start

prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Sikora

 
Ur. w 1959 roku w Krakowie–Bronowicach, w rodzinie robotniczej z chłopskimi korzeniami. Ukończone z wysokim wynikiem studia polonistyczne w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak też aktywność w studenckim ruchu naukowym otworzyły mu drogę do pracy na krakowskiej Alma Mater. W centrum jego zainteresowań naukowych już wówczas znalazły się: dialektologia, semantyka wyrazów funkcyjnych, stylistyka, językowa etykieta, pragmatyka językowa i etnolingwistyka. Po dziś dzień pozostaje im wierny. Współpracował m.in. z pracownią nowego Atlasu gwar polskich, pod red. Karola Dejny; wiele lat prowadził wspólnie z prof. Józefem Kąsiem terenowe badania gwary orawskiej i samodzielne już badania gwar okolic Krakowa. Współautor nowatorskiego "Słownika współczesnego języka polskiego" (1996), otwierającego nową kartę w dziejach polskiej leksykografii i kilku innych mniejszych słowników. Doktorat uzyskany na podstawie pracy pt.: "Partykuły gwarowe (na przykładzie gwar orawskich)", napisanej i obronionej pod kierunkiem prof. dr. hab. B. Dunaja w 1997 r.  Habilitacja na Wydziale Polonistyki UJ na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Grzeczność językowa wsi. Cz. I. System adresatywny” (2010 r.). Promotor i opiekun naukowy ośmiorga doktorantów na WP UJ, skupiający wokół siebie zaangażowaną w promocję nauki i badania dialektologiczne młodzież akademicką (ponad 45 obozów naukowych, agony retoryczne w Sejmie RP, panele dyskusyjne w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, gry uliczne, konkursy ortograficzne, projekt „Ucz się u mistrzów”, „Dyktando Krakowskie” i in.). Jest opiekunem laureatki Diamentowego Grantu – mgr Aleksandry Skórzak. Aktywność na tym polu rozwijał także w Krośnie (Koło Naukowe Językoznawców, Krośnieńska Akademia Młodych). Pomysłodawca realizowanego wspólnie ze studentami i władzami samorządowymi projektu „Wieńca Krakowskiego” (siedziba projektu w Szczurowej), służącego rozwojowi kultury regionalnej i budzenia lokalnej świadomości wśród młodego pokolenia mieszkańców wsi (np. Festiwale Godki Krakowskiej w Iwanowicach i Skale; wykłady w szkołach gminnych gimnazjalnych, badania słownictwa gwarowego, tekstów folkloru słownego dla dzieci, gawęd, oracji weselnych itp.).
 

 

    Od ponad dwudziestu lat zaangażowany w tworzenie ośrodka akademickiego w Krośnie. Początki to jeszcze tutejsze Kolegium Nauczycielskie. Wykładowca i profesor PWSZ w Krośnie, były dyrektor Instytutu Humanistycznego (za kadencji rektora J. Gruchały), pomysłodawca wielu imprez popularyzujących naukę. Z ważniejszych osiągnięć naukowych tego czasu  wymienić można udział (konsultacje lingwistyczne) w tworzeniu systemu komputerowego ułatwiającemu komunikację z osobami głuchoniemymi i innych projektów, powstających wśród krośnieńskich informatyków - uczniów i wychowanków prof. dra hab. inż. Wiesława Wajsa. Obecnie sprawuje obowiązki nowo utworzonego Zakładu Komunikacji Międzykulturowej i Instytucie Humanistycznym.
 
Jest głęboko przekonany do idei budzenia świadomości kulturowej i lokalnej wiejskich elit, poczucia zakorzenienia i wartości godnych zachowania elementów chłopskiego etosu. To one mogą być alternatywą dla aksjologicznego chaosu współczesności, a nie (tylko) kolejny odcinek asfaltowej drogi. W takim myśleniu o przyszłości wsi podkarpackiej i roli regionalnych uczelni ma znakomitego poprzednika w osobie patrona PWSZ w Krośnie, profesora Stanisława Pigonia. Ocalałe cudownym zrządzeniem losu gniazdo rodzinne Profesora w Komborni winno się stać ośrodkiem takiej refleksji – powtarza z uporem – a sam PWSZ – animatorem takich działań.
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito