start

Kadra naukowa

Kadra naukowa

---------------------------------------------------

KADRA NAUKOWA ZAKŁADU PEDAGOGIKI

 1. Prof. ndzw. dr hab. Kazimierz Szmyd
 2. Prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb
 3. Prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Sibiga
 4. Dr Janusz Boczar
 5. Dr Barbara Lulek
 6. Dr Adam Przybysz
 7. Dr Beata Piechota
 8. Dr Małgorzata Świdrak
 9. Dr Małgorzata Wójcik
 10. Mgr Magdalena Goleń
 11. Mgr Lucyna Jankiewicz-Sompel
 12. Mgr Julita Karaś–Klimek
 13. Mgr Halina Zaforemska

 

prof. ndzw. dr hab. Kazimierz Szmyd

---------------------------------------------------

prof. ndzw. dr hab. Kazimierz Szmyd
Charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół myśli pedagogicznej i koncepcji edukacyjnych II połowy XIX i XX oraz czasów współczesnych, w Polsce i Europie. W tym kręgu zagadnień ważne miejsce zajmują badania nad związkami współczesnych teorii edukacyjnych z minioną tradycją pedagogiczno – oświatową, a zatem jej ciągłość historyczna, zmiany i aktualność we współczesnym świecie. W obszarze moich zainteresowań mieści się również problematyka wartości i celów wychowania, problemy edukacji regionalnej, międzykulturowej i wielokulturowej a zwłaszcza historyczne i współczesne procesy współistnienia oraz odrębności różnych  kręgów kulturowych, które ujawniają się na gruncie pedagogiki i wychowania.
Opublikowałem około 200 pozycji naukowych, w tym 5 książek samodzielnych, 3 współautorskie, 15 pod redakcją i współredakcją oraz liczne artykuły zamieszczone w pracach zbiorowych, czasopismach, biogramy, recenzje wydawnicze książek i innych opublikowanych tekstów.   
Wiele uwagi naukowo-poznawczej poświęcam przejawom wzajemnego przenikania się myśli pedagogicznej, istocie sporów aksjologicznych, opozycji teleologicznych w obszarze idei edukacyjnych i wychowawczych. W moich publikacjach obecne są odniesienia do uwarunkowań historycznych i kulturowych oraz zmieniających się postulatów wychowania.  Wątki te dotyczą zwłaszcza wysiłku twórczego wybitnych twórców pedagogicznych doby „nowego wychowania” i jego implikacji dla rodzących się w XX wieku nurtów myśli wychowawczej: progresywizmu i psychologizmu pedagogicznego, socjologii wychowania, pedagogiki kultury, poszukiwań dróg rozwiązywania problemów wychowania i rozwoju człowieka w życiu zbiorowym, przy poszanowaniu jego tożsamości duchowej, intelektualnej i autonomii osobowej.
W dotychczasowej aktywności badawczej  wyróżniam 3 zasadnicze etapy i obszary poznania naukowego i publikacji z nim związanych. Są to następujące dziedziny pedagogiki i edukacji:

 • Historia oświaty, szkolnictwa i myśli pedagogicznej, jej uwarunkowań w obszarze myśli społecznej, filozoficznej, nauk empirycznych, praktyki edukacyjnej, tradycji narodowych, postaw intelektualnych i światopoglądowych jej twórców;
 • Rozwój i przemiany teorii i praktyki wychowania, ciągłość, zmienność, trwałości i nietrwałości jej wielu „kanonów”;
 • Poszukiwania i ustalanie kulturowych (wielo i międzykulturowych), społecznych, regionalnych i uniwersalnych uwarunkowań edukacji.  Historyczne i współczesne źródła koncepcji wychowania w perspektywie zagrożeń i szans cywilizacyjnych. Zagadnienia edukacji pokoleniowej i międzypokoleniowej wobec dehumanizacji i relatywizacji życia w dobie globalizacji i ponowoczesności.

Pierwszy obszar dotyczy badań historyczno – oświatowych i dziedziny myśli pedagogicznej końca XIX i początków XX wieku. Zagadnienia te mieszą się w kręgu głównego tematu badawczego pod nazwą Rozwój oświaty i myśli pedagogicznej w Galicji i w Polsce międzywojennej i po II wojnie światowej. W realizacji powyższej tematyki badawczej i publikacjach korzystałem z metodologii badań historyczno-monograficznych opartych na wieloletnich kwerendach w archiwach krajowych; państwowych i uniwersyteckich, związków religijnych i wyznaniowych.  Podstawowe znaczenie dla badań w tej dziedzinie miały kwerendy źródłowe w Państwowym Archiwum Obwodowym we Lwowie (DALO), oraz w Centralnym Archiwum Historycznym we Lwowie (CDIA). W trakcie badań i analiz zasobów źródłowych posługiwałem się głównie metodami analitycznymi i porównawczymi. Dla weryfikowania wartości źródłowej dokumentów, stosowałem również podejście oceniające i wartościujące procesy historyczno-oświatowe, tendencje rozwoju myśli pedagogicznej i praktyki edukacyjnej. Korzystałem z metod biograficznych, analiz osobowości twórczych w dziedzinie nauk o wychowaniu – uczonych i praktyków, znanych i mniej znanych pedagogów: Por. m.in. Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939), (2003); Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo – Wschodniej, (2011); Biogramy historyków wychowania (2008). Można w tym obszarze uwzględnić również inne prace: Zygmunt Karol Mysłakowski (1890-1971) – twórczość i wkład do nauk o wychowaniu, (1997). Ponadto artykuły publikowane w czasopismach i pracach zbiorowych, m. in.: System wychowania i reedukacji młodzieży księdza Bronisława Markiewicza (1977); Tradycje i nowe paradygmaty wychowania duchowego (1997); Recepcja piśmiennictwa pedagogicznego Austrii i Niemiec w polskim czasopiśmiennictwie oświatowo – pedagogicznym Galicji (1885-1910), (1996); Szkic do tradycji i postaci z kręgu wychowania resocjalizacyjnego i moralno – religijnego w Galicji 1860-1950, (1997); Niektóre dylematy wychowania dla kultury światopoglądowej i religijnej. Tradycje i aktualność zagadnienia (1998); Zachodnia myśl pedagogiczna i jej postulaty reform szkoły średniej na łamach Kwartalnika „Muzeum” (2000). W sumie, problematyce tej   poświęciłem kilkanaście opracowań źródłowych.

W tym obszarze moich poczynań naukowych i piśmienniczych mieszczą się także badania porównawcze nad rozwojem, ciągłością, odrębnością i uniwersalnymi składnikami teorii edukacyjnych oraz szerzej pojętego wychowania. Dotyczą one zwłaszcza uwarunkowań społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych, kontekstów światopoglądowych, religijnych, ideowych i naukowych. Są to badania źródłowe, ilościowe i jakościowe, analityczne i interpretacyjne. Mają one charakter ujęć historyczno – rozwojowych, społecznie prospektywnych. Wpływ na taki kierunek i sposób badań powyższej problematyki miała twórczość Z. Mysłakowskiego i B. Suchodolskiego, K. Sośnicki, M. Ziemnowicza, S. Szumana, W. Witwickiego, również nurt myśli filozoficznej i pedagogicznej K. Twardowskiego i jego szkoły, którą współtworzyli m. in. K. Ajdukiewicz, T. Czeżowski, R. Ingarden, I. Dąmbska, M. Kreutz, S. Baley i inni.  Także znaczący wpływ miała tu szkoła lwowskiej historii kultury, oświaty i wychowania, którą współtworzyli, S. Łempicki, Cz. Lechicki, J. Dobrzański, A. Knot, S. Truchim, Ł. Kurdybacha i inni. Ich wielostronne spojrzenie na historyczność i zmienność procesów kultury i wychowania, podejście interdyscyplinarne i antropopedagogiczne miało wpływ na przyjętą przeze mnie postawę badawczą. Znalazło to wyraz w  interdyscyplinarnych analizach wychowania i rozwoju człowieka w wymiarze filogenetycznym i ontogenetycznym, społeczno – kulturowym oraz indywidualnym i osobowościowym.
 

Drugi obszar zagadnień obejmuje badania i publikacje dotyczące ewolucji  teorii wychowania, jej walorów teoretyczno – poznawczych, wartości jako dziedziny stosowanej w odniesieniu do ucznia i nauczyciela w szkole i w środowisku społeczno-kulturowym. Problematykę tą realizuję, wraz z współpracownikami w obszarze tematu badawczego: Szkoła i nauczyciel wobec wyzwań cywilizacyjnych i edukacyjnych XX i XXI wieku. Opublikowane przeze mnie teksty z tej dziedziny badawczej dotyczy analiz i porównań teleologii wychowania w kontekście współczesnych przemian i procesów relatywizacji, oraz ogólnie pojętej „dehumanizacji” życia i wartości wychowania. Na tym tle i w tej perspektywie znalazły również swoje uwzględnienie  zagadnienia dotyczące fenomenologii zjawisk wychowania i życia, aspekty niepowtarzalności wychowania i samorealizacji we współczesnej złożonej rzeczywistości społeczno - kulturowej.
W tej dziedzinie opublikowałem m. in. następujące prace dotyczące teorii wychowania: W kręgu teorii pedagogicznej i teleologii wychowania. Dylematy współczesne i odniesienia historyczne (1999); W sporze o współczesną teorię i teologię wychowania (2000); Charakter narodowy i edukacja dla kultury współistnienia (2002); Oświata i Wychowanie; Edukacja wobec cywilizacyjnych i etycznych problemów współczesności (2007); Dziecko i nauczyciel wobec zagrożeń wychowania doby „postnowoczesnej” (2007); Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Tradycje i kontynuacje wartości (2012); Kultura – Przemiany - Edukacja. Myśl o wychowaniu - teorie i zastosowania oraz inne pozycje. Kolejne 4 pozycje są w druku.
Trzeci obszar i etap moich badań oraz publikacji ma charakter ujęć syntetycznych w obrębie dotąd podejmowanej problematyki edukacyjnej i wychowania pojmowanego w sensie instytucjonalnym i jako zjawisko kulturowe, traktowane w perspektywie przemian społecznych,  kulturowych oraz współczesnych dylematów wartości  humanistycznych, aksjologii życia i edukacji w środowiskach lokalnych i regionalnych. Problematyka ta dotyczy zderzeń współczesnej cywilizacji, ponowoczesnej kultury umysłowej z „regionalną prowincjonalnością”. Są to badania nie tylko historyczne, ale także odwołujące się do diagnoz etnologicznych, jakościowej metodologii poznania i rozumienia rzeczywistości społecznej, kulturowej i edukacyjnej. Mieszczą się one w obrębie międzynarodowej koncepcji badawczo-metodologicznej pt.: Edukacja dla tożsamości kulturowej regionów (ojczyzn) wobec unifikacji i wielokulturowości europejskiej, dylematy cywilizacyjne i edukacyjne na obszarze Euroregionu Karpackiego (2009-2012). Znajdują również swoje miejsce w realizacji międzynarodowego projektu badawczego realizowanego pod moim oraz prof. D. Herciuka (Katedra pedagogiki Uniwersytetu Lwowskiego) i prof. B. Balogowej z Uniwersytetu Preszowskiego - kierownictwem: Edukacja w Euroregionie Południowo-Wschodnim. Zagadnienia historyczne, wychowanie społeczno-kulturowe, kształcenie ogólne i zawodowe.  W realizacji  tych projektów brały i biorą udział  ośrodki akademickie w Krakowie, Lublinie, uczelnie regionu podkarpackiego i przedstawiciele uczelni zagranicznych (Ukraina, Słowacja, Czechy, Kanada). Jako ważną w tej dziedzinie uznaję swoją monografię „Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930-2010. Wybrane dziedziny tradycji, kultury i edukacji regionu krośnieńskiego (2012). W tym kontekście uprawnione wydaje się stwierdzenie, że problematyka edukacji regionalnej i środowiskowej w obliczu „kryzysu wiejskości” i zaniku  tożsamości małych grup społecznych wymaga nowej myśli praktyki edukacyjnej.
Przyjęta przeze mnie droga badań i ustaleń naukowych ma charakter różnokierunkowy, z tych powodów stosowano zróżnicowane modele i podejścia badawcze. Od historyczno-źródłowych,  jakościowych i empirycznych, niededukcyjnych - po szersze analizy i uogólnienia hermeneutyczne, badania edukacyjne, dotyczące kondycji i zachowań edukacji w związku z przemianami kulturowo-cywilizacyjnymi obecnej doby oraz  humanistycznej perspektywy instytucji szkolnych i wychowawczych. Formułowano pytania i  poszukiwano odpowiedzi przybliżających określenie znaczenia edukacji dla kultury życia człowieka współczesnego, dotyczące relacji pomiędzy uczniem i nauczycielem, środowiskiem lokalnym, regionem i światem globalnym.
Polem scalającym wymienione działania i dokonania naukowo-akademickie pozostaje problematyka historyczno-kulturowa i społeczno-aksjologiczna pedagogiki, a także osobowościowy paradygmat myślowy dotyczący wychowania. Celem tak podejmowanej działalności poznawczej były próby identyfikowania uniwersalnych i zmiennych, aktualnych i perspektywicznych uwarunkowań wychowania,  jako szansy i nadziei humanistycznej, możliwości spełniania  ludzkiej potrzeby wychowania. W poczynaniach badawczych chodzi mi o uwzględnianie podstawowych dla humanistycznego pojmowania  pedagogiki: zasady historyczności,  przesłanek antropologicznych  oraz realiów społeczno-psychologicznych, także   prospektywnego postulatu pedagogiki i wychowania.
Biorę aktywny udział w konferencjach naukowych. Uczestniczyłem w ponad 50 konferencjach naukowych, krajowych, ogólnopolskich i regionalnych oraz międzynarodowych. Byłem organizatorem i współorganizatorem ponad 20 konferencji, w tym 12 międzynarodowych i zagranicznych. Na członka Rad Naukowych konferencji zaprosiło mnie ponad 20 komitetów organizacyjnych. W ścisłym związku z działalnością naukowo-akademicką pozostaje moja aktywność w realizacji projektów badawczych w kraju i za granicą.  Do chwili obecnej uczestniczyłem, lub uczestniczę w ponad 10 projektach naukowo-badawczych i edukacyjno-wdrożeniowych.
W swojej działalności akademickiej i naukowo-dydaktycznej recenzowałem dla potrzeb wydawniczych ponad 50. książek, czasopism pedagogicznych, edukacyjnych i artykułów naukowych w Polsce i za granicą. Moje poczynania badawcze i publikacje były cytowane i recenzowane  w znaczących publikacjach przez uznanych pedagogów w Polsce i za granicą (około 50 pozycji).
W szeregu publikacji, zwłaszcza z dziedziny teorii wychowania i praktyki edukacyjnej reprezentuję stanowisko, zgodne z poglądami wybitnych profesorów, zwłaszcza polskich i światowych. W tym świetle intelektualnym i pedagogicznym edukacja i kultura współczesnej szkoły może łagodzić występujące konflikty cywilizacyjne, „nierówności kulturowe”, środowiskowe, łączyć i zbliżać ludzi mimo destrukcji i „atomizacji” cywilizacyjnej. Powinna w tym sensie stanowić swoistą opozycję wobec tych negatywnych przejawów życia. Może ukierunkować na rzeczywiste i doniosłe problemy współczesności, na lokalny i globalny wymiar współistnienia ludzi, budować indywidualną i zbiorową kondycję człowieka wobec realnych zagrożeń alienacji, uprzedzeń, nietolerancji itp. Edukacja wobec cywilizacyjnych i etycznych problemów współczesności, 2007; Edukacja dla kultury humanistycznej wobec przesilenia aksjologii wychowawczej postmodernizmu, 2012; Wychowanie wobec przemian życia-konteksty cywilizacyjne i kulturowe oraz inne prace samodzielne, redakcje i artykuły.
Działalność dydaktyczna i organizacyjna w latach 2010-2013

 • Promotor prac licencjackich w PWSZ w Krośnie- ok. 120
 • Promotor prac mgr i lic. w UR w Rzeszowie – ok. 200
 • Promotor 2 prac doktorskich pracowników PWSZ w Krośnie
 • Organizator 5 Międzynarodowych Konferencji Naukowych, współorganizator (z dr Barbarą Lulek) Międzynarodowej Konferencji Pedagogicznej w PWSZ w Krośnie
 • Współredakcja pracy zbiorowej Wyd. PWSZ w Krośnie pt. Kultura, Szkoła, Region, Kultura

  WYBRANE PUBLIKACJE w LATACH  2010-2013
  Publikacje 2010
 1. Człowiek „stary” – permanentny kryzys, czy i jakie możliwe spełnienia, (w.): Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej. Konteksty polsko-słowacko-czeskie, (red.): U. Gruca-Miąsik, A. Tokarowa, E. Lukac, Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7338-566-5, s. 37-49, ss. 295.
 2. Lwowskie gimnazja klasyczne i szkoły zawodowe wobec myśli reformatorskiej II poł. XIX i początków XX wieku (w.): I. Szybiak, A. Fijałkowski, J. Kamińska (red.): Szkoła Polska od średniowiecza do XX wieku. Między tradycją a innowacją, Warszawa 2010, ISBN 978-83-928272-0-7, s.190-203, ss. 468.
 3. Chłopski etos oświaty i wychowania dla wartości wspólnoty (tradycje i odniesienia współczesne), (w:) E. Głowacka - Sobiech i J. Gulczyńska (red.): Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, T.II, wiek XX, Poznań 2010, ISBN 978-83-7177-645-8 (t. II), s. 43-51, ss. 245.
 4. Transcendentalism in the culture of pedagogy of Sergiusz Hessen. Ukraińska Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie (wersja angielska) (w.): Pedagogika Wyższej Szkoły: Metodologia, teoria, technologia, (red.): Wiktor Andruszenko i inni, t.I, Równe (Ukraina) 2010, Indeks  23823,  s. 198-210, ss. 520.
 5. Florian Znaniecki – w kręgu humanistycznej socjologii wychowania. Uniwersalność i aktualność myśli (w.): Wychowanie w środowisku. Między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości, pod redakcją Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 83-94, ISBN 978-83-7338-522-1, ss. 314.
 6. Edukacja dla kultury współżycia. Konteksty uniwersalne i lokalne (środowiskowe), Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7667-032-4, ss. 55. – skrypt.

  Publikacje 2011
 7. Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wiek Polski Południowo – Wschodniej, pod redakcją Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-7338-603-7, ss. 498. Tamże, Biogramy 27 postaci, organizatorów oświaty i twórców kultury na Podkarpaciu.  Dryka Eugeniusz (1947-2001) s. 98-99; Jaworski Tadeusz (1907-1968) s. 169-170; Karski Mieczysław (1936-2008) s. 180-181;  Lenik Andrzej (1864-1929), s. 233-234; Lenik Wojciech (1851-1917), s. 234; Marczak Adolf Jan (1931-1997), s. 265-266; Markiewicz Bronisław (1842-1912), s. 267-268; Mazurkiewicz August (1889-1968), s. 273; Mierzwa Jan (1939-2007), s. 279; Ostaszewski Teofil Wojciech (1807-1889), s. 302; Pelczar Józef Sebastian (1842-1924), s. 312-313; Pelczar Michał (1890-1964), s. 313-314; Penar Józef (1909-1994), s. 315; Pigoń Stanisław (1885-1968), s. 324-325; Potocka-Działyńska Anna Zofia (1846-1926), s. 333-334; Prochańska Franciszek (1891-1972), s. 336 ms; Ross Juliusz (1920-1976), s. 346-347; Rygiel Zygmunt (1926-2008), s. 352-353; Rząsa Antoni (1919-1980), s. 353-354; Skowroński Kazimierz Aleksander (1907-1974), s. 367-368; Skowroński Maciej (1930-2011), s. 368-370; Szelc Jan (1935-2008), s. 401-402; Szmyd Gerard (1885-1938), s. 405-406; Szpetnar Stanisław (1883-1952), s. 407-408; Tofilski Józef (1938-1991), s. 428-429;  Truskolaski Zdzisław (1899-1949), s. 434; Wójtowicz Franciszek (1902-1990), s. 467-468; Zych Jan (1931-1995), s. 486-487.           (27)
 8. Antropologia egzystencjalna J. P. Sartrea i A. Camusa w nurcie współczesnego dyskursu pedagogiki humanistycznej, s. 3-27, „Kwartalnik Edukacyjny” 2(65) LATO 2011, ISSN 1230-7556, ss. 133.
 9. Etniczne problemy oświaty w Galicji doby autonomicznej (1860-1918) – niektóre ustalenia historyczno-oświatowe i obszary badań, (w.): Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, paca zbiorowa pod redakcją: A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniaka, T. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011, s. 236-266, ISBN 978-83-7338-679-2, ss. 433.
 10. Recenzja: Maria Kocór, Szkoła i nauczyciel w aspekcie wypalenia zawodowego, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów 2010, (w.): Edukacja dla bezpieczeństwa, (red.): A.Olak, F.Kozaczuk, A.Krauz, s. 234-235, Ostrowiec Świętokrzyski 2011, ISBN 978-83-89466-35-8.

  Publikacje 2012
 11. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego wymiaru myśli pedagogicznej, (red.): Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T. I, ISBN 978-83-7338-718-8, ss. 213. – współredakcja
 12. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Aplikacje edukacyjne. Tradycje i kontynuacje wartości. (red.): Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.2, ISBN 978-83-7338-722-5, ss. 239. współredakcja.
 13. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, redakcja naukowa – Kazimierz Szmyd, Ewa Barnaś-Baran, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.I, ISBN 978-83-7338-713-3, ss. 775. – współredakcja.
 14. Tamże: Wprowadzenie, Edukacja dla współistnienia kultur i ludzi – obszary badań i zastosowań edukacyjnych.
 15. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, redakcja naukowa – Zofia Frączek, Kazimierz Szmyd, Hubert Sommer, Antoni Olak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.II, ISBN 978-83-7338-715-7, ss. 527. współredakcja.
 16. Biografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772-1918. Część III: Opracowania z lat 1991-2008, (red.): A. Meissner, K. Szmyd, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-750-8, ss. 210. współautorstwo i współredakcja.
 17. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego wymiaru myśli pedagogicznej, (w.):, (red.): Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 88-103. T. I, ISBN 978-83-7338-718-8, ss. 213.
 18. Tamże: Wprowadzenie – Edukacja wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku w sporze o podstawowe paradygmaty wychowania, s. 7-15; Tamże: Edukacja dla kondycji humanistycznej człowieka. Konteksty egzystencjalne i aksjologiczne, s. 88-103.
 19. Edukacja dla kultury humanistycznej wobec przesilenia aksjologii wychowawczej postmodernistycznej, (red.): K. Barłóg, E. Kęsy, M. Rorat (w.): Możliwości i strategie zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Konteksty edukacyjne i społeczne, Rzeszów 2012, s. 36-53, Wydawnictwo UR, ISBN 978-83-7338-710-2.
 20. Chłopski etos Podkarpacia a nowoczesność (w.): Fr. Leśniak (red.): Krosno. Studia z dziejów miasta i regionu, T. VI. Wyd. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie, Krosno 2012, s. 371-387, ISBN 978-83-910572-3-0, ss. 479.
 21. The cultural and axiological destructions of collective and individual life of postmodern Times. Wyd. Ukraińska Akademia Nauk Pedagogicznych w Kijowie (wersja angielska) (w.): Pedagogika Wyższej Szkoły: Metodologia, teoria, technologia, (red.): Wiktor Andruszenko i inni, t. I, S. 309-316, Kijów, Instytut Wyższej Oświaty HARH (Ukraina) 2012, ISSN 2078-1016, ss. 642.
 22. Lokalność i uniwersalizm szkoły. Edukacyjne dylematy dystansu społecznego na obszarach wiejskich (w.): Dystans społeczny w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.): Maria Chodkowska, Stanisława Byra, Wydawnictwo UMCS. Lublin 2012, s. 115-130. ISBN 978-83-7784-240-9, ss. 269.
 23. „Szkoła twórcza”, Henryka Rowida wobec humanistycznych i alternatywnych koncepcji edukacyjnych, (red.): Katarzyna Dormus i Ryszard Ślączka, (w.): W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania Uczeń-Szkoła-Nauczyciel. Biblioteka współczesnej myśli pedagogicznej, T. I, s. 34-44. Wydawca: Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-935373-0-3, ss. 570.
 24. Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930-2010. Wybrane dziedziny tradycji, kultury i edukacji regionu krośnieńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-811-6, ss. 652. – książka.

  Publikacje 2013
 25. W kręgu egzystencjalnych i aksjologicznych dylematów wychowania (edukacji) (w.): Prace Naukowo - Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. Rodzina i Szkoła. Między współpracą a współzawodnictwem, zeszyt 56, (red.): Barbara Lulek, Krosno 2012, s. 83-100. ISBN 978-83-89293-83-0, ss. 349.
 26. Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T.I, II, III (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka we Lwowie, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Lwów 2013, T. 1, ISBN 978-617-10-003-2; T. 2, ISBN 978-617-10-003-9, ss. T. 473; ss. T.II. 497: (T. III w opracowaniu) współredakcja.
 27. Tamże: Źródła, ewolucje, uniwersalność nauk o wychowaniu w Uniwersytecie Lwowskim 1867-1939, (w.): Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T.I, (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Lwów 2013, s.75-99, ISBN 978-617-10-0039, ss. 473.
 28. Idee oświatowo-wychowawcze i patriotyczno-narodowe doby powstania styczniowego 1863-1864, (w.): M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilnik, Galicja a powstanie styczniowe (red.): Warszawa-Rzeszów 2013, s. 624-631, ISBN. 978-83-7181-771-7, ss. 653.
 29. Mała Ojczyzna, ludzie, przemiany – Recenzja i wstęp do: Stefania Zborowska, Ocalić od zapomnienia. 100 lat społecznej działalności w Dzielnicy Krościenko Niżne (1912-2012), Wyd. Krośnieńska Oficyna Wydawnicza Chemigrafia Michał Łuczaj, Krosno 2013, s. 5-9, ISBN 978-83-63937-12-6, ss. 84.
 30. Uniwersytet Lwowski wobec narodowościowych i cywilizacyjnych problemów Galicji  końca XIX wieku, do roku 1939 (w.): Oświata na Ziemiach Polskich pod zaborami wobec wyzwań cywilizacyjnych (red.): A. Meissner, J. Potoczny, Wydawnictwo WSE i I w Lublinie, Lublin 2013, s. 205-221, ISBN 978-83-62074-33-4, ss. 299.
 31. W kręgu fenomenologii wychowania i filozofii dziecka, s. 23-49, (w.): Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej, (red.): E. Dolata, S. Pusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-900-7, ss. 240.
 32. Lwowskie środowisko nauk o wychowaniu końca XIX i początku XX wieku, (w.): VIRTUTI ET INGENIO. Księga Pamiatkowa Dedykowana Profesorowi Julianowi Dybcowi, (red.): M.Czarnecki, s. 517-530. Wydawnictwo: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica” Kraków 2013, ISBN 978-83-62261-61-1, ss.670.
 33. K. Szmyd, (red.): Kultura – Przemiany – Edukacja. Myśl o wychowaniu – teorie i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-901-4, ss. 422. – redakcja. Tamże: Wstęp, s. 9-14. Tamże: Wychowanie wobec przemian życia – konteksty cywilizacyjne i kulturowe, s. 63-85.


INNE PRACE AUTORSKIE, WSPÓŁAUTORSKIE, REDAKCJE, WPÓŁREDAKCJE:

 • Zygmunt Karol Mysłakowski (1890-1971) – twórczość i wkład do nauk o wychowaniu. Wydawnictwo Wyższa Szkoła Pedagogiczna Rzeszów 1997. ISBN 83-87288-50-0, ss. 255. (1.1.)
 • Dzieje Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Krośnie w latch 1895-1995. Współredakcja T.I . Wydawnictwo MITEL Rzeszów 1997. ISBN 83-86634-72-3, ss. 310. (1.2.)
 • Kultura elementem nowej strategii edukacyjnej. Rozprawy i szkice.  Redakcja naukowa Adam Horbowski i Kazimierz Szmyd, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Kraków 1999. ISBN (nie posiada nr ISBN) ss. 85. (2.1.)
 • Rola edukacji szkolnej w procesie integracji państw Europy, Wyd. i Druk: A-Graf, Lublin 2003, (współautor A. Grzywa-Bilkiewicz), ss. 141. (2.2.)
 • Między tradycją a zmianą teleologii wychowania, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 3 (189) 2003, s.91-104, ISSN 00235938, ss. 219.
 • Z tradycji polskiej pedagogiki wielokulturowej, „Kwartalnik Pedagogiczny” nr 4 (190) 2003, s.91-104, ISSN 0023-5938, ss. 261
 • Twórcy nauk o wychowaniu w środowisku akademickim Lwowa (1860-1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, 83-7338-097-3, ss. 530 (książka).
 • Z dziejów Narodowego (tajnego) Uniwersytetu Ukraińskiego we Lwowie (1919-1926), (w): Polska i jej wschodni sąsiedzi, T. 5 (red.): A. Andrusiewicz, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2004, s. 134-153. ISBN83-7338-039-6, ss. 490.
 • K. Szmyd (red.): Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pedagogika i Psychologia 4, z.  nr 46/2007, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2007. ISSN 1643-0484; ISNN 1643-0530, ss. 362. Tamże: Wstęp, s. 7-8. Tamże: Edukacja wobec cywilizacyjnych i etycznych problemów współczesności, s. 73-81.
 • Historia wychowania misja i edukacja. (w.): Galicja i jej dziedzictwo, T.XX, (red.): K. Szmyd, J. Dybiec, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2008. ISBN 978-83-7338-359-3, ISSN 1895-0361, ss. 562 Tamże: A. Meissner, historyk wychowania i oświaty, uczony i nauczyciel, s. 11-21. Tamże: Polityka oświatowa Sejmu Krajowego i Rady Szkolnej Krajowej w Galicji (1868-1918), s. 39-57.
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia 5, z. 58,  (Współredakcja), Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009. ISSN 1643-0484; ISNN 1643-0530, ss. 354 Tamże: Wstęp, s. 7-9. Tamże: Prof. dr hab. Eugenia Iwona Laska – pedagog, nauczyciel akademicki – wkład do nauk o wychowaniu, s. 345-354.
 • Edukacja dla kultury współżycia. Konteksty uniwersalne i lokalne (środowiskowe), Rzeszów 2010, ISBN 978-83-7667-032-4, ss. 55.
 • Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wiek Polski Południowo – Wschodniej, pod redakcją Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, ISBN 978-83-7338-603-7, ss. 498.
 • Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego wymiaru myśli pedagogicznej, (red.): Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T. I, ISBN 978-83-7338-718-8, ss. 213. Tamże, Wprowadzenie – Edukacja wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku w sporze o podstawowe paradygmaty wychowania, s. 7-15; Tamże: Edukacja dla kondycji humanistycznej człowieka. Konteksty egzystencjalne i aksjologiczne, s. 88-103.
 • Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Aplikacje edukacyjne. Tradycje i kontynuacje wartości. (red.): Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.2, ISBN 978-83-7338-722-5, ss. 239.
 • Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, redakcja naukowa – Kazimierz Szmyd, Ewa Barnaś-Baran, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.I, ISBN 978-83-7338-713-3, ss. 775. Tamże: Wprowadzenie, Edukacja dla współistnienia kultur i ludzi – obszary badań i zastosowań edukacyjnych.
 • Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, redakcja naukowa – Zofia Frączek, Kazimierz Szmyd, Hubert Sommer, Antoni Olak. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, T.II, ISBN 978-83-7338-715-7, ss. 527. 
 • Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772-1918. Część III: Opracowania z lat 1991-2008, (red.): A. Meissner, K. Szmyd, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-750-8, ss. 210. 
 • Pokoleniowe przemiany wsi podkarpackiej 1930-2010. Wybrane dziedziny tradycji, kultury i edukacji regionu krośnieńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-811-6, ss. 652.
 • W kręgu fenomenologii wychowania i filozofii dziecka, (w.): Wczesna edukacja dziecka. Implikacje do praktyki pedagogicznej (Red.): Elżbieta Dolata, Sławomira Pusz, s. 23-39, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-700-7, ss. 240.
 • W kręgu egzystencjalnych i aksjologicznych dylematów wychowania (edukacji), (w.): B. Lulek,  (red.): Rodzina i szkoła. Między współpracą a współzawodnictwem. Wyd. PWSZ Krosno 2013, s. 83-102, ISBN 978-83-89295-83-0, ss. 349.
 • Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T.I, II, III (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Wyd. Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franka we Lwowie, Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie, Lwów 2013, T. 1, ISBN 978-617-10-003-2; T. 2, ISBN 978-617-10-003-9, ss. T. 473; ss. T.II. 497: (T. III w opracowaniu).
 • Tamże: Źródła, ewolucje, uniwersalność nauk o wychowaniu w Uniwersytecie Lwowskim 1867-1939, (w.): Pedagogika, oświata i nauka w klasycznym uniwersytecie: tradycje, problemy, perspektywy, T.I, (red.): M. Jewtuch, D. Herciuk, K. Szmyd, Lwów 2013, s.75-99, ISBN 978-617-10-0039, ss. 473.
 • Uniwersytet Lwowski wobec narodowościowych i cywilizacyjnych problemów Galicji końca XIX wieku do roku 1939, (w):  Oświata na ziemiach polskich pod zaborami wobec wyzwań cywilizacyjnych, ( Red.): A. Meissner, J. Potoczny, Lublin 2013, s. 205-221, ISBN 978-83-62074-33-4, ss. 299.
 • K. Szmyd, (red. nacz.): Kultura – Przemiany – Edukacja. Myśl o wychowaniu – teorie i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, ISBN 978-83-7338-901-4, ss. 422. Tamże: Wstęp, s. 9-14. Tamże: Wychowanie wobec przemian życia – konteksty cywilizacyjne i kulturowe, s. 63-85,

 

WAŻNIEJSZE PRACE PRZYJĘTE DO DRUKU

 • Uniwersytet Lwowski (w.): Oświata i szkolnictwo w Galicji 1772-1918, (red.): J. Dybiec, A. Meissner, K. Szmyd, „Galicja i jej dziedzictwo”. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013. – współredakcja.
 • The University of Lviv – Experiences of Multicultural Education, Input into Civilization Rapprochement in Europe”, (w.): EUROPEAN IDEAS IN in The THE WORKS OF of FAMOUS EDUCATIONALISTS THE The OLD AND NEW THINKING ABOUT EDUCATION,  (red.): R. Kucha, S. Cudak, Łódź 2014.
 • Life category, human health and well-being as educational values. (w.): Analecta Husserliana, (red.): Anna Teresa Tymieniecka and Published by Springer, Hanover USA, 2013. 
 • K. Szmyd, B. Lulek (red.): Rodzina –Szkoła –Region –Kultura, Tamże: Wprowadzenie do dyskursu pedagogicznego i edukacyjnego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, im Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno 2013.
 • K. Szmyd, A. Meissner (red.) Słownik Biograficzny Twórców Oświaty i Kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów  2014.
 • The Lvovian School of Philosophy – epistemological orientations and life, Wydawnictwo:   Uniwersytet Iwna Franki we  Lwowie, Lwów 2014.
 • Edukacja dla wartości pokoleniowych, lokalnych i wyzwań globalnych, (w.): Fenoměn Premeny vo Vzdelăvaní, Kvalifikácji a sociálnej pomoci, (red.): Anna Tokárová a kolektív – Prešov – Rzeszów 2014.
 • Naukowo-edukacyjna i wielokulturowa rola Uniwersytetu Lwowskiego w dobie autonomii Galicji i II Rzeczypospolitej ( 1867-1939) – tekst wysłany do Kwartalnika Pedagogicznego.
 • Kulturowe i aksjologiczne destrukcje życia osobowego i zbiorowego doby ponowoczesnej (w.): Ponadczasowość idei Profesora A. Hulka w teorii i praktyce, (red.): K. Barłóg, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014.

prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb

---------------------------------------------------

prof. ndzw. dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb
Pracownik Zakładu Pedagogiki w Instytucie Humanistycznym, Kierownik w Zakładzie Pedagogiki Twórczości i Literatury Dziecięcej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • badania nad literaturą dziecięcą (głównie dla dzieci do 12 roku życia), widzianą w szerokiej perspektywie jej związków z pedagogiką, psychologią, antropologią kultury;
 • obcowanie dziecka ze sztuką, zwłaszcza literaturą, teatrem i tańcem; 
 • problematyka przekładu intersemiotycznego;
 • literacka edukacja małego dziecka;
 • odbiór literatury przez dziecko;
 • terapeutyczne funkcje literatury dziecięcej.

Twórczyni metody ekspresywnego wykonania utworów poetyckich. Prowadzi warsztaty z zakresu biblioterapii i pracy z utworem literackim z elementami teatralizacji, dramy i ekspresji ciała. W tle jej badań literaturoznawczych zawsze pozostaje dziecko jako wirtualny lub rzeczywisty odbiorca.

WYBRANE PUBLIKACJE:
Publikacje książkowe:

 • Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1999.
 • Tekst poetycki w edukacji estetycznej dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 • Wzorce ruchowe utworów dla dzieci. O literaturze dziecięcej jako wędrówce, walce, tajemnicy, bezpiecznym miejscu i zabawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
 • Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2012.
 •  

Podręczniki:

 • Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2011.


Prace pod redakcją

 • W pobliżu literatury dziecięcej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2012. (współaut.)


Artykuły w tomach zbiorowych

 • Ekspresja dziecięca a rozwój wrażliwości estetycznej, [w:] Homo   comunicus. Szkice pedagogiczne, pod red. W. Kojsa przy współudziale Ł. Dawid, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1906,  Katowice 2000.
 • O dydaktyzmie w baśń zaklętym. (Na podstawie „Przedziwnych przygód Duszka Dzińdzińnika” Ewy Szelburg-Zarembiny), [w:] Literatura i sztuka, a wychowanie, pod red. J. Kidy, Rzeszów 2001.
 • „Otwarty” dydaktyzm czytanek Klementyny z Tańskich Hoffmanowej, (w:) Sezamie, otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granicą, pod red. A. Baluch i K. Gajdy, Kraków 2001.
 • Rozwijanie wrażliwości dziecięcej (w aspekcie edukacji polonistycznej), [w:] W służbie szkole i nauce, pod red. A.W. Maszke, Rzeszów 2001.
 • Słowa-obrazy jako elementy kultury w wierszu „Nasze dźwierza” Janiny Porazińskiej, [w:] Konteksty kulturowe w szkolnej edukacji językowej w Polsce i za granicą, pod red. J. Kidy i Lubow R. Wowk, Rzeszów 2002.
 • Odbiór kontekstualny a dydaktyczna wymowa dzieła, [w:] Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja – samorealizacja – wsparcie, pod red. K. Krasoń, B. Mazepy-Domagały, Wyd. Librus, Katowice 2005.
 •  „Wrażliwe” wiersze Anny Onichimowskiej [w:] Miejsce literatury i teatru w przestrzeniach terapeutycznych. Werbalne i niewerbalne aspekty wsparcia rozwoju, pod red. J. Malickiego i K. Krasoń, Biblioteka Śląska, Katowice 2005.
 • O tym, jak ciało „czyta” tekst, [w:] W pobliżu literatury dziecięcej pod red. A. Ungeheuer-Gołąb,  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
 • O edukacji przez intelekt  i emocje w książeczkach-podręcznikach dla najmłodszych [w:] Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu. Diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju pod red. K. Krasoń, B. Mazepy-Domagały, A. Wąsińskiego, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała – Katowice 2009.
 • Ilinx jako kategoria odbioru utworów fantastycznych dla dzieci [w:] Relevant across  Cultures. Visions of Connectedness in Modern Fantasy Literature for Young Readers pod red. Justyny Deszcz-Tryhubczak, Marka Oziewicza i Agaty Zarzyckiej, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009.
 • Przewodnik po Krakowie – książeczka dla dzieci i rodziców [w:)]Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, pod red. A. Baluch, M. Chrobak, M. Rogoża, Kraków 2009.
 • Między „naprawdę” a „na niby”. O zabawie dramatycznej jako formie proteatralnej [w:] Między teatrem a światem. W kręgu problemów dramatu, sztuki scenicznej i teatralizacji kultury pod red. Ryszarda Strzeleckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010.
 • Intersemiotyczne walory poezji dla dzieci i ich wykorzystanie w edukacji literackiej dziecka [w:] „Stare” i „nowe” w literaturze dla dzieci i młodzieży pod red. B. Olszewskiej i E. Łuckiej-Zając, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.
 • „Łzy i dreszcze”. O emotywnym odbiorze literatury dziecięcej [w:] Młody odbiorca w kręgu lektur pożytecznych i szkodliwych pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012.

Publikacje wydane za granicą

 • Sytuacje kontekstowe a odbiór literatury przez dziecko, [w:] Nation and Language: Aspects of Socio-Linguistic Development. Second International Conference Proceedings, Kaunas University of Technology, Kaunas 2006
 • Playing patterns in literature for youngest readers, [w:] “Inoziemna Philologia”, Issue 119(2)2007.
 • Od kałuży do oceanu. Obraz morza w polskiej liryce dziecięcej, [w:] More w ceske a polske literature. Morze w czeskiej i polskiej literaturze pod red. Libora Martinka, Slezska Univerzita v Opave, Opava 2009.
 • Emotions of Literary Response on the Basis of Tove Jansson’s The Spring Tune [w:]    Literatura. Diti. Czas, pod red. Uliany Gnidec, Natalii Trochim i in., Ukraińskie Centrum Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży, Nawczalna Kniga – Bogdan, Tarnopol 2011.
 • O królewnach – bohaterkach literackich utworów dla dzieci Roksany Jędrzejewskiej-Wrobel [w:] Evropska dimerze ceske a polske literatury/Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej pod red. Libora Martinka, Slezska Univerzita w Opavie, Opava 2011.


Artykuły w czasopismach i periodykach naukowych

 • Wyliczanki pani Danki, „Guliwer”  1999, nr 5
 • Optymistyczny dydaktyzm, „Guliwer”  2002, nr 2.
 • Wykorzystanie wierszy Anny Onichimowskiej w praktyce szkolnej, „Biblioterapeuta” 2004, nr 3(27).
 • O tym, jak lektura „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren ratuje przed „Czarną nocą”, „Guliwer” 2005, nr 1.
 • Różne wiersze w jednym dziecku (o poezji Joanny Papuzińskiej), „Guliwer” 2005, nr 3.
 • Pies (nie)poetycki?, „Guliwer” 2006, nr 3.
 • Życiodajna opowieść Kobiety-Babki-Poetki (o poezji dla dzieci Karoliny Kusek), „Akant” 2009, nr 3.
 • Od przechwałki do zagadki. Współzawodnictwo jako kategoria odbioru literatury przez dziecko [w:] „Studia Słowianoznawcze”, t. 8, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2009.
 • O smoku i dziecku, „Guliwer” 2010, nr 1.
 • Nowy dydaktyzm (od Jachowicza do Kerna), „Guliwer” 2010, nr 3.
 • Wychowanie przez sztukę w edukacji literackiej dziecka, [w:] Twórczość – Ekspresja – Aktywność artystyczna w rozwoju dzieci i młodzieży, „Chowanna”  pod red. Katarzyny Krasoń, t. 1, Katowice 2011.


Przedmowy, posłowia, recenzje

 • Słowo wstępne do: Brudek A., Wiersze wybrane i przekłady, Rzeszów 2001.
 • Posłowie do: K. Kusek, Atramentowym szlakiem, Biblioteka „Tematu” nr 42, Bydgoszcz 2011. (wersja polska i francuska)
 • (Recenzja) K. Kusek, Pomiędzy świtem a zmierzchem, Biblioteka „Tematu” nr 44, b.p.


Twórczość literacka
Poezja liryczna

 •  Dotknięcia, Towarzystwo im. S. Piętaka, Rzeszów 2001.
 • (szereg drobnych tekstów dla dzieci wydanych w piśmie „Kapitan Muzyczka”)
 • Kęsy życia, Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2004.
 • Fragmenty cyklu Od córki w tłumaczeniu na język czeski – „Akord”, Revue pro literaturu, Brno-Praha, Rocnik XXVIII, nr 9, Kveten 2010.
 • Wiersze liryczne z tomiku Dotknięcia w tłumaczeniu za język czeski – „Pruhledy” 2010, nr 2.


Literatura dziecięca

 • Taju, Jasiu i Rowerku, Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2009.
 • Dookoła Ciebie, Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2010.
 • Przygody Jeżyka spod Jabłoni, Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2011.


Udział w organizacjach naukowych:

 •  Członkini polskiej Sekcji IBBY (International Board on Books for Young People); członkini IRSCL (International Research Society for Children’s Literature); członkini Komitetu Redakcyjnego serii SBP Biblioteki – Dzieci – Młodzież.

Współpraca ze środowiskiem

 • Redakcja literacka dodatku dla dzieci „Pluszak” do miesięcznika „Nasz Dom - Rzeszów” (2009- ).
 • Wykłady i warsztaty literackie podczas Targów Książki Dziecięcej  w Krakowie w ramach akcji Portalu internetowego „Czas dzieci” (2010, 2011).
 • Wykłady i warsztaty literackie dla bibliotekarzy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku (2010, 2011).
 • Wykład dla bibliotekarzy podczas II Warszawskich Targów Książki w Warszawie (2011).
 • Wykład dla bibliotekarzy i studentów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie (2013).


Problemy badawcze seminarium:

 • Wprowadzanie dziecka w kulturę literacką.
 • Odbiór arcydzieł literatury dziecięcej.
 • Czytelnictwo wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
 • Wykorzystanie wybranych utworów literatury dziecięcej w praktyce edukacyjnej.

prof. ndzw. dr hab Sibiga Zygmunt

---------------------------------------------------

Sibiga Zygmunt – prof. ndzw. dr hab., mgr Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (1969); dr WSP w Krakowie (1976); dr hab. Akademia Pedagogiczna w Krakowie (2001). Nauczyciel w szkolnictwie podstawowym, średnim i IKN - ODN w Rzeszowie; pracownik naukowo – dydaktyczny: WSP w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (1982 – 1983) i nauczyciel metodyk Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce - CPSD ( 1982 – 1984).
Badania: dydaktyka; teoria nauczania i wychowania etnicznego w zbiorowościach polonijnych; edukacja dwujęzyczna dzieci i młodzieży. Autor kilkudziesięciu artykułów i 4 książek, organizator i współorganizator 5 konferencji międzynarodowych, czynny uczestnik w ponad 20 konferencjach w kraju i za granicą. Konsultant metodyczny w CPSD w Ameryce; członek Światowej Rady Badań nad Polonią (od 2008 roku); redaguje „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dydaktyka”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2005).

dr Janusz Boczar

---------------------------------------------------

dr Janusz Boczar
Ukończył wychowanie muzyczne w WSP w Kielcach a następnie uzyskał doktorat w zakresie nauk humanistycznych – filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przez wiele lat był nauczycielem muzyki w placówkach różnych typów. Od 1990 roku związany z WSP w Rzeszowie a potem Uniwersytetem Rzeszowskim. Od 2000 roku pracownik Zakładu Pedagogiki w PWSZ im S. Pigonia w Krośnie.
Uczestniczył w kilku kursach dokształcających, między innymi o tematyce: „Aktywne metody w pracy z grupą dla nauczycieli akademickich” czy „Arteterapia w pracy pedagogicznej, wychowawczej, terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą”.
Wykładowca w Instytucie Humanistycznym PWSZ w Krośnie jak też  w Instytucie Muzyki i Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu edukacji muzycznej (kształcenie muzyczne, emisja głosu, rytmika, akompaniament  w nauczaniu muzyki) oraz edukacji filozoficznej (historia filozofii, filozofia przyrody). Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych.
Obecnie swoje zainteresowania naukowe skupia wokół problematyki filozofii wychowania i pedagogiki muzyki, natomiast artystycznie spełnia się w prowadzeniu zespołu wokalnego przy PWSZ  im. S. Pigonia w Krośnie, wykonującego wyłącznie utwory przez niego aranżowane.

Wybrane publikacje:

 1. Edukacja muzyczno-taneczna dzieci wiejskich- próba diagnozy, [w:] Problemy edukacji dziecka wiejskiego, red. A. Horbowski, M. Radochoński,  WSP Rzeszów 1996.
 2. Instrumenty elektroniczne w wychowaniu muzycznym, [w:] Edukacja wczesnoszkolna- rzeczywistość i perspektywy, red. J. Kida, WSP Rzeszów 1996.
 3. Nowo odkryte rękopisy Leibniza [w:] Kwartalnik Historii Nauki, PAN, nr ¾., Warszawa 1997,
 4. Kontrowersje wokół filozofii kultury Heinricha Rickerta, [w:] Zeszyty Naukowe AŚ w Kielcach, T. IV, Kielce 1997.
 5. Filozofia w szkole średniej, Blaski i cienie, [w;] Ergo, nr4, Krosno 1998.
 6. Status metodologiczny redukcji filozoficznych, [w:] Folia Philosophica, Prace Naukowe UŚ w Katowicach, nr 17, Katowice 1999.
 7. Metodologiczne implikacje założeniowości w nauce, [w:] Folia Philosophica, Prace Naukowe UŚ w Katowicach, nr 18,  Katowice 2000.
 8. Spór między Machem a Einsteinem w świetle filozofii recentywizmu, [w:] Folia Philosophica, Prace Naukowe UŚ w Katowicach, nr 22, Katowice 2004.
 9. Rola nauki w rozwoju cywilizacji, [w:] Filozofia w szkole- filozofia w życiu, wyd. Phaneomena, AŚ w Kielcach,  Kielce 2004.
 10. Energia-masa-materia, [w:] Księga Pamiątkowa ofiarowana prof. W.Słomskiemu, WSFiZ Warszawa, T.I, Warszawa 2005.
 11. Symptomy cywilizacji początku XXI wieku (współautor Monika Szczygieł Boczar), [w:] Edukacja i animacja społeczno kulturalna dorosłych. Diagnoza-potrzeby- prognozy, UR Rzeszów, Rzeszów 2007.
 12. Aksjologiczny wymiar edukacji muzycznej, [w:] Zeszyt Naukowy UR, seria Pedagogika, Psychologia 4, red. Kazimierz Szmyd, Rzeszów 2007.
 13. Kulturotwórcza rola jazzu (współautor: Olga Boczar), [w:] Człowiek-Kultura-Edukacja, wyd.Mega-Plast dla WSM w Legnicy oraz WSMP ISM w Presowie, Legnica 2011.
 14. Rozdroża współczesnej rodziny polskiej w kontekście poróżnień ekonomicznych [w:] Człowiek –Społeczeństwo – Cywilizacja, wyd. WSSM i KS w Chełmie, Chełm 2011.

dr Barbara Lulek

---------------------------------------------------

dr Barbara Lulek – kierownik Zakładu Pedagogiki. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje głównie w obrębie zagadnień edukacji społecznej, w szczególności modelu kształcenia jednostek dla partnerstwa środowiskowego, źródeł kształtowania się społecznych relacji między szkołą rodziną i środowiskiem oraz uwarunkowań wzajemnych relacji pomiędzy rodzicami i nauczycielami w szkołach różnych typów.
Ważniejsze publikacje:

 • Uwarunkowania współpracy szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym w procesie kształcenia i wychowania, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, Kraków 2006, s.323, rec. prof. zw. dr hab. M. Śnieżyński, prof. zw. dr hab. E. Trempała.
 •  Rodzina i szkoła wobec rozwoju osobowości dziecka, wyd. Impuls, Kraków 2000, s.102, rec., prof. dr hab. J. Homplewicz
 • Współpraca szkoły, rodziny środowiska, wyd. UR, Rzeszów 2008, s. 230, rec., prof. zw. dr hab. M. Szymański
 • Wybrane problemy z pedagogiki rodziny wyd. UR s. 209, Rzeszów 2010 rec. prof. dr hab. Marian Nowak, rozdz. 92-203
 • Rodzina i szkoła – między współpraca a współzawodnictwem, Krosno 2012, s. 326 rec. prof. zw. dr hab. A. Meissner
 • Перетворення взаємовідносин між вчителями та батьками в польській школі, Zeszyty Naukowe Naukowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. M. Dragomanowa, seria 19 Pedagogika Korekcyjna i Psychologia, Kijów 2009, s. 169-174 
 • Szkoła środowiskowa - postulaty a rzeczywistość [w] Szkoła i jej wychowankowie, między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości, red. M. Chodkowska, M. Uberman, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010, s. 61-70
 • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – wspólnym zadaniem nauczycieli, rodziców i przedstawicieli środowiska, w: „Opieka i wychowanie dzieci, historia i współczesność” red. M. Chepil, Drohobycz 2010, Oddział Redakcyjno-Wydawniczy Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Drohobyczu, s. 275-285
 • Powiązania szkoły z rodziną i środowiskiem lokalnym – próba ujęcia modelowego, w: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, tom LXIII, PAN, Kraków2010, s. 53-69
 • Wybrane aspekty komunikacji pomiędzy rodzicami i dziećmi w rodzinach dotkniętych emigracją zarobkową jednego z rodziców, w: K.Denek, A.Kamińska, W.Kojs, P.Olesniewicz, Edukacja Jutra w kontekście wyzwań współczesności, Sosnowiec 2011, s. 197-214
 • Співпраця школи з культурними установами і вільний час дітей та молоді, w: Muzyka i sztuka w XXI w. Tendencje, problemy i innowacje, Lwów 2011, s. 12-31
 • Czynniki utrudniające współpracę szkoły z rodziną i szerszym środowiskiem społecznym w: Z.Frączek, K.Szmyd, H.Sommer, A.Olak, Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, t.2. Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej, Rzeszów 2012, s. 251-269.
 • Edukacja formalna i nieformalna – pomiędzy symetrią a dominacją w: K. Denek, A. Kamińska, W. Łuszczuk, P. Olesniewicz, Polityka, aksjologia i kreatywność w edukacji jutra, Sosnowiec 2012, s. 63-90
 • Samotność dziecka w rodzinie dotkniętej emigracją zarobkowa w kontekście teoretycznym i perspektywie empirycznej, w: J. Krukowiecki, Rzeczywistość dziecka, MWSE, Tarnów 2012, s. 435-452
 • Dziadkowie i wnuki o samotności. Kilka uwag do dyskusji, w: B. Balogova, Medzigeneracne mosty – ustupujeme do roka medzigeneacnej solidarity, Filozoficka fakulta Presovskiej Univerzity v Presove, Presov 2012, s. 381-392
 • Samotne macierzyństwo w spirali pomocy i społecznego wsparcia. Stan i perspektywy, Pedagogika Rodziny 2/2012, s. 189-211
 • Communication between children and their parents in families affected by one parent earning emigration – selected aspects, w: Z. Fraczek, B. Lulek, Dylematy współczesnej rodziny – praktyczne rozwiązania, Rzeszów 2013, s. 68-85
 • W poszukiwaniu modelowych rozwiązań w badaniach nad edukacją. O modelowym ujęciu relacji szkoły i rodziny, w : K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz, Uwarunkowania współczesnej szkoły, Sosnowiec 2013, 309-324

dr Adam Przybysz

---------------------------------------------------

dr Adam Przybysz
W latach 1994 – 1999 studiował na AWF we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł magistra w zakresie wychowania fizycznego. W trakcie studiów uzyskał również tytuł trenera II klasy z lekkiej atletyki.
 W 2002 r. ukończył studium (w ramach dwusemestralnego kursu) z zakresu filozofii w Studium Edukacji Narodowej w Lublinie. W 2004 r. ukończył podyplomowe studia
na Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie ,,Zarządzania instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji”. W dniu 13 grudnia 2011 r. w AWF im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk o kulturze fizycznej, temat pracy ,,Rozwój sportu w Krośnie w latach 1918- 2004”. W latach 2000- 2012 uczestniczył w ponad 30 formach doskonalenia zawodowego (szkolenia – warsztaty, kursy, konferencje), które dotyczyły kultury fizycznej.
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii regionalnej kultury fizycznej oraz działalność organizacji upowszechniających sport szkolny.
Na niwie zainteresowań naukowych opublikował kilkanaście artykułów popularno – naukowych i naukowych.
W celu popularyzowanie wiedzy naukowej i działań praktycznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (nade wszystko jej zdrowotno – wychowawczych aspektów) realizuje współpracę z następującymi organizacjami i jednostkami:

 • Szkoły Podstawowe i Gimnazja, Środowiskowe i Gminne Domy Kultury (pogadanki, odczyty i prelekcje),
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Uczniowskie Kluby Sportowe, ,,Oratorium Twój Dom”, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Krośnie (organizacja lub współorganizacja zawodów sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów). W tej ostatniej organizacji- od  III. 2004r., jako członek prezydium – funkcja społeczna, systematycznie uczestniczenie w jej posiedzeniach i zebraniach, 
 • Rada Zarządu Osiedla Tysiąclecia w Krośnie (od 2007 pełnienie funkcji członka Zarządu) – podjęcie działań, które doprowadziły do znacznej modernizacji bazy sportowej przy SP nr 10 w Krośnie.

dr Beata A. Piechota

---------------------------------------------------

dr  Beata A. Piechota
Zainteresownia naukowe:

 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika wychowawcza
 • Praca socjalna i pomoc społeczna
 • Patologie społeczne
 • Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy pomocy zagrożonym niedostosowaniem społecznym i marginalizacją
 • Dzieci i młodzież w systemie opieki, wychowania i oświaty
 • Świat wartości człowieka w obliczu zmian cywilizacyjnych
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Rodzina i jej problemy (przemoc, patologie, eurosieroctwo itp.)
 • Problematyka człowieka starego w społeczeństwie.

Od czasu uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych podjęła intensywny rozwój naukowy: udziela się w pracy naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej Uczelni, popularyzującej wiedzę, współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i poza Polską.
Jest autorką kilkudziesięciu artykułów wydanych w Polsce (tytuły niektórych z nich znajdują się na stronie:  http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczno-artystyczny/instytut-pedagogiki/pracownicy/beata-zieba  )  i poza jej granicami, oraz współautorką książek wydanych za granicą, m. in.

 1. Беата Зємба, Марек Палюх, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ, Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012. [Beata Zięba, Marek Paluch, Praca socjalna w teorii i praktyce, Kamieniec Podolski  (Ukraina) 2012]
 2. Бeатa A. Зємба, Maрeк Палюх, ЛЮДИНА В НЕБЕЗПЕЧНІЙ СИТУАЦІЇ. БАГАТОВИМІРНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ ПАТОЛОГІЙ, Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012. [Beata A.Zięba, Marek Paluch, Człowiek w sytuacji zagrożenia. Wielowymiarowe aspekty  patologii społecznych] Była współredaktorem naukowym książek wydanych za granicą, m. in.:
 3. Беата А.Зємба, Дорота Пстронг (Наукові редактори), ВИБРАНІ РОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ,  Кам’янець-Подільський (УКРАЇНА) 2012, [Beata A. Zięba, Dorota Pstrąg (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej,]

Jest promotorem kilkudziesięciu licencjatów i magistrów. Ma na swoim koncie aktywne uczestnictwo w wielu konferencjach naukowych – zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

mgr Magdalena Goleń

---------------------------------------------------

mgr Magdalena Goleń
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku nauczanie początkowe. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. W latach 1997-2001pracowała, jako wychowawca w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Od 2002 roku pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Prowadzi zajęcia z zakresu teoretycznych podstaw kształcenia, pojęć i systemów pedagogicznych, pedagogiki opiekuńczej oraz pomocy i wsparcia. Przez wiele lat pełniła funkcję opiekuna kolejnych roczników studentów. Opiekun praktyk studenckich w Zakładzie Pedagogiki. Swoje zainteresowania koncentruje w obrębie alternatywnych sposobów wspomagania edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym i systemu opieki zastępczej w Polsce.
 

mgr Julita Karaś-Klimek

---------------------------------------------------

mgr Julita Karaś-Klimek

Absolwentka kierunku: pedagogika w zakresie nauczania początkowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła także studia podyplomowe: „Edukacja wczesnoszkolna – konstruowanie programów kształcenia; projektowanie materiałów dydaktycznych” oraz „Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji”.
Nauczyciel dyplomowany, posiada I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego. Ukończyła liczne szkolenia, kursy, warsztaty z zakresu nauczania początkowego i edukacji wczesnoszkolnej, brała udział w konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych.
Autorka prac: „Wpływ słuchowisk radiowych na kształcenie wyobraźni plastycznej dziecka w młodszym wieku szkolnym”, „Oczekiwania środowiska lokalnego wobec szkoły”. Opracowała i wdrożyła do realizacji program innowacyjny „Rozszerzenie programu nauczania początkowego o elementy kultury teatralnej” oraz autorski program wychowawczy „Ja i moja klasa”. Wzięła udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” w latach 2008 – 2011 – opracowanie programu zajęć i jego wdrożenie.
Organizator i koordynator Osiedlowych Festynów Rodzinnych organizowanych początkowo przez Szkołę Podstawową Nr 10 w Krośnie, a następnie przez Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Krośnie w latach 2002 – 2012.
Współpracuje z UNICEF - koordynator I i II edycji kampanii edukacyjno-pomocowej „Wszystkie Kolory Świata”- 2012.
Od 1984 r. pracuje z dziećmi klas I-III w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Prowadziła zajęcia w ramach nauczania indywidualnego dla dzieci z mutyzmem wybiórczym i z porażeniem mózgowym.
Obecnie pracownik Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Krośnie, wcześniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaśle, Szkoły Podstawowej Nr 10 w Krośnie i Kolegium Nauczycielskiego w Krośnie w latach  1994 – 2001.
W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pełniła obowiązki wicedyrektora - początkowo SP Nr 10 w Krośnie, a następnie MZS Nr 1 w Krośnie (w latach 2001 – 2008).
Za swoją pracę w oświacie odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Od roku 2000 do chwili obecnej pracuje w PWSZ w Krośnie na stanowisku instruktora. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z edukacji matematycznej, pracy i techniki, komunikacji interpersonalnej. Udziela się społecznie pracując ze studentami i dziećmi podczas Juwenaliów, Karpackich Klimatów, Nocy Nauki i Akademii Młodych.
W obszarze jej zainteresowań naukowych znajduje się rozwój i funkcjonowanie dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki przedszkolnej a w szczególności: kierowanie rozwojem dziecka w zakresie edukacji matematycznej, rola zajęć o charakterze praktyczno-technicznym w rozwoju małego dziecka, współpraca placówki oświatowej ze środowiskiem lokalnym.
W zakres jej zainteresowań pozazawodowych wchodzą: podróże, dekoracja wnętrz, rękodzieło artystyczne, hodowla i uprawa roślin ozdobnych.

mgr Lucyna Jankiewicz-Sompel

---------------------------------------------------

mgr Lucyna Jankiewicz-Sompel
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, na kierunku pedagogika – w zakresie: nauczania początkowego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz wychowania prorodzinnego. Czynnie pracujący nauczyciel dyplomowany w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Krośnie.Od 2000 roku związana PWSZ im. S. Pigonia w Krośnie.
Wybrane publikacje:
2001r. – „Rozwijanie aktywności twórczej w edukacji wczesnoszkolnej”  - Ergo … Pismo nauczycieli Podkarpacia nr 2/19/ 2001 r.
2001r. – „Znoszenie odmowy” - Ergo … Pismo nauczycieli Podkarpacia nr 2/19/2001 r.
2001r. – „Wychowanie prorodzinne – przykładowe scenariusze zajęć wokół hasła programowego „Rodzina” - Ergo … Pismo nauczycieli Podkarpacia nr 1/18/2001 r.
2009r. – „Problemy nauczania środowiska społeczno – przyrodniczego w edukacji wczesnoszkolnej” – „Nauczyciel wobec wyzwań edukacji zintegrowanej” red. K. Polak – Krosno, 2009 – zeszyt 39 Prace Naukowo – Dydaktyczne PWSZ w Krośnie
Inne osiagniecia:
2012r. - Organizacja i udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina – Szkoła – Region – Kultura”, referat: „Sposoby realizacji i możliwości przekazu treści społecznych w edukacji wczesnoszkolnej”

mgr Małgorzata Wójcik

---------------------------------------------------

mgr Małgorzata Wójcik
Studia magisterskie odbyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w Instytucie Pedagogiki, na kierunku: Pedagogika w zakresie nauczania początkowego. Napisała pracę magisterską na temat: Moje stawanie się nauczycielem, u  prof. UJ dr hab. Anny Łukawskiej. Odbyła także studia podyplomowe, w Instytucie Pedagogiki WSP w Rzeszowie w zakresie, Edukacja wczesnoszkolna-konstruowanie programów kształcenia; projektowania materiałów dydaktycznych. Pisze pracę doktorską na temat: Tworzenie wiedzy w praktykach pedagogicznych – między praktyką i teorią, promotor: prof. UR i PWSZ w Krośnie, dr hab. Kazimierz Szmyd. Wieloletni nauczyciel szkoły podstawowej.
Dorobek dydaktyczny i naukowy:

 • Współtworzenie projektu „Mała Szkoła Wiejska” i udział w jego realizacji;
 • Opracowanie koncepcji, programu i regulaminu praktyk nauczycielskich dla kierunku EW w PWSZ w Krośnie i jej realizacja;
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu dla studiów podyplomowych „Mała szkoła wiejska”- Metodyka nauczania zintegrowanego;
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu dla studiów podyplomowych: Praca wychowawcza nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej;
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu: Metodyka pracy opiekuńczo – wychowawczej
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu: Metody badań pedagogicznych;
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu: Społeczne role pedagoga;
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu: Teoretyczne podstawy wychowania;
 • Opracowanie programu i prowadzenie przedmiotu: Organizacja czasu bez pracy;
 • Opracowanie programu audytorium i prowadzenie przedmiotu: Teoretyczne podstawy kształcenia;

  Artykuły:
 • Metoda ośrodków zainteresowań Owidiusza Decroly;
 • Koncepcja nauczania łącznego Karola Linke;
 • Integracja podmiotów edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej – idea i rzeczywistość;
 • Refleksyjność jako wartość w profesjonalnym kształceniu studentów;
 • Nauczycielskie praktyki studentów: między teorią i praktyką pedagogiczną;
 • O nową, jakość studenckich praktyk pedagogicznych;
 • Czy student może być twórczy w praktykach pedagogicznych?
 • W poszukiwaniu modelu nauczycielskich praktyk pedagogicznych – z refleksji i doświadczeń nauczyciela akademickiego (pedagoga praktyk);
 • Dzieci w recepcji studentów pedagogiki – doniesienia z badań nad rysunkiem projekcyjnym
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito