start

Kierunki i specjalności kształcenia

Kierunek Wychowanie Fizyczne

  Absolwenci kierunku Wychowanie fizyczne uzyskują wiedzę i umiejętności z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Mogą podejmować pracę jako nauczyciele wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także w instytucjach oświatowych, kultury fizycznej i rekreacyjno–sanatoryjnych.

    Absolwenci są przygotowani do pracy dydaktyczno–wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym. Mogą także samodzielnie planować i realizować proces aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi i rozwojowi psychoruchowemu.

specjalność Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną

    Poza podstawowymi uprawnieniami do pracy w zawodzie nauczyciela wychowania fizycznego, absolwenci specjalności uzyskują wykształcenie w zakresie odnowy biologicznej i gimnastyki korekcyjnej. Gimnastyka korekcyjna jest działalnością prowadzoną w szerokim zakresie w szkołach podstawowych i gimnazjach. Odnowa biologiczna prowadzona jest w klubach sportowych, gabinetach odnowy, ośrodkach rekreacyjno–sanatoryjnych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności znacznie poszerzają warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego.

specjalność Sportowo-instruktorska

     Absolwent tej specjalności, poza umiejętnościami niezbędnymi dla nauczyciela wychowania fizycznego posiada również dodatkowe kompetencje zwiększające jego atrakcyjność na rynku pracy.  

Program kształcenia na specjalności pozwoli studentom poznać różnorodne dyscypliny sportowe, a także organizację, sposób funkcjonowania i zarządzania klubami sportowymi. W ramach specjalności istnieje możliwość uzyskania stopnia instruktora w wybranych dyscyplinach sportu i rekreacji.


specjalność Trener osobisty

     Absolwent po ukończeniu specjalności będzie praktycznie przygotowany do pracy z ludźmi  w różnym wieku. Pozna różne formy aktywności ruchowej, w tym treningu specjalistycznego, zdrowotnego, rekreacji ruchowej, regeneracji i odnowy po wysiłku fizycznym. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętności będzie mógł kompetentnie określić możliwości i identyfikować potrzeby klienta oraz opracować dla niego indywidualny plan treningowy. Może służyć fachowym doradztwem z zakresu dietetyki i suplementacji, kształtowania sylwetki, poprawy samopoczucia czy profilaktyki urazów. W trakcie zajęć z klientem będzie potrafił udzielać fachowego instruktażu, zapewni bezpieczeństwo, a poprzez budowanie trwałych relacji będzie w stanie skutecznie motywować i wspierać ćwiczącego. Pozna podstawy prawne i ekonomiczne uwarunkowania pracy trenera osobistego.

Po ukończeniu specjalności student będzie mógł prowadzić własną działalność oferując usługi związane z treningiem personalnym, może podjąć pracę w szkole podstawowej, klubie fitness, siłowni, uzdrowisku i innych instytucjach zwiazanych z kultura fizyczną.

 

* Studenci ponoszą koszty pobytu na obozach programowych.


Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito