start

Misja Instytutu

  W codziennej pracy Instytutu Humanistycznego PWSZ w Krośnie na czoło wysuwa się tradycyjnie pojmowana dydaktyka akademicka i troska o osiągnięcie jak najlepszych wyników pracy, które zagwarantują absolwentom namacalne świadectwo ich profesjonalizmu w chwili podejmowania pierwszych i kolejnych zobowiązań zawodowych.

  Naszą misję postrzegamy jednakże również jako działanie formacyjne. Studia w Instytucie Humanistycznym to kształtowanie postaw, wskazywania najlepszej drogi dla poszanowania tradycji i dziedzictwa kulturowego, zaangażowania społecznego, tolerancji, otwartości, krytycznego myślenia, szacunku dla wolności słowa i prawa,  a także wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka.

  Misja Instytutu jest wypadkową potrzeb społecznych oraz pasji  i pragnień naszej społeczności akademickiej:

  PIĘKNO POLSZCZYZNY

  nasza troska o piękno języka ojczystego wynika ze znakomitych tradycji polonistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej noszącej imię wybitnego polonisty - profesora Stanisława Pigonia. To krośnieńska polonistyka stała się kamieniem węgielnym w budowie państwowej uczelni wyższej w Krośnie. Dbając o kultywowanie tych tradycji dla otoczenia organizujemy wydarzenia takie jak: #Literackie Krosno, #Krośnieńskie Dyktando, #Piknik u Pigonia, #Śladami Pika Mirandoli - spotkania literackie. Niebagatelną rolę w pracy z językiem polskim mają także inicjatywy przekładowe naszych wykładowców  zbliżające nas do innych kultur poprzez piękno polszczyzny #przekłady;  rodziny Przebindów Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa, Katarzyny Dziemian we współpracy z Anną Wyrwą Dzieci ratujcie się! Wspomnienia z Holokaustu Ronalda Bergera, czy ostatni, grupy studentów pod kierunkiem Bartosza Gołąbka Czeczenia Ramzana Kadyrowa Ilji Jaszyna.

  OBLICZA WIELOKULTUROWOŚCI

  przekonanie co do konieczności rozwoju kompetencji międzykulturowych naszych studentów i środowiska akademickiego wzmacniane jest od lat inwestycjami w odpowiednie zasoby techniczne - takie jak sala do połączeń video wykorzystywana do zajęć Global Understanding, licznymi globalnymi kontaktami, a także obecnością naszej uczelni w międzynarodowym projekcie GPE - Global Partners in Education, którego trzonem są wykładowcy Instytutu Humanistycznego. Wyrazem szczególnego oddania tej sprawie jest otwarty u nas unikalny kierunek studiów Międzynarodowa komunikacja językowa. W tym kontekście szczycimy się także organizowanymi od kilku lat w skali całej uczelni i docenionym poprzez patronaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiego Komitetu ds. UNESCO #Międzynarodowym Festiwalem Młodzieży, goszczącym w Krośnie młodych ludzi z niemal całego świata. Istotą dialogu kultur jest także nauka i organizowane przez nas konferencje #Across Borders, #Communication Styles  i  konferencja online #Global Issues gromadząca przed komputerami uczonych i studentów wszystkich kontynentów. Działania te uzupełnia rektorski cykl spotkań pt. #Polska i jej sąsiedzi.

  RÓŻNORODNOŚĆ JĘZYKOWA

  praca na rzecz wzmacniania kompetencji językowych naszych studentów a także  wspieranie różnorodności językowej Europy w obrębie proponowanych kierunków i specjalności studiów to nasz obowiązek. Wyzwania globalnej konkurencji wymagają od nas szczególnej współpracy na tym polu. W naszym Instytucie kształcimy wszystkich studentów w zakresie języka angielskiego -  to dziś oczywiste, ale także uzupełniamy tą wiedzę w perspektywie języków  hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Naszą dumą są organizowane u nas regularnie #Warsztaty Przekładowe, #Międzynarodowy Dzień Języków, # Dzień Hiszpański, #Dzień Rosyjski oraz #Spotkania z tłumaczami.

  TROSKA I WYCHOWANIE

  kształcenie w obrębie studiów pedagogicznych to jeden z najistotniejszych priorytetów misji Instytutu Humanistycznego. Wychowanie nauczycieli-pedagogów do niełatwej pracy z dziećmi i młodzieżą musi opierać się o przejrzyste reguły, jednoznacznie sformułowane fundamenty etyczne i znakomite relacje profesorów ze swymi podopiecznymi. Poza staraniami o doskonałe przygotowanie do pracy z maluchami  jesteśmy w pełni świadomi, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają seniorzy. W związku z tym w praktyce przygotowujemy naszych studentów do umiejętnego otaczania osób starszych należną im troską i opieką, a gdzie to tylko możliwe zaangażowanie ich do wspólnych działań. Nasza misja realizowana jest także poza murami uczelni w trakcie regularnie organizowanych akcji Zakładu Pedagogiki na #Oddziale dziecięcym krośnieńskiego szpitala, podczas #Wizyt studyjnych w przedszkolach, #Wizyt w domach opieki społecznej i innych instytucjach opiekuńczych, w których najwyższym celem powinny być dobro i komfort drugiego człowieka.

  PAMIĘĆ I LOKALNE DZIEDZICTWO

  misją Instytutu jest także zainteresowanie młodych pokoleń pielęgnowaniem pamięci historycznej i lokalnego dziedzictwa. W oparciu o wiedzę i pasję  zaangażowanie  Instytutu jest również widoczne w przestrzeni publicznej. Od 2007 roku z inicjatywy krośnieńskich germanistów, studenci i wykładowcy Instytutu pielęgnują Cmentarz z I wojny światowej w Banicy (woj. małopolskie, Gmina Sękowa). Tam właśnie, w małej ojczyźnie Łemków, na styku kultur i na pograniczu dawnych imperiów, swój los złożyli występując w krwawej walce przeciw sobie żołnierze kilkunastu narodowości - m.in. Polacy, Austriacy, Chorwaci, Serbowie, Rosjanie. W 2015 roku zaś, w celu uhonorowania wybitnego krośnieńskiego literata z XIX stulecia, Pika Mirandoli w Bibliotece PWSZ w Krośnie uruchomiono specjalny salonik-czytelnię jego imienia, w której zainteresowani mogą sięgać po literaturę światową w oryginale i przekładzie, a także pogłębić swą wiedzę na temat dziejów Europy i lokalnej przeszłości.

    (fragment Strategii Rozwoju Instytutu na lata 2016-2020)

 • Program Global Understanding
 • European Language Day
 • Warsztaty przekładowe
 • Cmentarz wojenny nr 62 w Banicy
 • Czytelnia im. Pika Mirandoli
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito