start

O nas

 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KSZTAŁCENIA

Kierunek: Filologia
Specjalność: Filologia angielska
 
 
1. O nas
2. Poziom kształcenia i tytuł
3. Specjalizacje do wyboru:
    (i)  językowo-kulturowa 
    (ii)  nauczycielska  
    (iii) język angielski z językiem hiszpańskim  
4. Profil kształcenia
5. Forma studiów
6. Aktualny plan studiów
 
 
 
 

1. O nas
 
Studia na FILOLOGII ANGIELSKIEJ, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,  zapewniają absolwentom biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 (wszystkie specjalności) oraz umiejętność porozumiewania się w języku hiszpańskim na poziomie B1 (specjalność językowa z językiem hiszpańskim.) Interdyscyplinarność studiów oraz ich humanistyczno-społeczny charakter (dwuobszarowość) są dostosowane do wymagań  Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) oraz obowiązującej ustawy o szkolnictwie wyższym.
 
ZAKŁAD FILOLOGII ANGIELSKIEJ dysponuje doskonale przygotowaną merytorycznie kadrą, co zapewnia wysoki poziom kształcenia w zakresie języka, kultury i literatury angielskiego obszaru językowego. Zajęcia, w tym on-line, są prowadzone zgodnie z nowoczesnymi międzynarodowymi standardami przez doświadczonych wykładowców polskich i zagranicznych, stosujących różnorodne metody i techniki nauczania.  Dodatkowymi elementami wzbogacającymi naszą ofertę są ● szeroka współpraca z renomowanymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi, ● aktywny udział w europejskim programie wymiany studenckiej ERASMUS, ● kursy telekonferencyjne z uczelniami zagranicznymi we współpracy z East Carolina University (USA) oraz ● kursy e-learning prowadzone wraz z Centro Específico de Educación a Distancia w Walencji (Hiszpania). Oferujemy też korzystanie z laboratoriów językowych, tłumaczeniowych i komputerowych, a także  nowoczesną bibliotekę i czytelnię z  bogatymi zbiorami książek i czasopism.
 
Oprócz szerokiego dostępu do wiedzy, FILOLOGIA ANGIELSKA przygotowuje studentów do życia w otwartym społeczeństwie obywatelskim i europejskim, opartym na zasadach tolerancji, poszanowania prawa i przywiązania do podstawowych wartości humanistycznych, oraz uczy szacunku dla innych kultur. 
 
2. Poziom kształcenia i tytuł
 
Studia na FILOLOGII ANGIELSKIEJ są studiami I. stopnia, nauka trwa 6 semestrów, a po złożeniu odpowiednich egzaminów uzyskuje się tytuł licencjata
 

3. Specjalizacje do wyboru

 
Na II. I III. Roku FILOLOGII ANGIELSKIEJ studenci mają do wyboru wiele przedmiotów fakultatywnych które dają im możliwość kształtowanie programu studiów zgodnie z ich zainteresowaniami. Po spełnieniu pewnych kryteriów można też ubiegać się o indywidualny tok studiów który umożliwia optymalne warunki do efektywnego rozwijania własnych zainteresowań, umiejętności i kompetencji. W trakcie studiów premiowana jest także aktywność organizacyjna i społeczna. 

 
(i)  specjalizacja językowo-kulturowa przygotowuje kandydatów do pracy w różnych sektorach gospodarki i usług, zwłaszcza w firmach zagranicznych działających w Polsce, zapewniając orientację w międzynarodowym środowisku biznesowym oraz wysoką biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim o takim nachyleniu, a także oferując wybór kursów o charakterze kulturowym.
 
(ii) specjalizacja nauczycielska, oprócz szerokiej wiedzy filologicznej w zakresie języka angielskiego,  oferuje kandydatom kwalifikacje pedagogiczne umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu lub szkole podstawowej.
 
(iii) specjalizacja dwujęzykowa: język angielski z językiem hiszpańskim  wprowadza do programu studiów filologii angielskiej umiejętność posługiwania się językiem hiszpańskim, który po angielskim, chińskim i arabskim, jest czwartym, najczęściej używanym językiem świata. Program proponowany w ramach tej specjalizacji kładzie nacisk na związki pomiędzy obydwoma językami, zarówno w aspekcie historycznym jak i we współczesnej komunikacji globalnej.
 

4. Profil kształcenia 
 
Studia na FILOLOGII ANGIELSKIEJ mają charakter praktyczny, co w przyszłości pozwala absolwentom odnaleźć się na rynku pracy. Praktyki odbywane w ramach studiów oraz stała współpraca ze szkołami i miejscowymi przedsiębiorcami zwiększa szanse absolwentów na późniejszą pracę w regionie. Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, zaś absolwenci specjalizacji językowo-kulturowej i językowo-hiszpańskiej są chętnie zatrudniani w różnych instytucjach kulturalnych, społecznych lub samorządowych, a także w firmach utrzymujących kontakty międzynarodowe. Ponieważ wielu naszych studentów ma możliwość odbycia części praktyk zawodowych za granicą (w ramach programu ERASMUS), ich dodatkowym atutem jest doświadczenie, wiedza i umiejętności zdobyte podczas takich wyjazdów. Należy też pamiętać, że praktyki społeczne i zawodowe kształtują  postawy zawodowe i obywatelskie niezbędne do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspierają możliwości rozwoju osobistego.
Dzięki obranemu profilowi kształcenia absolwenci FILOLOGII ANGIELSKIEJ są przygotowani do samodzielnego doskonalenia i rozwoju wiedzy co w przyszłości umożliwi im podjęcie studiów drugiego stopnia oraz ułatwi dostosowanie do zmieniającego się rynku pracy.
 

5. Forma studiów

 
Oferujemy bezpłatne dzienne studia stacjonarne oraz, w zależności od ilości zainteresowanych, płatne studia niestacjonarne (zjazdy w soboty i niedziele) Studia niestacjonarne są obecnie zawieszone.

 
Również w zależności od liczby zainteresowanych istnieje możliwość studiów 26+ (dla osób już pracujących). Zajęcia w tej grupie wspomagane są systemem e-learning  odbywają się popołudniami (zwykle trzy popołudnia w tygodniu) oraz, uzupełniająco, w niektóre soboty. 
 
6. Plan studiów 2018/2019
 
 
 
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito