start

Treści kształcenia

 

Treści kształcenia:
 
Studenci uczą się języka obcego na  poziomach średniozaawansowanym i zaawansowanym w zakresie ogólnym (np. edukacja, rozrywka, zdrowie, ludzie, uczucia, transport, usługi, zakupy, praca).
Treści kształcenia są uzupełnione o zagadnienia związane z kierunkiem studiów:
 
JĘZYK ANGIELSKI

Zakres gramatyczny - poziom B2
 

I Zdania oznajmujące i pytające w czasach:

1. Present Simple

2. Present Continuous

state verbs, np. believe, have, know, mean, belong, smell, contain, look like, itp.

3. Present Perfect

4. Present Perfect Continuous

5. Past Simple + wyrażenia used to/to be used to i would do opisywania zwyczajów w przeszłości

6. Past Continuous

7. Past Perfect

8. Past Perfect Continuous

9. Future Simple

10. Future Continuous

11. Future Perfect

12. Future Perfect Continuous

13. Future Simple in the Past

14. Future Perfect in the Past

wyrażenia going to i to be about to

 II Zdania podrzędnie złożone, w tym zdania warunkowe

 III Zdania z podmiotami it i there

np. It’s no use opening…., It’s time to start… There has been a big rise…..

 IV Pytania

ogólne i szczegółowe, pośrednie (Indirect Questions), pytania typu question tags

V Mowa zależna (Reported Speech)

 VI Zdania wyrażające życzenie lub przypuszczenie z wyrażeniami wish, would rather, had better, if only, it’s high time, etc.

 VII Strona bierna (Passive Voice) + konstrukcja to have something done np. I had my hair cut.

 VIII Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne po określonych czasownikach

np. We expected him to be late. I enjoy taking photographs.

grupa czasowników po których używa się obu form ze zmianą znaczenia, np. I remember to check…, I remember checking….

 IX Rzeczownik

rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

liczba mnoga regularna i nieregularna

rzeczowniki mające formę liczby pojedynczej lub mnogiej

liczba mnoga rzeczowników złożonych

Saxon Genitive

rzeczowniki w funkcji przymiotnika

przedimki: a(n), the, zero

 X Czasownik

czasowniki regularne i nieregularne

czasowniki złożone (phrasal verbs)

czasowniki posiłkowe

czasowniki modalne (can, could, must, need, needn’t, may, might, would, should, ought to, shall)

czasowniki modalne w przeszłości np. They should have accepted that job.

konstrukcje z wyrażeniami: so, neither, nor

 

XI Przymiotnik

stopniowanie regularne i nieregularne, stopień wyższy i najwyższy

pozycja i kolejność przymiotników

użycie przymiotników słabych i mocnych

przymiotniki zakończone na –ing (boring) i –ed (bored)

XII Przysłówek

stopniowanie regularne i nieregularne

przysłówki używane do modyfikowania przymiotników i przysłówków: really, rather, extremely, quite, slightly, etc.

pozycja przysłówka w zdaniu

przysłowki o różniących się formach i innym znaczeniu np. She hardly noticed when we came into the room. (she almost didn’t notice) They hardly ever go on holiday. (almost never)

 

XIII Zaimek

osobowy, dzierżawczy (mine, yours, etc.), zwrotny (myself, herself, ourselves, etc), wzajemny (np. each other)

nieokreślony (some, any, no, every, few….)

konstrukcje z both, either, neither, none

 

XIV Spójnik

because, as, since, so, therefore, in order to, such, so, in spite of, despite, although, though, even though, etc.

formy imiesłowowe czynne, np. Working far from home, I sometimes feel lonely.

bierne, np. Asked about the play, she said it was terrible.


XV Liczebnik

Liczebniki główne i porządkowe

 

XVI Przyimek

przyimki określające miejsce (on, in, at, across, over, etc.)

czas (at, on, by, until, etc.)

przyimki przyczyny

sposobu

użycie przyimków po niektórych czasownikach i przymiotnikach

 

Dodatkowe treści tematyczne związane z kierunkiem studiów


KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

 
Kurs Medicine English jest kursem dla studentów, którzy w poprzednich latach nauki osiągnęli co najmniej poziom pre-intermediate z języka angielskiego. Kurs podzielony jest na:

Część pierwsza - studenci poznają podstawowe słownictwo dotyczące anatomii i fizjologii człowieka
1. The Human Body and Body parts ( Części ciała )
2. Internal Organs ( Organy wewnętrzne )
3. The Muscoloskeletal System ( Układ mięśniowo-szkieletowy )
4. The Cardiovascular System ( Układ krwionośny )
5. The Digestive System ( System trawienny )
6. The Urinary System and its Disorders ( Układ moczowy )
7. The Respiratory System ( Układ oddechowy )
8. The Nervous System ( System nerwowy )
9. The Female Reproductive System ( Układ rozrodczy - żeński )
10. The Male Reproductive System ( Układ rozrodczy - męski )

Część druga - część druga dostosowana ściśle do pracy pielęgniarki, uczy ją rozmów z pacjentem i lekarzem
11. Medical Specialists ( Lekarze specjaliści )
12. Hospital Wards ( Oddziały szpitalne )
13. What Nurses Do ( Obowiązki pielęgniarek )
14. The School Nurse ( Pielegniarka szkolna )
15. Working in a Hospital ( Praca w szpitalu )
16. Vital signs ( Oznaki życiowe )
17. Patient 's personal  Hygiene ( Higiena pacjenta )
18. Diseases Part I ( Choroby  część I )
19. Diseases  Part II ( Choroby  część II )
20. Drugs ( Lekarstwa )
21. Pregnancy and Prenatal Care ( Ciąża i opieka przedurodzeniowa )
22. Labour and Postnatal Care ( Poród i opieka pourodzeniowa )
23. Postoperative Nursing Care ( Opieka pooperacyjna )
24. Working as a Nurse in the UK ( Praca pielęgniarki w Wielkiej Brytanii )
 
KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
 
1.Global warming ( Globalne ocieplenie )
2.Greenhouse effect (causes and solutions): Efekt cieplarniany
3.Air pollution ( Zanieczyszczenie powietrza )
4.Soil pollution ( Zanieczyszczenie gleby )
5.Water pollution ( Zanieczyszczenie wody )
6.Deforestation ( Wylesienie )
7.Endangered species ( Zagrożone gatunki )
8.Rubbish dumping  ( Wyrzucanie śmieci )
9.Recycling
10.Genetic Engineering ( Inżynieria genetyczna )
11.Environmental protection ( Ochrona Środowiska )
12.Sources of renewable energy (Źródła energii odnawialnej )
 
KIERUNEK: ROLNICTWO
 
1.Farm ( Gospodarstwo: maszyny i narzędzia rolnicze, prace rolnicze, uprawy, rodzaje zbóż, owoce, warzywa )
2.Plants – (Rośliny- struktura roślin, nazwy drzew, ziół, chwastów)
3.Animals ( Zwierzęta – zwierzęta domowe, zwierzęta dzikie; ptaki, owady, ryby; anatomia zwierząt, systematyka zwierząt, rejony występowania i zwyczaje zwierząt,dźwięki wydawane przez zwierzęta )
4.Gardening  (Ogród – narzędzia ogrodnicze, prace ogrodnicze, rodzaje ogrodów, kwiaty )
5.Environment – ( Środowisko:  zjawiska pogodowe, ochrona środowiska )
6.Countryside  ( Wieś – charakterystyka; agroturystyka, atrakcje i usługi agroturystyczne )
 
KIERUNEK : WYCHOWANIE FIZYCZNE
 
1.Sports competitions ( zawody sportowe - olimpiady, mistrzostwa, puchary, turnieje i ich zasady )
2.Sports disciplines (Dyscypliny sportowe ( zespołowe i indywidualne), sporty letnie i zimowe,  czynności związane z uprawianiem dyscyplin sportowych ( np.   serwować, kopnąć, zdobyć punkt, itp.)
3.Sports equipment and facilities ( wyposażenie i obiekty sportowe  )
4.People in sport ( ludzie związani ze sportem - sportowcy, trenerzy, sędziowie różnych dyscyplin )
5.Healthy lifestyle  ( Zasady zdrowego trybu życia )
6.Human body (  Ciało człowieka – nazwy części ciała )
7.Common injuries ( najczęstsze kontuzje np. zwichnięcie, złamanie, skręcenie, itp )
 
KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA
 
   1. People in tourism (Ludzie zatrudnieni w turystyce )
   2. Flight reservations ( Rezerwacje lotów )
   3. Changes and cancellations ( Zmiany i odwołania )
   4. Rail enquiries ( Uzyskiwanie informacji dotyczących podróży koleją )
   5. Timetables ( Rozkłady jazdy )
   6. Travel requirements ( Wymagania w podróży )
   7. Giving directions ( Wskazywanie drogi )
   8. Tourist information ( Informacja turystyczna )
   9. Methods of payment ( Metody płatności )
  10. Hotel facilities ( Obiekty i urządzenia hotelowe )
  11. Checking in ( Meldowanie się )
  12. Complaints ( Zażalenia )
  13. Telephone enquiries ( Uzyskiwanie informacji przez telefon )
  14. Conference facilities ( Obiekty i urządzenia konferencyjne )
  15. Local and foreign tours ( Wycieczki krajowe i zagranicze )
  16. Itineraries ( Trasy podróży )
  17. Car and equipment hire ( wypożyczanie samochodów i sprzętu )
  18. Sports ( dyscypliny sportowe )
 
Poziom intermediate( średniozaawansowany )
   1. Types of accommodation ( Rodzaje zakwaterowania )
   2. Hotel facilities( Obiekty i urządzenia hotelowe )
   3. Staffing and internal organization ( Organizacja personelu )
   4. Reservations and check-in ( Rezerwacje i meldowanie )
   5. Hotel and restaurant services ( Usługi hotelowe i restauracyjne )
   6. Complaints ( Zażalenia )
   7. Off-site services ( Usługi pozahotelowe )
   8. The business traveller ( Biznesmen w podróży )
   9. Conferences ( Konferencje )
  10. Tour operation- planning and execution ( Praca biura podróży )
 
Poziom upper-intermediate/advanced
( wyżej średniozaawansowany/zaawansowany)
 
   1. The history and development of tourism ( Historia i rozwój turystyki )
   2. Travel agents vs. Tour operators (Agenci biur podróży a biura podrózy)
   3. Air travel ( Podróże samolotem )
   4. Travel by sea and river – cruises and ferries ( Podróże morzem i rzeka – statki wycieczkowe i promy )
   5. Travel by road and rail ( Podróżowanie drogą i koleją )
   6. Tickets, reservations and insurance (Bilety, rezerwacja i ubezpieczenie)
   7. Tourist information ( Informacja turystyczna )
   8. Guiding ( Praca przewodnika grup wycieczkowych )
   9. Promotion and marketing in tourism (Promocja i marketing w turystyce)
 
 KIERUNEK: INFORMATYKA
 
 
   1. The computer ( Komputer )
   2. The desktop ( Pulpit )
   3. Using a word processor ( Używanie edytora tekstu )
   4. Storing data ( Przechowywanie danych )
   5. Creating a folder ( Tworzenei folderów )
   6. Saving files ( Zapisywanie plików )
   7. The Internet
   8. Research on the Internet  ( Szukanie informacji w internecie )
   9. E-mail, telephones and the post ( Poczta elektroniczna, telefony )
  10. Mobile phones ( Telefony komórkowe )
  11. Writing e-mails ( Pisanie maili )
  12. E-mail addresses and servers ( Adresy e-mailowe i serwery )
  13. Sending files over the Internet ( Przesyłanie plików internetem )
 14. Viewing and downloading files ( Przeglądanie i ściąganie plików  )
  15. Music on the Internet ( Muzyka w internecie )
  16. Desktop publishing ( Prace wydawnicze wspomagane komputerowo )
 17. Image editing (  Obróbka zdjęć )
  18. Reviewing websites ( Recenzje stron internetowych )
  19. Designing web pages ( Projektowanie stron internetowych )
 20. Multimedia
  21. E-commerce ( Handel przez internet )
 22. Chatrooms ( Rozmowy przez internet )
  23. Netiquette ( Etykieta w sieci )
  24. Computer programming ( Programowanie komputerowe )
  25. Videoconferencing ( Video konferencje )
  26. Careers in IT ( Praca w informatyce )
 
KIERUNKI : FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA ANGIELSKA,
FILOLOGIA GERMAŃSKA, JĘZYK I KULTURA ROSJI
 
1. Literature and books ( literatura i książki )
- types and structure of books ( rodzaje i struktura ksiązek )
- book reviews ( recenzje)
- ways of reading ( rodzaje czytania )
- fictional characters in everyday life (  Cinderella,   Peter Pan)
- selected readings ( wybrane pozycje do czytania )
2. The world of film: ( świat filmu )
- types of films ( rodzaje filmów )
- people in film ( ludzie filmu )
- film reviews ( recenzje )
3. The world of theatre : ( świat teatru )
- people in theatre ( ludzie teatru )
- theatre plays ( sztuki teatralne )                 
 
KIERUNEK: EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 
1. School and education: ( szkoła i kształcenie )
- people in education ( ludzie w edukacji )
- school subjects ( przedmioty szkolne )
- school equipment ( wyposażenie szkoły )
- in the classroom ( klasa)
- types of schools ( rodzaje szkół )
2. Language games – selected games to be used with children ( gry językowe dla dzieci)
3. Rhymes and riddles ( piosenki i zagadki )
 
JĘZYK NIEMIECKI
 
ZAKRES GRAMATYCZNY
Poziom B1  dla kierunku Turystyka i Rekreacja ( drugi jezyk - wymiarze 90 godzin)

1.      Zdanie proste oznajmujące i pytające, tworzenie pytań dwoma sposobami

2.      Czasowniki mocne w czasie teraźniejszym typu: essen, fahren, sehen

3.      Tryb rozkazujący  - forma grzecznościowa oraz forma z hätte

4.      Przeczenie nein – nicht, nein - kein

5.      Zaimki dzierżawcze i osobowe- odmiana, zastosowanie

6.      Przysłówki miejsca, czasu

7.      Liczebniki porządkowe – dokładna data (am, im)

8.      Zaimki man, es

9.      Czasowniki modalne, rozdzielnie złożone, zwrotne.

10.  Rekcja czasownika. Pytanie o rzecz i osobę.

11.  Rzeczownik - odmiana

12.  Przyimki

13.  Czasowniki lassen w zdaniu

14.  Stopniowanie przymiotnika, zdanie porównawcze

15.  Czas Perfekt,  Imperfekt, Futur I

16.  Strona bierna

17.  Zdanie złożone – spójniki o szyku prostym i przestawnym

18.  Spójnik ob, dass, weil

Dodatkowy zakres dla poziomu B2

19. Zdania przyzwalajace  ( obwohl - trotzdem)

20. Zdania warunkowe

21.Tryb przypuszczajacy

22. Zdania czasowe ( wszytskie spójniki)

23. Konstrukcje bezokolicznikowe z  zu  i bez  zu

24. Zdania przydawkowe.

 

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA

Deutschkurs für Studenten der FHS in Krosno
Bearbeitet anhand des Lehrbuchs „Deutsch im Hotel“ Hueber Verlag
1. An der Rezeption
-Meldescheine ausfüllen.
-Koffer aufbewahren lassen.
-Geld wechseln (Landeswährung).
-Wie ist das Zimmer ausgestattet?
-Wechselkurstabelle in der Zeitung.
-Herkunft der Gäste – Ländernamen.
-Verständigungsschwierigkeiten.
-Redewendungen beim Empfangen und Abschied.
-Persönliche Daten der Gäste.
-Zufrieden (nicht zufrieden) sein mit dem Zimmer – dem Preis – der Bedienung.
 
 2. Im Restaurant, im Café, auf dem Zimmer:
-Ein Café beschreiben.
-Speisekarte – Gruppen der Speisen.
-Getränkekarte – Arten der Getränke.
-Service im Café.
-Kurze Informationen über Regionalspeisen.
-Bestellungen für grössere Gruppen.
-Gespräche mit Kellnern.
-Unzufriedenheit ausdrücken (...Ihre Speisen sind zu ...)
-Beschwerden der Gäste im Hotelzimmer.
-Sonderwünsche der Gäste.
-Dank ausdrücken und auf Dank reagieren.
-Telefonische Reservierungen.

3. Informationen für Gäste:
-Wie fragt man nach dem Weg, dem Hotel, dem Reisebüro.
-Wie liest man einen Stadtplan?
-Wie liest man einen Fahrplan?
-Mögliche Reiseverbindungen (Inland, Ausland).
-Wetter beschreiben – Wettervorhersagen verstehen.
-Postkarten vom Urlaub. 

4. Hotels beschreiben und vermitteln:
-Was bietet das Hotel an?
-Bewertung der Eigenschaften eines Hotels.
-Angebote des Hotels für Gäste im Sommer und im Winter.
-Dorfurlaub – Werbeprospekt.
-Wohnbedingungen im Dorfhotel.
-Unsere Eindrücke nach dem Urlaub (Vor und Nachteile).
-Würden Sie mir dieses Hotel empfehlen? Warum?
 

5. Dienstleistungen eines Hotels und Reklamationen:
-Mögliche Dienstleistungen.
-Sportmöglichkeiten im Angebot eines Hotels.
-Beschwerden der Gäste über Dienstleistungen.
-Kurzurlaub – Dienstleistungen.
-Werbetexte verschiedener Hotels.
-Urlaub auf dem Campingplatz.
-Zeitangaben ausdrücken.
-Danke für Dienstleistungen sagen und schreiben. 

6. Telefonservice im Hotel:
-Deutsche Ausdrücke und Redewendungen am telefon.
-Private Telefongespräche führen.
-Dienstgespräche.
-Wie telefoniert man ins Ausland (Vorwahl).
-Reservierungen per Telefon.
-Genaue Uhrzeit angeben.
-Telefonisch über Notsituationen informieren.
-Sich bei jemandem entschuldigen. 

7. Reisen, Rundfahrten, kulturelle Angebote:
-Namen der Sehenswürdigkeiten.
-Begriffe und Ausdrücke zum Thema „Eine Rundfahrt durch...“
-Beschreibung einer Reiseroute.
-Reiseprogramm vorschlagen und entwerfen.
-Rundfahrtprogramm durch Krosno.(Zeit, Dauer, Treffpunkt, Sehenswürdigkeiten, historische Informationen).
-Preisgünstige Angebote verschiedener Reisebüros.
-Teaterprogramme verstehen.
-Über kulturelle Veranstaltungen informieren.
-Vorschläge für die Freizeit machen.
-Teater – Konzerte und Kinokarten bestellen und vermitteln.
-Gespräche in einer Autoverleihfirma.
-Welches Auto würden Sie mir empfehlen?
-Fahrzeugausstattung – Übungen zum Wortschatz.
 

8. Abrechnungen, reklamationen, Verabschiedungen:
-Hotelrechnungen verstehen und fertig machen.
-Nicht alles hat mir gefallen – eine Reklamation ausdrücken.
-Möglichkeiten die Hotelrechnung zu begleichen.
-Fragebogen eines Hotels.
-Ausdrücke und Redewendungen bei Verabschiedungen.
-Vorbestellungen schreiben, telefonisch mailen.
 
WICHTIG !
 
Jede obengenannte Einheit (1.-8.) enthält (kann enthalten) ein Beispiel (einige Beispiele) der offiziellen Korrespondenz zwischen dem Hotel (Reisebüro) und dem Gast. Das effektive Schreiben und Leseverstehen ist genauso wichtig, wie die mündliche Kommunikation in der Tourismusbranche. Die Auswahl von offiziellen Briefen ist von interkulturellen Möglichkeiten der Lernen abhängig. Darüber entscheidet der Lektor.

Beispiele der offiziellen Korrespondenz in der Tourismusbranche
   1. Geschäftsbriefe
   2. Privatbriefe
   3. Anfragen
   4. Angebote
   5. Gegenangebote
   6. Reservierungen
   7. Änderung der Bestätigung
   8. Abrechnungen
   9. Reklamationen
  10. Antwort auf Reklamation
 

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito