start

Kierunki i specjalności kształcenia

 

Kierunek Inżynieria Środowiska 

Uchwałą Nr 123/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej 

z dnia 21 marca 2013r.

uzyskał pozytywną ocenę programową

na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym

 

 

 

KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 

Studia pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Ukończenie studiów na kierunku „Inżynieria środowiska” daje możliwości uzyskania specjalistycznych uprawnień geologiczno-inżynierskich, geotechnicznych, czy instalacyjnych, jak również budowlanych, po odbyciu odpowiednich praktyk określonych odrębnymi przepisami. Pozwala również na kontynuację studiów II-go stopnia (magisterskich).

 

Specjalność: geotechnika i geologia inżynierska

Absolwent nabędzie wiedzę oraz umiejętności z zakresu:

- nauk podstawowych: matematyka, fizyka, geometria wykreślna i grafika inżynierska, informatyka i programowanie, chemia, biologia i ekologia;

- nauk kierunkowych i specjalnościowych: dokumentowanie geologiczno-inżynierskie i geotechniczne, technologie środowiskowe, mechanika gruntów i geotechnika, geotechniczne badania polowe, ochrona środowiska, geochemia środowiska, mechanika i wytrzymałość materiałów, mechanika płynów, geodezja i kartografia, systemy informacji przestrzennej, materiałoznawstwo, budownictwo, geologia i hydrologia, meteorologia i klimatologia, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,  planowanie przestrzenne, odnawialne źródła energii, urządzenia do oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów, projektowanie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, mineralogia i petrografia, wiertnictwo, raporty ocen oddziaływania na środowisko, technologie bezwykopowe, geofizyka, ochrona obiektów kulturowych i form krajobrazowych, rewitalizacja terenów przemysłowych, seminarium dyplomowe.

 

Absolwent będzie przygotowany do:

- wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych parametrów chemicznych, fizycznych i mechanicznych podłoża gruntowego oraz wód gruntowych;

- wykonywania geotechnicznych badań polowych;

- projektowaniem i nadzorem geotechnicznym robót;

- wykonywania barier lub ekranów uszczelniających;

- zabezpieczania obiektów budowlanych przed napływem wód gruntowych;

- oceny stopnia skażenia podłoża gruntowego i doboru technologii uzdatniania gruntów;

- wykonywania rekultywacji zdegradowanych podłoży gruntowych.

 

Specjalność: instalacje sanitarne i technologiczne

Absolwent nabędzie umiejętności z zakresu:

- nauk podstawowych: matematyka, fizyka, geometria wykreślna i grafika inżynierska, informatyka i programowanie, chemia, biologia i ekologia;

- nauk kierunkowych i specjalnościowych: geologia i hydrologia, ochrona środowiska, geochemia środowiska, mechanika gruntów i geotechnika, mechanika płynów, materiałoznawstwo, technika cieplna, budownictwo, budowa i projektowanie sieci instalacji gazowniczych, technologie środowiskowe, geodezja i kartografia, systemy informacji przestrzennej, materiałoznawstwo, mechanika i wytrzymałość materiałów, planowanie przestrzenne, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,  ogrzewnictwo i ciepłownictwo, odnawialne źródła energii, projektowanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych, metody komputerowe w projektowaniu, podstawy eksploatacji urządzeń, projektowanie instalacji CO i CW, projektowanie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, seminarium dyplomowe.

Absolwent będzie przygotowany do:

- projektowania i budowy instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, CO i CW z uwzględnieniem ich wpływu na czystość powietrza atmosferycznego, wody pitnej i gleby; 

- kształtowania środowiska wewnętrznego, obejmującego różnego rodzaju obiekty budowlane, w zakresie warunków temperaturowych, wilgotnościowych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i usuwania różnych substancji zanieczyszczających;

- odnowy i ochrony środowiska poprzez projektowanie i budowę urządzeń i instalacji do oczyszczania ścieków, utylizacji odpadów oraz oczyszczania gazów;

- projektowania i budowy systemów wymiany i odzysku energii ze szczególnym uwzględnianiem wykorzystania energii odnawialnej i niekonwencjonalnych źródeł energii;

- nadzorowania i automatycznej regulacji procesów energetycznych oraz oceny stanu instalacji w inżynierii środowiska. 

 

Specjalność: instalacje gazowe

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito