start

Aktualności

Praktyki geotechniczne

02-08-2017

W ramach współpracy z RBDiM Krosno Praktyki Geotechniczne studentów niestacjonarnych kierunku Budownictwo PWSZ
w Krośnie odbyły się w tym roku na terenie prowadzonej aktualnie przebudowy ulicy Wisze. Na miejsce badań wybrano newralgiczną dla tego zadania lokalizację, tj. miejsce przecięcia ulicy przez ciek wodny Ślączka, gdzie spodziewano się możliwości występowania słabonośnych gruntów organicznych.

W miejscu prowadzonych badań  wykonuje się obecnie wymianę nawierzchni ulicy na długości ponad 1,7 km, budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przebudowę urządzeń odwadniających, zabezpieczających skarpy i nasypy, urządzeń sieci teletechnicznej, energetycznej oraz kanalizacji.

Projektowana droga wykonywana jest w technologii  betonu wałowanego (RCC − Roller Compacted Concrete). Rozwiązanie to jest szeroko stosowane w wykonawstwie nawierzchni betonowych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ale także w krajach Europy Zachodniej. Technologia budowy dróg z użyciem betonu wałowanego  ma zastosowanie głównie do budowy dróg lokalnych (low speed roads), placów postojowych i manewrowych,  lotnisk.

W ramach prac terenowych wykonano badania w 9-ciu węzłach badawczych, a w każdym z nich:

·         otwórpenetracyjny z poborem prób gruntu do badań laboratoryjnych,

·         sondowanie dynamiczne sondą udarową lekką DPL,

·         sondowanie sodną udarowo-obrotową z końcówką krzyżakową SLVT, z pomiarem in situ wytrzymałości gruntu na ścinanie co każde 30 cm głębokości.

Metodyka badań, ze względów dydaktycznych była zróżnicowana: wiercenia wykonywano wiertnicą mechaniczną spalinową podwieszaną na trójnogu (z zestawem świdrów ciągłych typu „szneki”), a także lekkim zestawem do wierceń ręcznych produkcji holenderskiej. Sondowania zkolei wykonywano urządzeniem pneumatycznym napędzanm silnikiem spalinowym, ale też sondą ręczną z wolnospadem.

Badania wykonano do głębokości 2,0 do 3,5 m p.p.t. zależnie od możliwości technicznych prowadzenia prac w napotkanych utworach daną techniką.

Pobrane w terenie próby gruntu (ok. 80 szt.) zostały następnie poddane badaniom laboratoryjnym, a w szczególności:

·      identyfikacja i opis gruntu zgodnie z ISO 14688 (norma wskazana przez Eurokod 7) oraz badania makroskopowe zgodnie z PN-88/B-04481 (norma formalnie wycofana, jednak wciąż wykorzystywana w praktyce),

·        badania wilgotności (po 2 badania dla każdej z pobranych prób gruntu),

·      badania granicy płynności (penetromrtrem stożkowym) oraz badania granicy plastyczności zgodnie z ISO-TS 17892, dla wytypowanych prób gruntu reprezentatywnych dla poszczególnych warstw podłoża.

Na podstawie przeprowadzonych badań określono konsystencję (stan) gruntów spoistych, wyrażony wartościami stopnia platyczności i wskaźnika konsystencji oraz wrażliwość na zawilgocenie wyrażoną poprzez wskaźnik plastyczności.

Stwierdzono skomplikowane warunki geotechniczne, spowodowane występowaniem w podłożu m.in.: gruntów mineralnych słabonośnych (miękkoplastyczne gliny), a także gruntów organicznych nienośnych (namuły i torfy). Poziom zwierciadła wody gruntowej jest w tym miejscu wysoki, zaledwie około 1,0 m p.p.t., co dodatkowo utrudnia prowadzenie prac budowlanych.

 

lista aktualności
zporr
Zakupu oprogramowania dokonano w ramach projektu “Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego"
bip
© 2010.All rights reserved. Realizacja: ideo,
Powered by CMS Edito