządzania zrównoważonym rozwojem lokalnym, przedsiębiorczością oraz środowiskiem naturalnym i społecznym z uwzględnieniem wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Ma umiejętności wyszukiwania, oceny i wykorzystania potrzebnych informacji z rożnych źródeł służących rozwojowi działalności gospodarczej. Posiada umiejętności sporządzania wniosków aplikacyjnych o fundusze pomocowe. Absolwent powinien także nabyć umiejętności posługiwania się co najmniej jednym językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego pozwalającym na korzystaniu z literatury obcojęzycznej i komunikowanie się w działalności zawodowej oraz w życiu codziennym. Ma świadomość uczenia się przez całe życie i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Jest świadomy konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole. Postępuje zgodnie z zasadami etyki.
Absolwent kierunku Rolnictwo - inżynier rolnictwa, jest sprawnym przedsiębiorcą, może prowadzić własne gospodarstwo i może pracować na różnych stanowiskach w agrobiznesie. Jest dobrze przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich.
 

 

    

 

    

 

 

  
 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito