start

Kierunki i specjalności kształcenia

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA*

Studia pierwszego stopnia na kierunku turystyka i rekreacja trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Specjalność: MANAGER W TURYSTYCE I REKREACJI

           

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami branży turystycznej i rekreacyjnej, organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych realizowanych dla różnych grup; umiejętności negocjacji i rozwiązywania konfliktów; wiedzę o procesie komunikowania się obejmującą znajomość technik komunikacji społecznej i interpersonalnej oraz systemów komunikacji; wiedzę z zakresu zasad i technik reklamy i umiejętność posługiwania się nimi oraz umiejętność z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej w turystyce. Po ukończeniu specjalności absolwenci posiadają przygotowanie, które umożliwia im również podjęcie pracy w zawodzie pilota wycieczek krajowych i zagranicznych. Absolwenci mogą także podjąć magisterskie studia uzupełniające.

 

Specjalność: TURYSTYKA AKTYWNA Z AGROTURYSTYKĄ

         

Absolwent powinien posiadać umiejętność integrowania środowiska i tworzenia więzi międzyludzkich; znajomość zagadnień związanych z tematyką ekologiczną i umiejętność przeprowadzenia akcji proekologicznych; potrafi rozpoznawać zagrożenia środowiska w regionie i reagować na nie; posiada umiejętność organizowania i prowadzenia imprez turystyki aktywnej oraz umiejętność tworzenia i prowadzenia gospodarstw eko i agroturystycznych. Absolwenci kierunku turystyka i rekreacja mogą znaleźć zatrudnienie przedsiębiorstwach turystycznych, organizacjach turystycznych, ośrodkach sportu i rekreacji, bezpośredniej obsłudze ruchu turystycznego - pilotaż, przewodnictwo, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach turystyki aktywnej, ośrodkach agroturystycznych, administracji samorządowej ds. turystyki i rekreacji, podmiotach samorządowych i gospodarczych ds. Euroregionu Karpackiego. Po ukończeniu specjalności absolwenci posiadają przygotowanie, które umożliwia im również podjęcie pracy w zawodzie przewodnika turystycznego. Absolwenci mogą także podjąć magisterskie studia uzupełniające.

 

Specjalność: TURYSTYKA UZDROWISKOWA, WELLNESS i SPA


 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania uzdrowisk oraz ich turystycznego zagospodarowania, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego, usług Wellness i SPA, odnowy biologicznej, podstaw terapii fizykalnej i masażu klasycznego. Dodatkowym wsparciem absolwenta będzie wiedza i umiejętności w zakresie zajęć ruchowych w wodzie, profilaktyki urazów i pierwszej pomocy przedlekarskiej (udokumentowanej odpowiednim certyfikatem), czy animacji czasu wolnego. Program nauczania uwzględnia również wykorzystanie walorów przyrodniczych w odnowie sił psychofizycznych człowieka. Po ukończeniu specjalności absolwenci posiadają przygotowanie, które umożliwia im również podjęcie pracy w zawodzie animatora turystyki i rekreacji w sanatoriach i uzdrowiskach. Absolwenci mogą także podjąć magisterskie studia uzupełniające.


* - Studenci ponoszą koszty pobytu na obozach programowych.
 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito