start

Kadra naukowa

Dyrektor Instytutu
dr Agnieszka Woźniak

 

 Pracownicy naukowo- dydaktyczni 

w roku akademickim 2016/2017

Stopień
naukowy/zawodowy
Imię Nazwisko Funkcja Kontakt
prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła    stangum@gmail.com
       
dr hab. inż. Wiesław Wszołek   wwszolek@agh.edu.pl
       
dr inż. Maciej Lewandowski   maclew@agh.edu.pl
dr Katarzyna Stanisz - Czupińska   katsta1304@interia.pl
dr  Marcin Skuba   marsku@pwsz.krosno.pl
       
dr Renata Bal   renbal@pwsz.krosno.pl
dr Agnieszka Woźniak   agnieszka.wozniak@pwsz.krosno.pl

 

 Pozostali pracownicy dydaktyczni prowadzący zajęcia na kierunku Energetyka: 

-  prof. dr hab. inż Maciej Mazurkiewicz

- dr Radosław Gonet

- dr inż Stanisław Grochmal

- dr Mikhael Hakim 

- dr inż Piotr Lenik

- dr Dominik Wróbel

- mgr inż Bogusław Chlebicki

- mgr inż Krystian Domaradzki

- mgr Marta Hakim

- mgr inż Tomasz Kosztyła

- mgr Marek Krzywonos

- mgr inż Dariusz Leń

- mgr Maria Rysz 

 Kontakt z pracownikami za pośrednictwem sekretariatu: ip2@pwsz.krosno.pl

 

dr Katarzyna Stanisz 

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, kierunku Matematyka. Pracę zawodową rozpoczęła w 2002 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. W oparciu o wiedzę zdobytą podczas studiów i podczas pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie rozpoczęłam działalność naukową i publikacyjną. Obszarem zainteresowań naukowych były badania eksperymentalne możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania energii kinetycznej wiatru do produkcji energii elektrycznej oraz energii promieniowania słońca w procesie konwersji fotowoltaicznej i fototermicznej. Z problematyki tej napisała ponad 20 artykułów, oraz pracę doktorską pt.: Budynek energooszczędny zasilany z lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii, którą obroniła w 2013 roku. Od 2016 roku kierownik Zakładu Energetyki. 

 

 dr hab. inż. Andrzej Bień

Zainteresowania naukowe skupiają się na: teorii, analizie, modelowaniu i symulacji systemów pomiarowych oraz ich elementów, przetwarzanie sygnałów pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów parametrów energii elektrycznej za pomocą nowoczesnych metod cyfrowych. Konstruowanie rozproszonych systemów pomiarowych. Działalność w obszarze efektywności energetycznej. Dorobek naukowy: 120 publikacje, w tym: artykuły w czasopismach: 32, publikacje z listy filadelfijskiej: 14, monografie i książki: 1, rozdziały w monografiach i książkach 1, referaty konferencyjne:  74, w tym na konferencjach międzynarodowych: 23, patenty i zgłoszenia patentowe: 7, recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: 15, recenzji monografii i książek: 2 projekty badawcze własne, w tym projekty habilitacyjne (kierownik/główny wykonawca): 5/4, projekty badawcze rozwojowe (kierownik/główny wykonawca): 0/1, projekty badawcze promotorskie: 1, projekty badawcze zamawiane: 3, projekty międzynarodowe: 2. Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 
 
 
dr inż. Maciej Lewandowski
Absolwent AGH, Wydz. Maszyn Górniczych i Hutniczych kierunek mechanika. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1967 w Katedrze Termodynamiki i Maszyn Energetycznych gdzie pracował do emerytury.  Pracę doktorską obronił na tym Wydziale w roku 1976 i uzyskał tytuł dr nauk technicznych, specjalność maszyny i urządzenia energetyczne. Jest autorem i współautorem wielu opracowań i ekspertyz wykonanych z zakresu maszyn i urządzeń energetycznych, gospodarki energetycznej – audyting zakładów, wentylacji obiektów i pojazdów. Specjalne zainteresowanie to problemy mikronizowania  materiałów bardzo twardych w młynach strumieniowych. Jego działalność zawodowa nie ograniczała się tylko do Uczelni, był wieloletnim sekretarzem  i członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej SIMP dla pracowników dozoru urządzeń energetycznych a następnie tej Komisji przy Okręgowym Inspektoracie Gospodarki Energetycznej w Krakowie. Oprócz Uczelni był zatrudniony w Biurze Projektowym PPHU „Tawimex” sp zoo w Krakowie na stanowisku gł. specjalisty a następnie vice –prezesa Zarządu przez ok. 9 lat. Ukończył kurs audytorów energetycznych KAPE ”. Ostatnio był w audytorem Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie i konsultantem ds. energetycznych w    firmie MAR-ART. BEHR SERVICE Sp z o o.
   

 dr Renata Bal

Absolwentka Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie kierunku fizyka. Pracę doktorska obroniła w 2010 roku w Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Jej praca doktorska dedykowana  problemowi budowy algorytmów oceny stanu zagrożeń akustycznych środowiska pt. „ANALIZA UWARUNKOWAŃ ESTYMACYJNYCH DŁUGOOKRESOWYCH (ŚREDNIO– ROCZNYCH) WSKAŹNIKÓW HAŁASU” (bazowych dla budowy programów ochrony akustycznej środowiska) - wskazała nową drogę opracowania wyników środowiskowych pomiarów akustycznych dla służb Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska , wolną od krępujących obecne metodyki kontrolne założeń. Przy jej realizacji zdobyła duże doświadczenie zawodowe dotyczące badań i pomiarów wibroakustycznych w środowisku, zarówno okresowych, jak i budowy i eksploatacji systemów ciągłego monitoringu hałasu, w tym tak nielicznych w kraju systemów, jak zainstalowane prototypowe rozwiązania na terenie miast : Krakowa i Kielc. Uczestniczyła w licznych środowiskowych pomiarach zagrożeń akustycznych, realizowanych przez pracowników Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, a także w 2 grantach finansowanych przez KBN i NCBR realizowanych pod kierownictwem prof. dr hab. inż. W. Batko. Posiada duży dorobek naukowy; - ponad 30 publikacji w czasopismach i materiałach konferencyjnych, w tym też znajdujących się na LF -; z zakresu akustyki środowiska. Jest znana w środowisku akustyków zajmujących się ochroną środowiska, poprzez liczne wystąpienia na krajowych, a także międzynarodowych konferencjach naukowo-technicznych. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie pracuje od września 2000 roku.

 prof. dr hab. inż. Stanisław Gumuła

Nauczyciel akademicki w AGH w Krakowie i PWSZ w Krośnie, specjalność mechanika i energetyka, autor lub współautor ok. 300 publikacji, w latach 1993÷2008 kierownik Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych, w latach 2006÷2008 kierownik Międzywydziałowej Szkoły Energetyki w AGH, złote medale na międzynarodowych wystawach wynalazków w Brukseli (2010) w Genewie (2011), kierownik 7 projektów badawczych MNiSzW, wypromowanych 11 doktorów nauk technicznych.

 dr hab. inż. Wiesław WSZOŁEK

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej, Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (obecnie Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej). Studia ukończył w roku 1972 uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka w zakresie automatyki i telemechaniki. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Akademii Górniczo-Hutniczej w Środowiskowym Laboratorium Drgań i Szumów Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki (obecnie Katedry) od 1 października 1972 w charakterze stażysty. Po ukończeniu stażu pracował na etach; inżynieryjno-technicznym, naukowo–technicznym. Po obronie pracy doktorskiej w 1994r (WIMiR, AGH)  został zatrudniony na etacie adiunkta w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki. W 2012 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (specjalność wibroakustyka, inżynieria akustyczna)  na którym pracuje do dnia dzisiejszego. Dodatkowo pełni funkcję Kierownika Laboratorium Wibroakustyki (laboratorium akredytowane przez PCA Laboratorium Wzorcujące AP 022). Od 1 października 2001 jest zatrudniony (jako drugie miejsce pracy) w PWSZ w Krośnie w Instytucie Politechnicznym na stanowisku wykładowcy, a od 1 października 2012 na stanowisku profesora, na którym pracuje do dnia dzisiejszego. Prowadzi zajęcia z przedmiotów; Automatyka, Sygnały wibroakustyczne i ich rozpoznawanie, Elektrotechnika i Elektronika, Sieci Neuronowe, Metody akustyczne w biologii i medycynie, Przetwarzanie sygnałów diagnostycznych, Diagnostyka Akustyczna. Dorobek publikacyjny obejmuje ok. 200 pozycji, w tym 12 pozycji z tzw. Listy Filadelfijskiej W latach 1991 – 1997 uczestniczył czynnie w kursach i szkoleniach z zagadnień jakości i certyfikacji (normy ISO serii 9000) oraz budowy i utrzymania Systemów Zapewnienia Jakości w laboratoriach badawczych i pomiarowych (normy PN-EN 45001, PN-EN ISO/IEC 17025:2005 – „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”). Uczestniczył w 5-ciu projektach KBN jako jeden z głównych wykonawców, a także w trzech projektach w których był kierownikiem. Brał czynny udział w komitetach organizacyjnych wieli konferencji krajowych (OSA, Nosie Control). Był członkiem komitetu naukowego 4th International Conference from Scientific Computing to Computational Engineering Athens, 2010. Jest członkiem towarzystw PTA, PTDT, PTFon oraz SEP. Czynnie uprawia żeglarstwo lądowe i morskie, kajakarstwo ( jestem sędzią kajakarstwa górskiego i płaskiego) oraz narciarstwo.
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito