start

Prezentacja kierunku

Towaroznawstwo to kierunek inżynierski stwarzający możliwości zdobycia wyższego wykształcenia, wiedzy, umiejętności praktycznych

 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO, SYLWETKA ABSOLWENTA 

Kierunek Towaroznawstwo

 

Kierunek o charakterze interdyscyplinarnym łączącym wiedzę techniczną, przyrodniczą i ekonomiczną co daje duże możliwości kształcenia specjalizacyjnego dla niszowych potrzeb rynku pracy. Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące n rynku potrzebuje specjalistów do spraw jakości – inżynierów jakości, którymi są towaroznawcy.

Absolwenci zdobędą umiejętności oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów. Będą przygotowani do udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz  bezpieczeństwem i higieną pracy; opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakości produktów przemysłowych i żywnościowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko. Absolwenci będą przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością; w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; w firmach konsultingowych, organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych, w jednostkach doradczych i projektowych oraz będą przygotowani do prowadzenia własnej firmy.

 

Po 4 semestrze studenci wybierają jedną z proponowanych możliwości kształcenia :

 1.    Inżynier jakościkształcenie w tym zakresie umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu oceny i kontroli jakości towarów, oceny jakości produktów z wykorzystaniem metod laboratoryjnych, doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów, projektowania towarów, opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej, przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko, towaroznawstwa nowoczesnych surowców i produktów przemysłowych i spożywczych, norm prawnych obowiązujących przy produkcji i wprowadzeniu do obrotu produktów, badania i kreowania potrzeb i zachowań konsumentów, organizowania i zarządzania procesami produkcji. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje niezbędne do bycia audytorem systemów zarządzania jakością. Potrafi również wdrażać, nadzorować i doskonalić systemy zarządzania jakością w przedsiębiorstwach z różnych branż. 

 

Absolwent może podjąć zatrudnienie na stanowiskach związanych z zarządzaniem i kontrolą jakości w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, laboratoriach badawczych, jednostkach kontrolno-pomiarowych, w firmach konsultingowych, organach nadzoru urzędowego, jednostkach doradczych i projektowych oraz we własnej firmie.

 

 2.        Menedżer produktu - Celem procesu kształcenia jest zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania produktem. Program studiów łączy interdyscyplinarne podejście do zagadnień tworzenia i zarządzania portfelem produktów przedsiębiorstwa. Przede wszystkim kształtowania cech produktów każdego produktu w portfelu podmiotu gospodarczego z punktu widzenia potrzeb rynku. Program kształcenia koncentruje się na umiejętności praktycznego kreowania i weryfikowania pomysłów na produkt, zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami klientów, nadaniu im odpowiednich charakterystyk i wprowadzenia na rynek. Duży nacisk położony jest także na umiejętność zarządzania produktem i marką w poszczególnych fazach pełnego cyklu życia, zgodnie z koncepcją marketingu strategicznego.

 

Gospodarka w dobie globalizacji, cyfryzacji i dużej konkurencji zgłasza zapotrzebowanie na menedżerów potrafiących tworzyć nowoczesne, elastyczne i efektywne strategie rynkowe przedsiębiorstwa. W szczególności przedsiębiorstwa potrzebują specjalistów odpowiedzialnych za rynkowe i jakościowe kształtowanie produktu oraz budowanie wizerunku marki produktu. Dla przedsiębiorstwa kształtowanie wartości produktu jako wartości oferowanej klientowi i zaspakajającej jego potrzeby staje się podstawowym wyzwaniem rynkowym. Pojawia się zatem konieczność kształcenia nowego typu menedżera, który będzie potrafił zarządzać produktem; czyli opracować i wprowadzić go na rynek, sprzedawać przez różne kanały dystrybucji, kształtować właściwą politykę cenową oraz  kreować jego wizerunek. W zakresie oferty edukacyjnej duży nacisk kładziony jest na kwestie innowacyjności i dostosowania produktu do potrzeb i oczekiwań konsumenta, a więc posiadania podstawowych wyznaczników konkurowania oraz innowacyjności rozwiązań w zakresie zachowań rynkowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem instrumentów marketingowych i narzędzi jakości.

 

Absolwent staje się cenionym i poszukiwanym specjalistą – menedżerem produktu, w zakresie kreowania nowych potrzeb uczestników rynku i ich urzeczywistniania poprzez kształtowanie produktów, zdobywanie informacji o zjawiskach i procesach rynkowych niezbędnych do podejmowania decyzji oraz rynkowego zarządzania produktem i marką w przedsiębiorstwie.

 

3.   Logistyk towarów jest atrakcyjną ofertą na rynku usług edukacyjnych. Logistyka jest niezbędnym elementem funkcjonowania  współczesnych przedsiębiorstw, nie tylko tych wytwarzających różnorakie dobra, ale również działających w sektorze handlowo – dystrybucyjnym. Absolwent jest przygotowany do pracy zawodowej w dużych organizacjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Program studiów, wraz z solidną podbudową zasadniczych treści kształcenia kierunku towaroznawstwo, pozwala na wykształcenie wyróżniającego się profilu absolwenta, który znając właściwości różnorodnych grup towarowych będzie mógł w sposób świadomy i precyzyjny dobierać narzędzia i budować proces logistyczny dopasowany do potrzeb konkretnych pracodawców. Nie będzie jedynie „administratorem” procesów logistycznych, a specjalistą rozumiejącym procesy logistyczne i ich wpływ na jakość i bezpieczeństwo towarów. Będzie ponadto mógł reprezentować firmę w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, również na rynku międzynarodowym. 

Po zakończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistów i menedżerów w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, zarówno w obszarze gospodarki magazynowej, jak też w działach wysyłek, spedycji oraz jednostkach ds. zapewnienia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Istnieje również możliwość pełnienia funkcji doradczych w przedsiębiorstwach oraz firmach konsultingowych.

 

 

MISJA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO

 

Kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu towaroznawstwa dla potrzeb nowoczesnej gospodarki we współpracy z podmiotami gospodarczymi oraz instytucjami.

 

WIZJA KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO

 

Towaroznawstwo w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie będzie do roku 2020 wiodącym interdyscyplinarnym kierunkiem kształcącym kadry na wysokim, europejskim poziomie, otwartym na innowacyjne wyzwania stawiane przez zmieniającą się rzeczywistość społeczno-gospodarczą i prawną, realizującym proces naukowo-dydaktyczny i prace naukowo-badawcze na rzecz rozwoju gospodarki i regionu.

 

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

 

Celem kształcenia na kierunku Towaroznawstwo jest przygotowanie specjalistów o wysokich kwalifikacjach, posiadających teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie nauk społecznych (ekonomia, zarządzanie), technicznych i rolniczych. Interdyscyplinarny charakter kształcenia pozwala na elastyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w różnorodnych działach gospodarki i administracji.

Absolwent kierunku Towaroznawstwo posiada wiedzę z zakresu: towaroznawstwa, opakowalnictwa, przechowalnictwa, ochrony środowiska, a także matematyki, fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, materiałoznawstwa, makro- i mikroekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, podstaw prawa, zarządzania i marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi w przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, zarządzania jakością, oceny jakości produktów, technologii materiałowych oraz aparatury i inżynierii procesów produkcyjnych.

Absolwent zdobywa umiejętność oceny doboru materiałów inżynierskich i technologii do różnych zastosowań oraz oceny własności produktów. Jest przygotowany do udziału w projektowaniu, budowie, integracji i rozwoju systemów zarządzania jakością oraz  bezpieczeństwem i higieną pracy; opracowywania i wdrażania założeń zintegrowanej polityki produktowej; oceny jakości produktów spożywczych i przemysłowych z wykorzystaniem metod laboratoryjnych; wykonywania ekspertyz towaroznawczych; przeprowadzania analizy cyklu trwania produktu oraz oceny oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko. Ponadto absolwent kierunku Towaroznawstwo posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem, także z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji i prezentacji; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz radzenia sobie z zagadnieniami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej; kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone.

Absolwent jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach przemysłowych oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością; w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego; ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach doradczych i projektowych. Posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do bycia audytorem systemów zarządzania jakością.

 

Absolwenci stają się istotną kadrą tworzącą specjalistów przydatnych do pracy na wielu stanowiskach/miejscach pracy.

 

SILNE STRONY KIERUNKU TOWAROZNAWSTWO

 

·         Bardzo dobre i nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni dydaktycznych

·         Praktyczny profil kształcenia

·         Wykwalifikowana kadrowa naukowa z różnych ośrodków naukowych

·         Podpisane umowy o współpracy z przedsiębiorcami

·         Stypendia naukowe i socjalne dla studentów

·         Udział pracodawców w procesie dydaktycznym

·         Możliwość odbywania praktyk w czasie procesu kształcenia

·         Liczne zajęcia terenowe

·         Możliwość prowadzenia zajęć na odległość w formie e-lerning

·         Możliwość wyboru specjalności w ramach kierunku

·         Możliwość odbycia studiów zagranicznych w ramach programu Erasmus

·         Prowadzenie badań i wdrożeń patentowych

·         Możliwość częstych konsultacji

·         Skuteczne kształtowanie i stymulowanie wśród studentów postaw przedsiębiorczości, mobilności, miękkich kompetencji społecznych (konferencje, targi pracy, projekty, wizyty studyjne w zakładach pracy)

·         Studia w formule 26+

·         Szybka i sprawna praca sekretariatu

·         Bardzo dobrze wyposażona biblioteka uczelniana

·         Możliwość korzystania z czytelni

·         Istniejące Studenckie Koła Naukowe

·         Dobra baza sportowa, możliwość uczestnictwa studentów w AZS

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito