start

Kierunki i specjalności kształcenia

Kierunek: Filologia polska

Studia na kierunku filologia polska umożliwiają zdobycie pogłębionej, solidnej i szczegółowej wiedzy o kulturze, języku i literaturze ojczystej. Program studiów obejmuje szereg przedmiotów, dzięki którym studenci odkrywają bogactwo języka polskiego w użyciu codziennym, społecznym i artystycznym, dowiadują się jak analizować zjawiska i procesy literackie, kulturowe i językowe przeszłości i współczesności oraz uczą się poprawnego i skutecznego komunikowania w formie pisanej i mówionej.

Mając na uwadze współczesne wymagania wobec filologii narodowej oraz wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy Zakład Polonistyki oferuje studia łączące określone wyżej tradycyjne wykształcenie humanistyczne z nowoczesnością. Absolwenci filologii polskiej zdobędą umiejętności i kompetencje praktyczne, które pozwolą im znaleźć i rozpocząć pracę zawodową, a oferta kształcenia skierowana jest głównie do osób zainteresowanych pracą nauczyciela języka ojczystego lub pracą z tekstem w mediach, wydawnictwie i wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania i interpretacji tekstu, jego redakcji i przygotowania go do publikacji.

 

Specjalizacja dziennikarsko-wydawnicza z elementami grafiki komputerowej

 

Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia

Celem kształcenia studenta na kierunku Filologia polska, specjalizacja dziennikarsko-wydawnicza z elementami grafiki komputerowej, jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu szeroko rozumianej historii literatury polskiej i obcej oraz językoznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień normatywnych, pozwalających na zbudowanie kompetencji językowych pozwalających na ocenę i tworzenie różnych typów tekstu. W kształceniu bardzo istotne są też zjawiska towarzyszące rozwojowi literatury i kultury współczesnej, w tym kultura masowa. Odrębnym obszarem kształcenia są zagadnienie dotyczące mediów, które mają umożliwić studentowi zdobycie umiejętności tworzenia tekstów publicystycznych, a także wiedzy z zakresu medioznawstwa. Istotnym elementem kształcenia jest też problematyka historycznego i współczesnego edytorstwa, dzięki czemu student zdobywa wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu historii książki, jak też współczesnego rynku wydawniczego, nabywa kompetencje pozwalające na edycję i adiustację tekstów, koordynację prac redakcyjnych, skład i projektowanie publikacji. Student poznaje nowoczesne programy komputerowe, spotyka się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi (czytniki e-booków), poznaje zasady tworzenia publikacji elektronicznej, edycji tekstów w internecie. Umie wykorzystać zdobyte umiejętności w tworzeniu różnorodnych tekstów i publikacji, od dzieł zwartych po teksty i materiały reklamowe.

Student w czasie toku kształcenia zapoznaje się z zagadnieniami rynku pracy, zdobywa umiejętności autoprezentacji, wypracowuje świadomość konieczności ustawicznego kształcenia i elastycznego reagowania na potrzeby pracodawców.

Specjalność edytorsko-medialna daje różnorodne możliwości zdobycia pracy. Może to być podjęcie zatrudnienia na stanowisku redaktora, korektora, adiustatora, w mniejszym i większym wydawnictwie. Studenci posiadają też umiejętności pozwalające na zatrudnienie w różnego typu mediach, szczególnie lokalnych (prasa, portale internetowe), mogą także poszukiwać pracy w urzędach administracji publicznej na stanowiskach osób odpowiedzialnych za działalność promocyjną, publikacje czy kontakty z mediami. Dzięki znajomości nowoczesnych programów komputerowych mogą też zostać zatrudnieni w firmach zajmujących się składem i drukiem publikacji, w tym także w drukarniach i zakładach usługowych, specjalizujących się w druku cyfrowym.

 

Informacja i komunikacja społeczna

Kierunek Filologia polska, specjalność Informacja i komunikacja społeczna kształci przyszłych analityków, specjalistów w zakresie komunikacji, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz danych, a także kreowania wizerunku osób i firm, wymiany informacji, przygotowuje do pracy w działach PR, promocji i reklamy, jest nastawiona na zdobywanie umiejętności praktycznych, dzięki praktykom pozwala absolwentom na kontakt z regionalnym rynkiem pracy. Umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz gromadzenia i przetwarzania informacji i danych są poszukiwanymi na wśród pracodawców kompetencjami.

Celem kształcenia na kierunku Filologia polska, specjalność Informacja i komunikacja społeczna jest zdobycie przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu procesu tworzenia, przekształcania oraz przekazywania informacji, analizowania i tworzenia danych, podstawy PR, reklamy i promocji, technik negocjacyjnych, tworzenia, przekształcania oraz przekazu informacji. W toku studiów student zdobywa wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz kultury współczesnej i komunikacji interpersonalnej.

Student nabywa umiejętności wykorzystania dostępnych środków komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości oferowanych przez globalną sieć internetową, analizy towarzyszących rozwojowi środków przekazu zjawisk społecznych (portale społecznościowe), tworzenia tekstów o zróżnicowanym charakterze, przygotowania przekazów w formie multimedialnej oraz obsługi medialnej firm i instytucji, a także kierowania zespołem, zarządzania niewielkimi projektami, tworzenia wizerunku i marki oraz projektowaniu imprez publicznych.

W efekcie kształcenia oraz praktyk student nabywa umiejętności tworzenia, redagowania i administrowania (w podstawowym zakresie) stronami internetowymi, wyszukiwania, selekcjonowania, gromadzenia i wykorzystywania informacji, szczególnie czerpanych z zasobów internetowych, analizowania i przetwarzanie danych. Zdobywa biegłość w obsłudze programów komputerowych, w tym aplikacji umożliwiających przygotowanie podstawowych projektów graficznych, dokumentów hipertekstowych. Poznaje dwa języki obce w stopniu pozwalającym na płynną komunikację.

Student przygotowany jest do pracy w mediach, szczególnie w mediach elektronicznych, w podmiotach zajmujących się reklamą i promocją, firmach konsultingowych, działach promocji i PR, w organizacjach i stowarzyszeniach prowadzących działania informacyjno-reklamowe, na stanowiskach rzeczników prasowych, specjalistów do spraw komunikowania społecznego, mediacji i negocjacji.

Student w czasie toku kształcenia zapoznaje się z zagadnieniami rynku pracy, zdobywa umiejętności autoprezentacji, wypracowuje świadomość konieczności ustawicznego kształcenia i elastycznego reagowania na potrzeby pracodawców.

 

Moduł Edukacja polonistyczna z nauczaniem języka polskiego jako obcego

Moduł kształcenia proponowany od roku akademickiego 2014/2015 na kierunku Filologia polska w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia skierowany jest dla osób, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności przygotowujące do zawodu polonisty, ale poszerzone o zagadnienia dydaktyki języka polskiego jako obcego.

Propozycja ta stanowi odpowiedź na narastające zjawiska migracji, które sprawiają, że zaczynają być poszukiwani ludzie potrafiący kształcić w zakresie języka i kultury polskiej nie tylko Polaków. Potrzebne są osoby wspierające utrzymanie łączności Polonii z krajem, zachowanie polskich tradycji i znajomości języka, a także pomocne w procesie włączania obcokrajowców – studentów, pracowników – w życie polskiego społeczeństwa. Z kolei za granicą osoby posiadające takie kompetencję będą mogły zapoznać z podstawami języka polskiego tych, którzy planują na przykład przyjazd do naszego kraju.

 

Program studiów, oprócz typowych przedmiotów wynikających ze specyfiki kierunku (historia literatury polskiej, gramatyka, stylistyka, metodyka języka polskiego, psychologia) został uzupełniony o dodatkowe zajęcia z zakresu kulturoznawstwa, pedagogiki międzykulturowej, dydaktyka nauczania języka polskiego jako obcego i nauczania języków obcych, zwiększona została także liczba godzin języka obcego (moduł do wyboru).

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito