start

Kadra naukowa

W skład pracowników dydaktycznych wchodzi: 3 profesorów, 6 doktorów, 2 magistrów min.

 

dr Łukasz Szmyd – Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (kierunek Turystyka), studia podyplomowe z zakresu nowoczesnego zarządzania i kierowania (WSP Kraków). Zajmuje się problematyką bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego, kształceniem kadr dla potrzeb turystyki oraz teorią i praktyką turystyki. Inicjator powołania kierunku Turystyka i rekreacja w krośnieńskiej PWSZ. Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji w latach 2001-2012, następnie (wlatach 2012-2016) Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej. Był pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym (min. Euroregionalne Targi Turystyczne „Karpaty”, Beskidzki Akademicki Rajd Turystów Ewentualnie Krajoznawców „BARTEK”, krajoznawcze biegi na orientację, międzyszkolne turnieje rekreacyjno-sportowe o Puchar Prezydenta Miasta Krosna).

Jest czynnym pilotem wycieczek zagranicznych (specjalizacja Austria, Węgry, Słowacja, Czechy), współpracującym ze znanymi organizatorami imprez turystycznych.
W roku 2006 decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego został powołany w skład Podkarpackiej Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek. Decyzją Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego wszedł w skład podzespołu ds. turystyki opracowującego aktualizację Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Posiada uprawnienia informatora w turystyce.

Jest autorem kilkudziesięciu recenzowanych publikacji z zakresu historii kultury fizycznej i turystyki oraz współredaktorem dwóch opracowań monograficznych: Społeczeństwo i gospodarka subregionu krośnieńskiego na przełomie XX i XXI wieku (2008) oraz Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraińskiej strefie Karpat (2008). Posiada stopień nauczyciela dyplomowego.

Dnia 19 czerwca 2014 r. decyzją Zarządu Stowarzyszenia Portius został przyjęty w skład członków regularnych stowarzyszenia za ideę krzewienia przyjaźni polsko-węgierskiej.

Uczestnik i organizator 10 konferencji naukowych m.in.: Marketing w agroturystyce, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo Techniczna nt. Problemów Ekologicznych Euroregionu Karpackiego, Rozwój obszarów górskich w Polsko-Ukraińskiej strefie Karpat.

 

prof. dr hab. Stanisław Zaborniak – jest absolwentem AWF Warszawa – 1978 r., obronił doktorat w AWF Poznań – 16.03.2004 r. pt.: Lekkoatletyka na ziemiach polskich w latach 1867-1918 pod kierunkiem prof. dr hab. Bernarda Woltmanna, a przy jego opiece naukowej uzyskał habilitację w AWF Warszawa – 11.12.2007 r. pt.: Kultura fizyczna ludności ukraińskiej na ziemiach polskich (1868–1939). Publikacja habilitacyjna znalazła uznanie w ukraińskim środowisku naukowym, co zdecydowało że Senat Narodowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej we Lwowie nadał jej autorowi tytuł doktora honoris causa.

W latach 1960-1971 uprawiał lekkoatletykę, w 1963 r. był 3 w mistrzostwach Polski Młodzików w biegu na 1000 m – 2.41,3 min., w 1965 r. zdobył brązowy medal w mistrzostwach Polski w biegach przełajowych w Otwocku na 2 500 m, w latach 1967-1968 był członkiem grupy przygotowującej się do Igrzysk w Tokio. W 1970 r. ustanowił rekord województwa rzeszowskiego w biegu na 1 500 m – 3.46,0 min. W latach 1971-1977 pracował jako trener koordynator sekcji lekkoatletycznej. W tym okresie wprowadził sekcję lekkoatletyczną do II ligi, jego wychowankowie byli mistrzami i rekordzistami Polski: Renata Kubisz – 800 m 2.09,4 min w 1971 r. oraz chodziarze reprezentant Polski w igrzyskach montrealskich Bogusław Duda – (XIX m) i 9 krotny mistrz Polski w chodzie na 50 km Jan Kłos. Był również opiekunem 6 na mistrzostwach świata w biegu na 200 m Edyty Reli (1998 r.) a także głównym autorem sukcesu drużynowego AZS-WSP „Resovia” przy awansie do I ligi seniorów w 2000 r.

Karierę zawodową rozpoczął w 1968 r. W 1974 r. pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Budowlanych, w 1986 r. pełnił funkcję szefa wyszkolenia w WSZS w Rzeszowie, a od 1989 r. był doradcą metodycznym i nauczycielem konsultantem w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Rzeszowie. W 1996 r. po udziale w konkursie obejmuje stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. To dzięki współpracy z twórcą Wydziału Wychowania Fizycznego w Uniwersytecie Rzeszowskim Kazimierzem Obodyńskim zajął się uprawianiem nauki, najpierw w fizjologii sportu a następnie w historii kultury fizycznej. W latach 1995-2003 był prezesem ROZLA, od 1996-2002 prezesa Podkarpackiego Stowarzyszenia Związków Sportowych, w latach 1997-2000 pełnił funkcje dyrektora, a od 2000-2003 funkcję prezesa CWKS „Resovia”.

Od 2000-2004 roku pełnił funkcję kierownika studium Wychowania Fizycznego. W kwietniu 2005 r. przyjął propozycję senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie na objęcie funkcji dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej. Pełnienie tej funkcji spowodowało dalszy rozwój naukowy i organizacyjny. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoliło mu stanąć do konkursu na stanowisko rektora w ostrowieckiej uczelni niepublicznej. W sierpniu 2007 r. po wygraniu konkursu objął stanowisko rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu, które wykonywał do 2010 r. W nauce od 1997 r. zajmuje się najnowszą historią kultury fizycznej. W tym zakresie jest autorem 40 monografii oraz 207 artykułów. W dniu 3 czerwca 2013 roku, na skutek procedury rozpoczętej przez Radę Wydziału Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Bronisław Komorowski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Stanisławowi Zaborniakowi tytuł profesora zwyczajnego.

 

prof. ndzw. dr hab. Zbigniew Barabasz - prorektor ds. studiów PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Trener kl. I piłki nożnej, instruktor żeglarstwa PŻŻ, instruktor narciarstwa PZN, sternik motorowodny, instruktor pływania. Przewodniczący Komisji Wychowania fizycznego przy ZG AZS. Zainteresowania: kultura fizyczna studentów, piłka nożna, żeglarstwo, narciarstwo. Autor publikacji z piłki nożnej i wychowania fizycznego studentów.  Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: teoria i metodyka sportu, narciarstwo, żeglarstwo.

  

dr Piotr Łopatkiewicz – historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, tam też – na Wydziale Historycznym – w roku 2004 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. W latach 1990-2005 związany krośnieńską służbą konserwatorską. Biegły Sądu Okręgowego w Rzeszowie w zakresie oceny i wyceny dzieł sztuki oraz ochrony i konserwacji zabytków, wieloletni konsultant naukowy Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie.

Od 2002 roku wykładowca w Zakładzie Turystyki i Rekreacji PWSZ w Krośnie, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Zabytkoznawców i Krajoznawców oraz promotor ponad 100 prac licencjackich z zakresu turystyki, w latach 2012-2016 - Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji.

Od ponad dwudziestu lat kontynuuje badania naukowe w zakresie sztuki późnego średniowiecza i czasów nowożytnych. Prowadzi również szerokie działania mające na celu popularyzację zabytków regionu. Jest autorem lub współautorem 28 książek, ponad 100 artykułów naukowych z zakresu historii sztuki, ochrony i konserwacji zabytków w tym także aspektów dziedzictwa kulturalnego w turystyce oraz redaktorem naukowym 3 tomów materiałów pokonferencyjnych. Współautor przewodnika turystycznego po mieście: Krosno. Przewodnik dla zwiedzających. Historia, zabytki, ludzie, legendy (2007). Inicjator Międzynarodowego Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, współautor międzynarodowego szlaku turystycznego Cesta karpatských svätýň, współtwórca Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Miasta Krosna.

W latach 1999-2008 we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie realizował zakrojony na szeroką skalę projekt naukowo-badawczy, którego efektem była edycja pierwszych nie ziemiach polskich rękopiśmiennych inwentarzy zabytków, pozostawionych przez krakowskiego uczonego Stanisława Tomkowicza. Kolejne tomy, obejmujące dawne galicyjskie powiaty: jasielski, krośnieński, sądecki i limanowski ukazały się w latach 2001, 2005, 2007, 2008. Od 2005, we współpracy z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Instytutem Herdera w Marburgu, prowadził badania zmierzające do wydania Katalogu Zabytków Małopolski. Monumentalna publikacja ukazała się w roku 2016 w prestiżowej niemieckiej serii wydawniczej Dehio-Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen. Od roku 2016 we współpracy z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie realizuje projekt naukowo-badawczy: Fenomen powtarzalności tupu ikonograficznego na przykładzie Hodegetrii Krakowskiej z lat 1400-1600.

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród naukowych. W roku 2008 otrzymał nagrodę im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą publikację naukową dotyczącą Sądecczyzny. W tym samym roku „za naukowe i edytorskie opracowanie rękopiśmiennych inwentarzy zabytków Stanisława Tomkowicza”, w XII edycji konkursu na najlepsze prace z historii sztuki polskiej, otrzymał prestiżową nagrodę Prof. dra hab. Jerzego Z. Łozińskiego. We październku 2014 roku – za całokształt dokonań naukowo-badawczych – odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Z turystką – zwłaszcza górską – związany od najmłodszych lat. W latach 80-tych ubiegłego wieku jeden z najbardziej aktywnych członków Klubu Górskiego „Beskidnicy” PTTK Krosno. Obecnie zainteresowania naukowe łączy z pasją podróżniczą. Odwiedził ponad 50 państw na trzech kontynentach. W sierpniu 2014 roku wszedł na Kazbek 5047 m n.p.m.  jeden z najwyższych szczytów Kaukazu, w  lipcu 2018 wszedł na Tiriglav najwyższy szczyt Słowenii i Alp Julijskich.

 

dr Krzysztof Frączek ukończył kierunek trenerski na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, po czym kontynuował studia na kierunku fizjoterapia. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej AWF w Krakowie, broniąc dysertacji pod kierunkiem prof. Vladimira Lyakha. W latach 1996- 2006 pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Trener I klasy piłki siatkowej. Instruktor pływania, piłki nożnej, koszykówki i gimnastyki. Wieloletni zawodnik i trener młodzieżowych i ligowych drużyn siatkarskich. Zatrudniony w PWSZ Krosno od 2002 roku, od 2007 r. członek Senatu tej uczelni. Autor kilkunastu publikacji tematycznie związanych z piłką siatkową i kształtowaniem zdolności motorycznych. Prowadzi zajęcia z piłki siatkowej, gimnastyki korekcyjnej, obozownictwa, opiekun praktyk pedagogicznych. Od września 2012 Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego PWSZ w Krośnie.

 

dr Rafał Kapica – absolwent WSP w Rzeszowie kierunku wychowanie fizyczne – specjalność obsługa ruchu turystycznego. Doktor nauk o kulturze fizycznej AWF w Warszawie. Zajmował się m.in. badaniem stopnia przygotowania studentów – przyszłych nauczycieli do organizowania wycieczek szkolnych. Badał także proces wychowania „do” i „przez” turystykę w rodzinie. Jest autorem publikacji z tego zakresu. Obszar zainteresowań naukowych oprócz krajoznawstwa i turystyki szkolnej to także turystyka aktywna, a ostatnio tzw. „czarna turystyka”. Pilot wycieczek, instruktor sportu – narciarstwo alpejskie. Współorganizator i wykładowca na kursach dla kandydatów na pilotów wycieczek, kierowników wycieczek szkolnych, wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Jest członkiem Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz opiekunem roku na kierunku Turystyka i rekreacja.

 

dr Jacek Kraś – doktor nauk humanistycznych, magister prawa, zatrudniony na stanowisku wykładowca, autor publikacji z zakresu prawa i turystyki. Współorganizator konferencji dotyczących turystyki na obszarach przygranicznych (m. in. Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraińskiej strefie Karpat. Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Sąsiedztwo Polska-Białoruś-Ukraina). Prowadzi badania związane z bezpieczeństwem w turystyce na obszarach przygranicznych. Współpracuje w tym zakresie z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Autor opracowania „Zagrożenia w turystyce aktywnej na obszarach polsko-słowackiego pogranicza”. W obszarze zainteresowań naukowych znajdują się również społeczno-prawne uwarunkowania rozwoju turystyki w Polsce. Opiekun praktyk studenckich w Biurach Podróży i jednostkach sportu i rekreacji na kierunku turystyka i rekreacja. Współpracuje w tym zakresie z instytucjami i jednostkami turystycznymi i rekreacyjnymi. Wykładowca na kursach przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Rzecznik Dyscyplinarny ds. studentów PWSZ w Krośnie. Członek Komisji Wyborczej PWSZ w Krośnie.

 

dr Wojciech Krukar – absolwent geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z Pedagogiki Terapeutycznej (WSP Kraków). Od lat prowadzi badania dokumentacyjne nazewnictwa terenowego Beskidu Niskiego, Bieszczadów, Gorganów i Czarnohory. Zajmuje się kształceniem kadr dla potrzeb turystyki – kierownik i wykładowca kursów dla kandydatów na przewodników beskidzkich. Opiekun Koła Naukowego Geograficzno-Turystycznego w PWSZ w Krośnie. Miłośnik turystyki górskiej. Na koncie ma liczne vie ferrate w Dolomitach, europejskie trzy- i czterotysięczniki (m.in. Mulhacen, Pico de Aneto, Monte Perdido, Gran Paradiso, Punta Gnifetti, Breithorn, Etna). Aktywny przewodnik beskidzki i członek Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Członek Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.Wyróżniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (2000 r.), a przez Ministra Sportu i Turystyki Odznaka Honorową „Za Zasługi Dla Turystyki” (2007 r.). Jest autorem ponad 50 publikacji z zakresu geografii, turystyki i krajoznawstwa, w tym przewodników turystycznych oraz map turystyczno-nazewniczych. Za mapę „Bieszczady Wysokie” otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury (2004 r.). Uczestnik i organizator międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, m.in. „Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii” (Kraków 2003), „Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce” (Warszawa 2005).

 

mgr Danuta Kamińska – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, instruktor tańca I kategorii. Zajmując się tańcem i pedagogiką zabawy, uczestniczyła i nadal bierze udział w szkoleniach, kursach, warsztatach z tego zakresu. Prowadzi zajęcia taneczne na rzecz różnych ośrodków i instytucji. Jest inicjatorką i organizatorką największej imprezy tanecznej dla dzieci na Podkarpaciu – Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tanecznych „Kaczucha”, realizowanej od ponad dwudziestu lat. Z PWSZ w Krośnie związana od początku jej istnienia.

 

 

 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito