start

Kierunki i specjalności kształcenia

Kierunek - Pielęgniarstwo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW

 

Nazwa kierunku studiów: Pielęgniarstwo

Poziom kształcenia; studia I stopnia

Profil kształcenia: praktyczny

Forma studiów: stacjonarne,  niestacjonarne - zawodowe tzw. pomostowe

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa

Przyporządkowanie do obszaru lub obszarów kształcenia – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 20011 r (załącznik nr 6) – kierunku pielęgniarstwo nie dotyczy.

 

Studia stacjonarne

 Absolwent kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa.

 

Absolwent posiada umiejętności:

- korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki;

- udzielania świadczeń w zakresie promowania zdrowia i zapobiegania chorobom;

- sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełnosprawnym i umierającym;

- komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy;

- organizowania pracy własnej;

- nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 

Absolwent kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu (pełnienia roli zawodowej) oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno –hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach oraz domach opieki społecznej.

 

Studia stacjonarne trwają 7 semestrów.

 


Studia niestacjonarne - zawodowe tzw.: pomostowe

 

 

OD 2008  do 2015 ROKU STUDIA ODBYWAŁY   SIĘ  W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W RAMACH STUDIÓW POMOSTOWYCH”
WSPÓŁFINASOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH DZIAŁANIA 2.3,
PODDZIAŁANIA 2.3.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

 

 


Studia niestacjonarne - zawodowe, tzw.: pomostowe - trwają od 2 do 3 semestrów.

 


ŚCIEŻKA  A – 2 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami pięcioletnich liceów medycznych.

ŚCIEŻKA B – 3 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami dwuletnich medycznych szkół zawodowych.

ŚCIEŻKA C – 2 semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych.

ŚCIEŻKA D - 2 semestralne studia zawodowe dla pielegniarek posiadjących świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia trzyletnich medycznych szkół zawodowych

 


 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito