start

Praktyki

Regulamin praktyk

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE
REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Rozdział 1                              
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Praktyki pedagogiczne na kierunku Pedagogika, prowadzone w Zakładzie Pedagogiki stanowią integralna część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu z oceną.
2. Praktyki pedagogiczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  z dnia 12 lipca 2007 r. realizowane są w wymiarze nie mniejszym niż określony w standardzie kształcenia pedagogiki.
3. W przypadku studiów prowadzonych w specjalności nauczycielskiej wymiar i sposób organizacji praktyki odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli.

§ 2

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, odbywających studia na kierunku Pedagogika i jej specjalnościach.
2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji praktyk pedagogicznych, w tym cele i formy, miejsce i czas trwania, warunki zaliczenia oraz obowiązki studentów i opiekunów praktyk.
3. Szczegółowe zasady organizacji praktyk, w tym szczegółowe cele, program, terminy i miejsce odbywania praktyk oraz dokumentację praktyk określają Instrukcje praktyk, odrębne dla poszczególnych specjalności.

Rozdział 2
Cele praktyk

§ 3

1. Cele praktyk nauczycielskich są określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli:
 a. poznanie pracy różnych typów szkół i placówek
 b. nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyk przez opiekunów praktyk i studentów
 c. nabycie umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej dokumentowania
 d. nabycie umiejętności analizy własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów

2. Powyższe cele wyznaczają formy praktyk i ich organizację.

Rozdział 3
Formy, wymiar, miejsce i dokumentacja praktyk pedagogicznych

§ 4


1. Praktyki nauczycielskie są realizowane w trzech formach:
a.   praktyka obserwacyjna – wymiar zgodny z obowiązującym planem studiów
b.   praktyka asystencka – wymiar zgodny z obowiązującym planem studiów
c.   praktyka nauczycielska–ciągła - wymiar zgodny z obowiązującym planem studiów przy czym ich specyfikę określa szczegółowo Instrukcja praktyk.

2. Praktyki nienauczycielskie są realizowane w trzech formach:
a.    praktyka w placówkach wychowania pozaszkolnego
b.    praktyka w placówkach opieki całkowitej i częściowej
c.    praktyka w placówkach opieki i pomocy społecznej.

2. Praktyki pedagogiczne na  specjalnościach nauczycielskich są realizowane w wymiarze co najmniej 180 godz.  ze względu na zakres dwóch specjalności (głównej i dodatkowej).
3. Praktyki pedagogiczne na  specjalnościach nienauczycielskich są realizowane w wymiarze co najmniej 8 tygodni.

§ 5


1. Praktyki pedagogiczne są organizowane w placówkach, w których absolwent uzyskuje kwalifikacje na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nieposiadających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
2. Praktyka nauczycielska obserwacyjna ma charakter praktyki śródrocznej, organizowana i prowadzona bezpośrednio przez opiekuna praktyk PWSZ w szkołach/ przedszkolach:
a.     studenci stacjonarni -1 dzień w harmonogramie przeznaczony na praktykę, w wybranym z listy przedszkolu/szkole
b.    studenci niestacjonarni - realizują tę praktykę w piątki od godz. 8.00 – 15.00, ze względu na specyfikę pracy szkół/przedszkoli, w wybranym z listy przedszkolu/szkole.

3. Praktyka nauczycielska asystencka ma charakter praktyki śródrocznej:
a.    studenci stacjonarni -1 dzień w harmonogramie przeznaczony na praktykę, w wybranym z listy przedszkolu/szkole;
b.    studenci niestacjonarni –realizują te praktykę w dowolnie wybranych przez siebie przedszkolu/szkole, spełniającym warunki określone w § 4, pkt 1.

4. Praktyka nauczycielska – ciągła:
a.   studenci stacjonarni –realizują tę praktykę w wybranym z listy przedszkolu/szkole;
b.   studenci niestacjonarni –realizują te praktykę w dowolnie wybranych przez siebie placówkach, spełniających warunki określone w § 4, pkt 1

5. Studenci stacjonarni, realizujący praktykę nauczycielską – ciągłą w VI sem., w lutym/marcu są zwolnieni w tym okresie z zajęć dydaktycznych na uczelni. Zajęcia te będą realizowane na podstawie odrębnego harmonogramu.

§ 6

1. Podstawą realizacji praktyki jest porozumienie zawierane miedzy uczelnią a zakładem pracy.
2. Student odbywa praktykę na podstawie skierowania otrzymanego z uczelni. Może także zawrzeć z zakładem pracy umowę na czas odbywania praktyki.
3. W przypadku, gdy studenci samodzielnie dokonują wyboru miejsca praktyki, podstawą skierowania i realizacji praktyki jest pisemne oświadczenie pracodawcy, iż wyraża zgodę na przyjęcie studenta.
4. Przebieg praktyki dokumentowany jest przez studenta w dzienniczku praktyk, w sposób określony instrukcją.

Rozdział 4
Obowiązki organizatorów i uczestników praktyk

§ 7

1. Zadania opiekuna praktyk:
a. opracowanie instrukcji
b. organizowanie spotkań organizacyjnych ze studentami
c. wydawanie skierowania na praktyki oraz innych dokumentów niezbędnych do jej realizacji (dzienniczków, instrukcji, arkuszy ewaluacyjnych)
d. opracowanie harmonogramu praktyk
e. nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki
f. sprawdzanie obowiązującej studentów dokumentacji
g. w przypadku praktyk nauczycielskich hospitowanie zajęć/lekcji prowadzonych przez studentów
h. utrzymywanie stałego kontaktu z placówkami, w których studenci odbywają praktyki
i. stała współpraca z opiekunami praktykantów ze strony szkoły/placówek- zasięganie opinii o studencie
j. wystawianie oceny

2. Zadania studenta:
a. aktywne uczestnictwo w praktyce
b. wypełnianie zadań zgodnie z instrukcją praktyk
c. przestrzeganie obowiązujących w danej palcówce regulaminów i dyscypliny pracy (przede wszystkim punktualność, rzetelność, sumienność)
d. prowadzenie dokumentacji określonej w instrukcji
e. złożenie pełnej dokumentacji w wymaganym terminie u opiekuna praktyk PWSZ

3. Zadania opiekunów ze strony szkoły/placówki:
a. opracowanie szczegółowego harmonogramu praktyki
b. przydzielanie zadań studentom zgodnie z formą praktyki i szczegółową instrukcją
c. kontrolowanie realizacji przez studenta programu merytorycznego praktyki
d. sporządzanie opinii o przebiegu praktyki
e. za wykonanie prac opiekunowi przysługuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wynagrodzenie wypłacane na podstawie zawartej z PWSZ w Krośnie umowy zlecenia.

Rozdział 5
Zwolnienia z praktyk

§ 8

1. Student ubiegający się o zwolnienie z całości lub części praktyk zobowiązany jest złożyć podanie oraz dokumenty:
a. umowę o pracę w placówkach, o których mowa w  § 5, pkt 1
b. zaświadczenie lub opinia o wykonywaniu świadczeń wolontariusza
c. dyplomy ukończonych form zawodowego kształcenia
d. wniosek do Dyrektora Instytutu Humanistycznego o zwolnienie z praktyk.

2. Z praktyki nauczycielskiej – obserwacyjnej, asystenckiej i nauczycielskiej – ciągłej  w szkole mogą być zwolnieni studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli studium nauczycielskie o specjalności nauczanie początkowe na podstawie dyplomu i na wniosek studenta.
3. Z praktyki nauczycielskiej – obserwacyjnej, asystenckiej i nauczycielskiej-ciągłej w przedszkolu mogą być zwolnieni studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli studium nauczycielskie o specjalności wychowanie przedszkolne na podstawie dyplomu i na wniosek studenta.
4. Z praktyk nienauczycielskich mogą być zwolnieni studenci, którzy są zatrudnieni lub wykonują świadczenia wolontariatowe w placówkach określonych w § 5, pkt 1.
5. Student, który został zwolniony z realizacji praktyki jest zobowiązany do jej zaliczenia z oceną, zgodnie z §9.

Rozdział 6
Ocena i zaliczenie praktyki

§ 9

1. Szczegółowe zasady zaliczania praktyk są umieszczone w Instrukcji praktyk
2. Podstawą zaliczenia każdej formy praktyki (nauczycielskiej i nienauczycielskiej) jest:
a.   pozytywna opinia wystawiona przez opiekuna/dyrektora ze strony szkoły/placówki;
b.    terminowe złożenie u opiekuna praktyk wymaganej dokumentacji (dzienniczki praktyk).

3.  Podstawą zaliczenia praktyk nauczycielskich jest:
a.  obecność i aktywny udział podczas wspólnego analizowania obserwowanych zajęć/lekcji (pracy nauczyciela i  uczniów) - praktyka obserwacyjna;
b. uzyskanie pozytywnej oceny od opiekuna PWSZ z przeprowadzonych 1-2 godzin dydaktycznych w wybranym z  listy przedszkolu/szkole w obecności opiekuna praktyk PWSZ (obowiązuje zarówno studentów stacjonarnych i niestacjonarnych), zgodnie z ustalonym harmonogramem – praktyka asystencka i nauczycielska – ciągła (co najmniej 1 oraz na roku II i na roku III);
c. scenariusze zajęć zintegrowanych.

4.    Zaliczenia praktyki z oceną i wpisu do indeksu studenta dokonuje opiekun praktyk PWSZ.
5.    W przypadku, gdy student nie uzyskał zaliczenia praktyki, Dyrektor Instytutu Humanistycznego może wyrazić zgodę na jej powtórzenie.
 

Osoby odpowiedzialne za organizację praktyk na kierunku pedagogika

Kierunki nauczycielskie - mgr Magdalena Goleń

Kierunki nienauczycielskie - dr Antoni Michno

zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito