start

Prof. ndzw. dr hab. Albert Gorzkowski

Dr hab. Albert Gorzkowski, profesor nadzwyczajny Instytutu Humanistycznego PWSZ w Krośnie oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; ur. 26.08.1971 w Tarnowie, w tymże mieście ukończył szkołę średnią (I Liceum Ogólnokształcące im. K. Brodzińskiego, klasa o profilu klasycznym z łaciną i greką). W 1989 r. rozpoczął (jako laureat olimpiady polonistycznej – bez egzaminów wstępnych) studia w Instytucie Filologii Polskiej UJ, które ukończył (trybem indywidualnym) z wyróżnieniem, broniąc pracy magisterskiej z zakresu literatury staropolskiej pod kierunkiem Prof. Andrzeja Borowskiego (praca ukazała się drukiem w wydawnictwie „Universitas” pt. Zagadki demonologii. Demon Socratis Łukasza Górnickiego, Kraków 1995). W 1995 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UJ, które ukończył w 1998, broniąc rozprawy doktorskiej (na której napisanie uzyskał grant KBN-u w 1996) pod kierunkiem Prof. Andrzeja Borowskiego nt. Homo sum atque poeta. Życie i twórczość Pawła z Krosna w świetle humanizmu renesansowego (wydana w wydawnictwie „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2000) i otrzymując stopień doktora uchwałą Rady IFP UJ z dn. 26.06.1998. 28 czerwca 2004 otrzymał z CKK zatwierdzenie habilitacji poświęconej Janowi Kochanowskiemu i uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa – filologii polskiej. Podczas studiów doktoranckich studiował również indywidualnie filologię klasyczną, udoskonalając swój warsztat językowy z zakresu języków antycznych. W okresie 1994-2009 opublikował ponad 60 artykułów, recenzji, not (także w języku angielskim), w tym 6 książek. W l. 2000-2003 prowadził opcję neolatynistyczną w IFP dla neofilologów i filologów klasycznych. Specjalizacja w zakresie teorii i praktyki retorycznej, sztuki argumentacji, zasad komponowania tekstów naukowych i paranaukowych. Od 1997-2001 współpraca z Zakładem Edytorstwa i Krytyki Tekstu IBL Prof. Adama Karpińskiego; od 2005 – z Wydziałem Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej. Członek International Society for NeoLatin Studies (IANLS), Swedenborg Society, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Komisji Edytorskiej przy Towarzystwie im. A. Mickiewicza, Polskiego Towarzystwa Retorycznego (wchodzącego w skład International Society for the History of Rhetoric w Louvain), Komisji Neolatynistycznej PAN. Od 1999 jeden z redaktorów czasopisma „Terminus” i członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Terminus. Bibliotheca Classica”. Otrzymał stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na rok 2000. Autor monumentalnego przekładu studium H. Lausberga, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, monografii A.J. Heschela, Bóg szukający człowieka oraz bestsellerowej powieści C. Lewisa Dopóki mamy twarze. Uczestniczył jako redaktor naukowy w pracach nad rewizją najnowszego przekładu Biblii na język polski z inicjatywy oo. paulistów (Częstochowa 2008).W 2001 otrzymał stypendium Fundacji im. Adama Krzyżanowskiego UJ. W 2005 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej. W 2000 r. koordynator działań na UJ dotyczących utworzenia Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (Academia Artes Liberales).

      Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą: Włochy (Florencja), kwerendy biblioteczne, 1997, jednostka delegująca: UJ, w ramach realizowanego grantu na napisanie doktoratu; Niemcy (Bochum, Dortmund), kwerendy, 2002; Ukraina (Kijów), wykłady w Akademii Mohyleńskiej, 2003; Londyn, Rzym – kwerendy biblioteczne i konsultacje naukowe (2007, 2009). Wypromował 16 magistrów i 2 doktorów.

  Zainteresowania: literatura staropolska; filologia klasyczna; biblistyka; historia idei.

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito