start

Kierunki i specjalności kształcenia

Kierunki i specjalności kształcenia

Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.
Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Ma umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej    wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego    warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności, z możliwością orientacji na konkretną specjalność pedagogiczną. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalności nauczycielskie:
1. Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim
2. Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Specjalności nienauczycielskie:
1. Pedagogika społeczno - opiekuńcza z terapią pedagogiczną

2. Opieka nad osobami starszymi z organizacja czasu wolnego - Nowość, specjalność uruchomiona od roku akademickiego 2015/2016


Od kilku lat wszystkie specjalności cieszą się ogromną popularnością, o czym świadczy liczba składanych podań o przyjęcie na studia. Popularność studiów wyznacza zapotrzebowanie na nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej (6 latki idą do I klasy) i wychowania przedszkolnego (coraz wieksza popularność wychowania przedszkolnego, rodzice pracują i korzystają z usług przedszkoli, wielu absolwentow naszej specjalności wychowanie przedszkolne założyło prywatne przedszkola lub punkty przedszkolne). Absolwenci pedagogiki społeczno-opiekuńczej z terapią pedagogiczną i znajduja zatrudnienie w plaćówkach wsparcia rodziny, osób straszych, niepełnosprawnych. Liczba  seniorów z roku na rok wzrasta, warto wybrać specjalność opieka nad osobami straszymi z organizacją czasu wolnego. Student wybiera kierunek pedagogika a wybór specjalności następuje po pierwszym semestrze studiów. Uwaga!: Od kandydatów na specjalność Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim wymagana jest czynna znajomość języka angielskiego. Warunkiem uruchomienia specjalności w ramach kierunku jest zainteresowanie specjalnością minimum 20 osób. W przypadku małego zainteresowania specjalnością wybieraną w trakcie studiów, Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchamiania specjalności.

 

 

 Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym - specjalność dla osób, które chcą pracować jako nauczyciel z dziećmi w młodszym wieku szkolnym - klasy I-III szkoły podstawowej lub dziećmi w wieku przedszkolnym - dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Absolwent dysponuje szeroką otwartą i elastyczną wiedzą o:

  • rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, uwarunkowaniach przebiegu tego rozwoju, sposobach jego stymulowania, przyczynach zakłóceń, profilaktyce i terapii zaburzeń rozwojowych; właściwościach uczenia się dziecka oraz sposobach nabywania tej złożonej umiejętności;
  • celach i zadaniach nauczania edukacji elementarnej, ich uwarunkowaniach, realizacji i ewaluacji;
  • tendencjach rozwojowych wychowania i nauczania początkowego w świecie oraz kierunkach zmian zachodzących w Polsce, uwarunkowaniach pracy zawodowej nauczyciela szczebla edukacji elementarnej.

 

 

 

Pedagogika społeczno - opiekuńcza z terapią pedagogiczną - specjalność dla osób, które chcą pracować zarówno z dorosłymi, jak i dziećmi i młodzieżą jako asystent rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizujacego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego. 

Student pedagogiki społeczno-opiekuńczej w trakcie studiów przygotowuje się do zawodu pedagoga, którego profesjonalna pomoc, opieka i wsparcie będzie potrzebna dla wyeliminowania bądź złagodzenia wpływu czynników zaburzających właściwe funkcjonowanie jednostki (dzieci, młodzieży czy osób dorosłych), zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, wielodzietność, niewydolność opiekuńcza, niewydolność wychowawcza, choroby, niepełnosprawność i in.)
Ukończenie studiów daje możliwość zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach środowiska lokalnego i tych placówkach, którym prawnie przypisano funkcje opiekuńcze, wychowawcze i zajmujących się problemami opieki społecznej i ich rozwiązywaniem.Zatem, absolwent może być zatrudniony między innymi w: powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach poradnictwa rodzinnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych (placówkach wsparcia dziennego, w placówkach prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny, placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych lub placówkach typu rodzinnego), ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, klubach i świetlicach tworzonych przez społeczności lokalne, organizacjach i stowarzyszeniach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów funkcjonowania społecznego i w innych instytucjach, w których niezbędne jest wykształcenie i wiedza pedagogiczna wzbogacona wiedzą socjologiczną i psychologiczną.

 

Opieka nad osobami starszymi z organizacją czasu wolnego – nowa specjalność – kierowana do osób, które chcą podjąć dobrze płatną pracę z seniorami w Polsce lub poza granicami kraju oraz zdobędą wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczące organizacji czasu wolnego. Absolwent może być zatrudniony w palcówkach pracujących z seniorami (domy pomocy społecznej) oraz w placówkach organizujących czas wolny (m.in. gminne i miejskie domy kultury). Specjalność bardzo przyszłościowa – liczba seniorów w Polsce i całej Europie wzrasta, seniorzy żyją dłużej i potrzebują opieki.    

Absolwent dysponuje szeroką otwartą i elastyczną wiedzą o:

  • funkcjonowaniu biologicznym, psychicznym i społecznym człowieka w okresie starości, uwarunkowaniach procesu starzenia się i starości, sposobach pracy z seniorami, różnych wymiarach aktywności człowieka straego: edukacyjnej, rodzinnej, społęcznej. 
  • wychowaniu człowieka do straości, formach, metodach i stylach życia w straości;
  • sposobach organizowania czasu wolnego człowieka na różnych etapach życia od dzieciństwa, przez dojrzewanie, po dorosłość i starość.

 

 

Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim - specjalność dla osób, które chcą pracować z dziećmi jako nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej i na tym etapie nauczać także języka angielskiego

Absolwent dysponuje szeroką otwartą i elastyczną wiedzą o:

  • rozwoju fizycznym, psychicznym i społecznym dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, uwarunkowaniach przebiegu tego rozwoju, sposobach jego stymulowania, przyczynach zakłóceń, profilaktyce i terapii zaburzeń rozwojowych; właściwościach uczenia się dziecka oraz sposobach nabywania tej złożonej umiejętności;
  • celach i zadaniach nauczania edukacji elementarnej, ich uwarunkowaniach, realizacji i ewaluacji;
  • tendencjach rozwojowych wychowania i nauczania początkowego w świecie oraz kierunkach zmian zachodzących w Polsce, uwarunkowaniach pracy zawodowej nauczyciela szczebla edukacji elementarnej.
  • poszerzoną wiedzą o metodyce języka angielskiego - ponad 450 godzin jezyka angielskiego w czasie trwania stuiów

Uwaga: Kandydatów obowiązuje czynna znajomość języka angielskiego

 

 

 

Proponowane specjalności na kierunku pedagogika od roku akademickiego 2015/2016 – ujęcie syntetyczne

Pedagogika

Wiodące specjalności – I moduł obieralny po I semestrze

 (warunkiem uruchomienia specjalności jest jej wybór przez 20 studentów)

Nauczycielskie

nienauczycielskie

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Pedagogika społeczno-opiekuńcza

Opieka nad osobami starymi

(nowa specjalność)

II moduł obieralny  po III semestrze – swobodny wybór studentów w obrębie każdej specjalności

(warunkiem uruchomienia specjalności jest jej wybór przez 20 studentów)

Wychowanie przedszkolne*

Język angielski*

 

Terapia pedagogiczna

Organizacja czasu wolnego

(nowa specjalność)

Uwaga: *Możliwość wyboru tylko na kierunkach nauczycielskich

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito